//ИЗДИРВАНИТЕ ХОТЕЛИЕРИ Ара­ба­джи­е­ви: лукс и сче­то­вод­ни за­гу­би

P Бизнес ис­то­ри­я­та на Вет­ко и се­мейс­т­во­то му е ка­то си­ноп­сис на пре­хо­да. P Въп­ре­ки от­к­ри­ти­те от про­ку­ра­ту­ра­та над 10 млн. лв. в брой по­ве­че­то фир­ми, свър­з­ва­ни с не­го, са на сче­то­вод­на за­гу­ба. P Соб­с­т­ве­ност­та на по­ве­че­то ком­па­нии прик­люч­ва в раз­лич­ни оф­шор

Capital - - Тема На Броя - ав­то­ри Ка­ли­на Го­ра­но­ва | kalina.goranova@capital.bg Ни­ко­лай Сто­я­нов | nickolay.stoyanov@capital.bg Бизнес би­ог­ра­фи­я­та на Вет­ко (рож­де-

ММ­и­ли­о­ни в ку­фа­ри, сей­фо­ве, шка­фо­ве и ку­тии за обув­ки. Пра­не на па­ри, ук­ри­ва­не на ДДС и “пач­ки, из­с­ка­ча­щи от­в­ся­къ­де” в стил фил­ма “Нар­кос”. Та­ка про­ку­ра­ту­ра­та опи­са тай­ния фи­нан­сов жи­вот на се­мейс­т­во­то на Вет­ко и Ма­ри­не­ла Ара­ба­джи­е­ви, след ка­то из­вър­ши спе­цак­ция в два от хо­те­ли­те им - сто­лич­ния “Ма­ри­не­ла” и плов­див­с­кия “Ма­ри­ца”, как­то и в до­мо­ве­те на фа­ми­ли­я­та.

Ма­кар и за­се­га пос­лед­ни­ят, то­ва е са­мо

по­ред­ни­ят епи­зод от ис­то­ри­я­та на се­мейс­т­во Ара­ба­джи­е­ви, кой­то при­ли­ча на ин­дийс­ки се­ри­ал по не­о­чак­ва­ни­те об­ра­ти и аб­сур­д­ни­те случ­ки. Ето са­мо ед­на от тях - та­зи за ко­ня Ал Па­чи­но 48. Той е бил соб­с­т­ве­ност на “За­ха­рен ком­би­нат Плов­див”, кой­то през 2011 го апор­ти­ра в ак­ти­ви­те на фир­ма­та “Еко фрут 1” за стой­ност­та 1 116 000 лв. (един ми­ли­он сто и шес­т­най­сет хи­ля­ди ле­ва). Пре­ди да се стиг­не до кон с та­зи сче­то­вод­на оцен­ка оба­че, има над 20 го­ди­ни пре­дис­то­рия.

но име Въл­чо) и же­на му Ма­ри­не­ла е ка­то си­ноп­сис на пре­хо­да. Тя за­поч­ва с Указ 56, ми­на­ва през “кре­ди­тен ми­ли­о­нер” пре­ди 1996, при­ва­ти­за­ци­он­ни сделки, съд­ру­жие с „Мул­тиг­руп“и ин­вес­ти­ции в хо­те­ли.

Да поч­нем от­зад нап­ред - как­во има Вет­ко Ара­ба­джи­ев в мо­мен­та ос­вен ев­ро­пейс­ка за­по­вед за арест.

След се­рия ро­ка­ди през 2016-2017 г. соб­с­т­ве­ност­та на ос­нов­ни­те ком­па­нии, свър­з­ва­ни с не­го, най-чес­то кла­си­чес­ки за­вър­ш­ва в оф­шор­ни зо­ни, ка­то Сей­ше­ли­те, Бри­тан­с­ки­те Вир­джин­с­ки ос­т­ро­ви и Бе­лиз. Ня­кои от тях са сред по-офи­ци­ал­ни­те вла­де­ния на се­мейс­т­во­то, до­ка­то при дру­ги пре­ки­те връз­ки са пре­къс­на­ти, ма­кар и да не се пра­вят осо­бе­ни опи­ти да се прик­ри­ват. Всич­ки хо­те­ли са из­ре­де­ни на сай­та на Victoria Group, впис­ва­ни­я­та на всич­ки ком­па­нии се пра­вят от един ад­во­кат и ком­па­ни­и­те вли­зат ка­то съд­лъж­ни­ци (нап­ри­мер по 12 млн. ев­ро за­ем от Д банк за “Вик­то­рия ту­рис­тик” са за­ло­же­ни ня­кол­ко раз­лич­ни дру­жес­т­ва за­ед­но с хо­те­ли­те).

Про­вер­ка на “Ка­пи­тал” по­ка­за, че ако се су­ми­рат ак­ти­ви­те на ос­нов­ни­те ком­па­нии от пле­те­ни­ца­та от дру­жес­т­ва на се­мейс­т­во Ара­ба­джи­е­ви, се дос­ти­га чис­ло око­ло 880 млн. лв. Го­ля­ма част от тях оба­че са взе­ма­ния, ве­ро­ят­но меж­ду са­ми­те дру­жес­т­ва. Ос­вен то­ва има и дъл­го­ве към бан­ки, та­ка че ве­ро­ят­но ре­ал­но­то чис­ло е в пъ­ти по-мал­ко, но все пак вну­ши­тел­на су­ма.

По-раз­лич­но из­г­леж­да кар­ти­на­та по от­но­ше­ние на при­хо­ди­те - съ­щи­те те­зи дру­жес­т­ва за 2017 са ге­не­ри­ра­ли под 60 млн. лв. Не­що по­ве­че - по-го­ля­ма част от ком­па­ни­и­те са на ми­нус, ка­то об­ща­та кар­ти­на по­каз­ва за­гу­ба от бли­зо 15 млн. лв. Един­с­т­ве­но дру­жес­т­во­то, уп­рав­ля- ва­що хотел “Ма­ри­не­ла”, е на пе­чал­ба от над 30 хил. лв., а имен­но - 1.4 млн. лв. При те­зи дек­ла­ри­ра­ни ре­зул­та­ти ста­ва лю­бо­пит­но как се об­с­луж­ват кре­ди­ти и се ин­вес­ти­ра в но­ви при­до­бив­ки.

Се­мейс­т­во­то оба­че не да­ва вид да има фи­нан­со­ви зат­руд­не­ния. Име­то на Вет­ко Ара­ба­джи­ев и съп­ру­га­та му Ма­ри­не­ла из­ли­за през ин­тер­ва­ли в ме­ди­и­те ос­нов­но с ма­щаб­ни­те тър­жес­т­ва на се­мейс­т­во­то и лъс­ка­ви­те по­да­ръ­ци за че­ти­ри­те де­ца на двой­ка­та - ав­то­мо­би­ли, са­мо­ле­ти, ко­не (не сте заб­ра­ви­ли

за Ал Па­чи­но 48), вклю­чи­тел­но и стрип­тий­зьор­ки (об­ле­че­ни ка­то по­ли­цай­ки) за за­вър­ш­ва­не­то през 2015 г. на най-мал­кия син Въл­чо.

ДС, “Мул­тиг­руп” и за­хар

Пре­ди всич­ко то­ва оба­че е Мул­тиг­руп.

Вет­ко е ро­ден през 1956 г. в Асе­нов­г­рад под име­то Въл­чо. През 2014 г. Ко­ми­си­я­та по до­си­е­та­та съ­об­щи, че мал­ко пре­ди про­ме­ни­те през 1989 г. той е бил ре­гис­т­ри­ран ка­то агент на Дър­жав­на си­гур­ност под псев­до­ним “Сте­фан”.

Про­ме­ни­те го за­вар­ват ка­то шо­фьор в ме­со­ком­би­на­та в Плов­див. Пър­ва­та му ком­па­ния е ре­гис­т­ри­ра­на през 1989 г. - бук­вал­но дни след па­да­не­то на То­дор Жив­ков.

През ран­на­та си ка­ри­е­ра ста­ва и кре­ди­тен ми­ли­о­нер към бан­ка “Хеб­рос” през ком­па­ни­я­та си “Шу­гър енд мо­ла­сес”. Лю­бо­пит­на връз­ка още от ран­ни­те му го­ди­ни се по­я­вя­ва пок­рай ед­на от фир­ми­те му,“Екоф­рут”, къ­де­то съд­руж­ник е фир­ма­та “Ми­ла” ЕООД, пред­с­тав­ля­ва­на от съп­ру­га­та на Ге­ор­ги Гер­гов - Ве­лич­ка. Тя, как­то и мъ­жът й за­ед­но с Ара­ба­джи­ев са сред уч­ре­ди­те­ли­те на “За­ха­рен ком­би­нат Плов­див”, ко­е­то е съз­да­де­но с цел да при­ва­ти­зи­ра “Крис­тал-91“- нас­лед­ник на плов­див­с­кия За­ха­рен ком­би­нат “Ва­сил Ко­ла­ров”.

През 1996 г. 55% от за­во­да са про­да­де­ни на дру­жес­т­во­то сре­щу 720 млн. ста­ри ле­ва, от ко­и­то по­ло­ви­на­та мо­гат да се пла­тят с об­ли­га­ции по ЗУНК, ка­то има ан­га­жи­мент в след­ва­щи­те пет го­ди­ни да се ин­вес­ти­рат още 764 млн. лв. и да се уве­ли­чат ра­бот­ни­те мес­та от 1147 на 1217.

При сдел­ка­та оба­че вмес­то Гер­гов пар­т­ньор на Ара­ба­джи­ев се оказ­ва им- пе­ри­я­та на Илия Пав­лов Мул­тиг­руп и от­тук за­поч­ва въз­хо­дът на плов­див­с­кия биз­нес­мен. Още от 1993 г. той има съв­мес­т­на фир­ма . “Бул енд Шу­гар ко.”, с

Пет­ко Мо­ра­ве­нов, кой­то ста­ва ди­рек­тор на пред­п­ри­я­ти­е­то. Ед­на от хи­по­те­зи­те е, че Ара­ба­джи­ев за­ед­но с Гер­гов не е имал нуж­ни­те сред­с­т­ва и за­то­ва се е обър­нал към Мул­тиг­руп за фи­нан­си­ра­не.

В ня­ка­къв мо­мент след 1998 г. се сти­га до кон­ф­ликт, при кой­то Пав­лов е смя­тал да сме­ни уп­рав­ле­ни­е­то на за­во­да и да се отър­ве от съд­руж­ни­ка си - и два­ма­та имат по мал­ко над 49%. На об­що съб­ра­ние през март 2001 г. то­ва до­ри се случ­ва в не­го­во от­със­т­вие, гла­су­ва­но от

Пав­лов и Мо­ра­ве­нов (с 1%), но Ара­ба­джи­ев ус­пя­ва да бло­ки­ра впис­ва­не­то през съ­да, а дни по-къс­но ус­пя­ва да пре­ре­гис­т­ри­ра дру­жес­т­во­то в Габ­ро­во и на свой ред да сме­ни бор­да му, ка­то из­ва­ди дру­жес­т­ва­та на Мул­тиг­руп и Мо­ра­ве­нов от уп­рав­ле­ни­е­то му. Вмес­то тях в бор­да вли­зат си­нът на Вет­ко - Вла­ди­мир, и ба­ща­та на съп­ру­га­та му Лъ­че­зар Та­нев. То­ва ста­ва чрез обез­пе­чи­тел­ни за­по­ве­ди от (не­яс­но за­що) Бур­гас­кия ок­ръ­жен съд, с ко­и­то са от­не­ти пра­ва­та на глас на Мул­тиг­руп и Мо­ра­ве­нов. Тех­ни­те об­жал­ва­ния са от­х­вър­ле­ни. След се­рия, вклю­чи­тел­но и пуб­лич­ни, спо­ро­ве Вет­ко Ара­ба­джи­ев зат­вър­ж­да­ва уп­рав­ле­ни­е­то си над за­хар­на­та фаб­ри­ка, ко­я­то се връ­ща юри­ди­чес­ки в Плов­див през 2015 г., чак след смърт­та на Илия Пав­лов.

Хо­те­ли, имо­ти и бла­гот­во­ри­тел­ност

Най-по­пу­ляр­на­та част от биз­не­са на се­мейс­т­во Ара­ба­джи­е­ви оба­че са хо­те­ли­те.

Те по­па­дат под но­мер 2 сред хо­те­ли­е­ри­те по Чер­но­мо­ри­е­то на ба­за брой стаи с над 3000 броя, из­п­ре­ва­ре­ни един­с­т­ве­но от ку­рор­та “Ал­бе­на”.

На­ча­ло­то на хо­те­ли­ер­с­кия бизнес е пос­та­ве­но през 1996 г. в Плов­див с хотел

“Ма­ри­ца”. Ос­нов­ни­те хо­тел­с­ки ак­ти­ви на Ара­ба­джи­ев са кон­цен­т­ри­ра­ни в чер­но­мор­с­кия ком­п­лекс „Еле­ни­те“, ка­то след не­ус­пе­шен опит да го при­ва­ти­зи­ра през 1998 г. и след об­жал­ва­не в съ­да през 2002 г. той ус­пя­ва да се спо­ра­зу­мее със спе­че­ли­ло­то РМД „Еле­ни­те ин­вест“и да вле­зе в ку­рор­та. Там той има шест хо­тел­с­ки ком­п­лек­са и ви­ли „Еле­ни­те“.

Меж­дув­ре­мен­но през 1999 г. през дру­жес­т­во­то си „Вик­то­рия ин­вес­т­мънт“Ара­ба­джи­ев при­ва­ти­зи­ра хотел „Чай­ка“в Слън­чев бряг. Се­га ком­п­лек­сът “Чай­ка бийч ре­зорт” се със­тои от три хо­те­ла - “Чай­ка”, „Ар­ка­дия“и „Мет­ро­пол“. В Слън­чев бряг Ара­ба­джи­ев кон­т­ро­ли­ра още и пет­з­вез­д­ния „Вик­то­рия па­лас“. Част от мор­с­кия бизнес е и “Ха­си­ен­да бийч” в Со­зо­пол.

В ски ку­рор­та Пам­по­ро­во той при­те­жа­ва ед­но­и­мен­ния хотел.

Пер­ла­та в хо­те­ли­ер­с­кия бизнес оба­че е бив­ши­ят сто­ли­чен хотел Kempinski, кой­то бе­ше ку­пен в края на 2014 г. и прек­ръс­тен на име­то на съп­ру­га­та на Вет­ко - „Ма­ри­не­ла“.

Чрез дру­жес­т­во­то им “Кра­си­ва Ма­ри­ца” Ара­ба­джи­е­ви са съд­руж­ни­ци в “Прайм ДС” и с дру­ги ем­б­ле­ма­тич­ни за ре­ги­о­на ин­вес­ти­то­ри - “Га­лак­си про­пър­ти груп” на ос­но­ва­те­ли­те на “Вин­п­ром Пе­ще­ра” Ата­нас Пет­ров и Ан­тон Ще­рев. То­ва дру­жес­т­во през 2007 г. ку­пи те­ре­на на

плов­див­с­ка­та Сточ­на га­ра за 14 млн.

Су­мар­но по от­че­ти ак­ти­ви­те на ос­нов­ни­те хо­тел­с­ки и за­хар­ни ком­па­нии на Ара­ба­джи­е­ви са за 880 млн. лв., но ве­ро­ят­но го­ля­ма част от тях са дуб­ли­ра­щи се. Дек­ла­ри­ра­ни­те от тях при­хо­ди са под 60 млн. лв. ка­то об­що са на око­ло 15 млн. лв. за­гу­ба.

> 15 лв., а две го­ди­ни по-къс­но про­да­де по

го­ля­ма­та част за 50 млн. лв. Нас­ко­ро той бе ку­пен от фон­да от ЮАР NEPI Rockcastle за над 17 млн. лв., ка­то пла­нът е да пос­т­рои най-го­ле­мия мол в гра­да. Оф­шор­ки и за­гу­би

Мал­ко над по­ло­ви­на­та от при­хо­ди­те на дру­жес­т­ва­та на фа­ми­ли­я­та за 2017 г. ид­ват от биз­не­са на “Вик­то­рия ту­рис­тик”, ко­е­то по вся­ка ве­ро­ят­ност се за­ни­ма­ва с ме­на­жи­ра­не­то на хо­те­ли­те, ка­то бро­ят на оси­гу­ре­ни­те ли­ца, ра­бо­те­щи в не­го, се про­ме­ня се­зон­но от 150 до 1200 ду­ши. При при­хо­ди бли­зо 32 млн. лв. ком­па­ни­я­та оба­че е на скром­на­та пе­чал­ба от 29 хил. лв. Вто­ра­та най-обо­рот­на ком­па­ния е “ВГ”, ме­на­жи­ра­ща хотел “Ма­ри­не­ла” с при­ход 15.8 млн. лв. и най-се­ри­оз­на­та пе­чал­ба за фир­ми­те на се­мейс­т­во­то - 1.4 млн. лв. На тре­то мяс­то по при­хо­ди е “За­ха­рен ком­би­нат - Плов­див”. Те са 6.2 млн. лв. при ак­ти­ви от 250.7 млн. лв., ка­то дру­жес­т­во­то ре­гис­т­ри­ра и за­гу­ба 2.5 млн. лв.

Край­на­та соб­с­т­ве­ност на биз­не­са на Вет­ко и Ма­ри­не­ла Ара­ба­джи­е­ви е кон­цен­т­ри­ра­на в оф­шор­ки. “ВГ е соб­с­т­ве­ност на “Вик­то­рия груп ВМ”, ко­е­то, как­то и “Вик­то­рия ту­рис­тик” е соб­с­т­ве­ност на Okeanos Consultants. То пък е соб­с­т­ве­ност на дру­га оф­шор­на ком­па­ния, Salama Delta.

Ана­ло­гич­но при ня­кои от дру­ги­те дру­жес­т­ва (“Мор­с­ка Вик­то­рия”, “Вик­то­рия тур”, “Хо­ли­дей ви­ли­дж”) през раз­лич­ни оф­шор­ки соб­с­т­ве­ност­та опи­ра до Sara Alpha. То, как­то и Salama Delta, фи­гу­ри­ра в Panama Papers.

По­доб­но и на по-го­ля­ма­та част от ос­нов­ни­те ком­па­нии, свър­за­ни със се­мейс­т­во­то и соб­с­т­ве­ност­та на ком­би­на­та, се на­ми­ра в оф­шор­на ком­па­ния, ка­то про­из­во­ди­те­лят на за­хар и за­хар­ни из­де­лия е соб­с­т­ве­ност на 96.6% на ре­гис­т­ри­ра­но­то в Бе­лиз Lavana, ко­е­то се явя­ва ка­то соб­с­т­ве­ник по ве­ри­га­та и на дру­ги ком­па­нии на се­мейс­т­во­то.

При та­зи оп­ле­те­на струк­ту­ра ос­та­ват дос­та не­яс­но­ти как­во би се слу­чи­ло с им­пе­ри­я­та на Ара­ба­джи­е­ви, ако уда­ри­те на про­ку­ра­ту­ра­та про­дъл­жат. Ня­кои от хо­те­ли­те са ипо­те­ки­ра­ни в пол­за на бан­ки, но дру­ги мо­же ско­рос­т­но да по­тег­лят към дру­ги “нес­вър­за­ни” ком­па­нии. Със си­гур­ност пре­раз­п­ре­де­ля­не­то би пре­диз­ви­ка­ло апе­ти­ти.

Гер­гов и Илия Пав­лов | снимка Ма­рия Съ­бо­ти­но­ва Q В зо­ра­та на пре­хо­да из­г­раж­да­не­то на им­пе­ри­я­та на Вет­ко Ара­ба­джи­ев и съп­ру­га­та му Ма­ри­не­ла за­поч­ва през съд­ру­жия със зна­ко­ви фи­гу­ри ка­то Ге­ор­ги

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.