Дуп­ка в кос­мо­са

Русия за­по­доз­ря, че най-се­ри­оз­на­та ава­рия на Меж­ду­на­род­на­та кос­ми­чес­ка стан­ция от го­ди­ни мо­же да е ди­вер­сия

Capital - - K1 - ав­тор Мом­чил Ми­лев | momchil.milev@capital.bg

КК­ак ви се стру­ва кос­ми­чес­ки ко­раб, кой­то се но­си във ва­ку­у­ма на меж­дуп­ла­нет­но­то прос­т­ран­с­т­во, да бъ­де хер­ме­ти­зи­ран с по­мощ­та на ле­пен­ки и епок­сид­но ле­пи­ло? Мо­же да ви зву­чи поч­ти ка­то виц, но точ­но то­ва се е слу­чи­ло ми­на­лия чет­вър­тък на бор­да на Меж­ду­на­род­на­та кос­ми­чес­ка стан­ция (МКС).

На­ча­ло­то на кри­зис­на­та си­ту­а­ция е на 29 ав­густ око­ло 19 ча­са, ко­га­то ко­ман­д­ни­те цен­т­ро­ве на NASA и „Рос­кос­мос“от­чи­тат спа­да­не на ат­мос­фер­но­то на­ля­га­не на ор­би­тал­ния ком­п­лекс. То оба­че е тол­ко­ва нез­на­чи­тел­но, че ръ­ко­вод­с­т­ва­та на кос­ми­чес­ки­те аген­ции ре­ша­ват да не вди­гат тре­во­га и ос­та­вят ас­т­ро­нав­ти­те на бор­да на МКС да си дос­пят.

На след­ва­ща­та сут­рин оба­че це­ли­ят шес­т­ч­ле­нен еки­паж на стан­ци­я­та е мо­би­ли­зи­ран да раз­с­лед­ва как­ва е при­чи­на­та за та­зи ано­ма­лия. След не­кол­ко­ча­со­во тър­се­не се оказ­ва, че дейс­т­ви­тел­но ста­ва ду­ма за про­бой­на, през ко­я­то въз­ду­хът из­ти­ча в Кос­мо­са. Пър­во­на­чал­на­та вер­сия е, че дуп­ка­та с раз­ме­ри око­ло 2 ми­ли­мет­ра

е пре­диз­ви­ка­на от удар на мик­ро­ме­те­о­рит. За щас­тие тя е тол­ко­ва мал­ка, че би из­ха­би­ла це­лия кис­ло­род на МКС, ако не бъ­де ре­мон­ти­ра­на в рам­ки­те на 18 дни. В край­на смет­ка про­бой­на­та е за­пу­ше­на от рус­кия кос­мо­навт Сер­гей Про­ко­пи­ев с по­мощ­та на... тер­мо­ус­той­чи­ва кап­то­но­ва лен­та и епок­сид­но ле­пи­ло. Та­ка на­ля­га­не­то на стан­ци­я­та се ста­би­ли­зи­ра и е в нор­ма и до мо­мен­та.

Раз­с­лед­ва­не­то ус­та­но­вя­ва съ­що та­ка, че дуп­ка­та не е в кор­пу­са на стан­ци­я­та, а на бор­да на еди­ния от два­та рус­ки кос­ми­чес­ки ко­ра­ба „Со­юз“, при­ка­че­ни към нея. Ста­ва ду­ма за кап­су­ла­та, ко­я­то акос­ти­ра на 8 юни и тран­с­пор­ти­ра до МКС гер­ма­не­ца Алек­сан­дър Гер­ст, рус­на­ка Сер­гей Про­ко­пи­ев и аме­ри­кан­ка­та Се­ре­на Ану­ни­он-Кан­се­йор. Съ­щи­ят апа­рат тряб­ва да вър­не три­ма­та ас­т­ро­нав­ти на Зе­мя­та през де­кем­в­ри. За щас­тие пов­ре­да­та е в зад­на­та част на ко­ра­ба, ко­я­то се от­де­ля и

из­га­ря в ат­мос­фе­ра­та, а не на бор­да на кап­су­ла­та, ко­я­то тряб­ва да пред­па­зи еки­па­жа по вре­ме на ка­ца­не­то.

Са­бо­таж или не

От­тук на­та­тък оба­че за­поч­ват да се случ­ват мис­те­рии. Пър­во­на­чал­но NASA пуб­ли­ку­ва в ин­тер­нет снимка на про­бой­на­та, ко­я­то изоб­що не при­ли­ча на пре­диз­ви­ка­на от мик­ро­ме­те­о­рит. По-ско­ро тя из­г­леж­да про­би­та със свре­дел от­вът­ре на­вън, а не от­вън на­вът­ре, как­ва­то би би­ла след удар с кос­ми­чес­ко тя­ло. Ня­кол­ко ча­са по-къс­но сним­ка­та на NASA бе сва­ле­на.

Още в по­не­дел­ник пък на­чал­ни­кът на „Рос­кос­мос“Сер­гей Ро­го­зин обя­ви, че аген­ци­я­та за­поч­ва го­ля­мо раз­с­лед­ва­не по слу­чая. „Пре­це­ня­ва­ме всич­ки въз­мож­ни те­о­рии. Ва­ри­ан­тът с удар на мик­ро­ме­те­о­рит оба­че от­па­да, за­що­то вър­ху кор­пу­са на кос­ми­чес­кия ко­раб до­ка­за­но е въз­дейс­т­ва­но от­вът­ре. За мо­мен­та е твър­де ра­но да се ка­же как­во се е слу­чи­ло... Но е нап­ра­ве­но от чо­веш­ка ръ­ка – има сле­ди от бур­гия, плъз­на­ла се по по­вър­х­ност­та“, обя­вя­ва той пред аген­ция ТАСС. И до­ба­вя: „Въп­рос на чест за ра-

кет­на кор­по­ра­ция „Енер­гия“е да от­к­рие от­го­вор­ния за всич­ко то­ва и да раз­бе­ре да­ли ста­ва ду­ма за слу­ча­ен де­фект или умиш­ле­на пов­ре­да. И съ­що да­ли е нап­ра­ве­но на Зе­мя­та или в Кос­мо­са“.

Пос­лед­но­то из­каз­ва­не на Ро­го­зин от­к­лю­чи ура­ган в рус­ка­та пре­са, го­ля­ма част от ко­я­то ди­рек­т­но за­поч­на да го­во­ри за са­бо­таж. Ня­кои до­ри лан­си­ра­ха кон­с­пи­ра­тив­ни те­о­рии, че по то­ва вре­ме и два­ма­та рус­ки кос­мо­нав­ти на бор­да на стан­ци­я­та са из­вър­ш­ва­ли за­да­чи в от­к­ри­тия Кос­мос, та­ка че ве­ро­ят­но ста­ва ду­ма за ди­вер­сия на чуж­да дър­жа­ва. Та­зи те­за оба­че про­ти­во­ре­чи на за­ко­ни­те на фи­зи­ка­та, тъй ка­то из­пол­з­ва­не­то на бур­гия е поч­ти не­въз­мож­но в ус­ло­ви­я­та на без­тег­лов­ност. Дос­та по-ве­ро­ят­но е ас­т­ро­нав­тът да се за­вър­ти око­ло дрел­ка­та, от­кол­ко­то тя да нав­ле­зе до­ри ми­ни­мал­но в на­бе­ля­за­на­та за про­би­ва­не по­вър­х­ност.

И кол­ко­то и кон­с­пи­ра­тив­ни те­о­рии да цир­ку­ли­рат в мо­мен­та, обяс­не­ни­е­то най-ве­ро­ят­но ще се ока­же три­ви­ал­но. Спо­ред рус­ка­та аген­ция РИА Но­вос­ти пък ви­нов­ни­кът за пов­ре­да­та ве­че е ус­та­но­вен. „При­чи­на­та за про­бой­на­та в кор­пу­са на би­то­вия от­сек е яс­на. Тя се е слу­чи­ла още на Зе­мя­та. Ви­нов­ни­кът се знае“, твър­ди из­точ­ник на ме­ди­а­та. Спо­ред друг слу­жи­тел на „Рос­кос­мос“пък ра­бот­ник на кор­по­ра­ция „Енер­гия“, след ка­то е осъз­нал как­во е нап­ра­вил, е за­пе­ча­тал пук­на­ти­на­та със спе­ци­ал­но ле­пи­ло. Та­ка раз­хер­ме­ти­за­ци­я­та е из­бег­на­та при тес­то­ве­те на кос­ми­чес­кия апа­рат, как­то и по вре­ме на пър­ви­те два ме­се­ца от ор­би­тал­ния по­лет.

Раз­с­лед­ва­не­то на „Рос­кос­мос“тряб­ва да про­дъл­жи до сре­да­та на сеп­тем­в­ри.

Рус­кия кос­мо­навт Сер­гей Про­ко­пи­ев е ре­мон­ти­рал ко­ра­ба „Со­юз“с... тер­мо­ус­той­чи­ва кап­то­но­ва лен­та и епок­сид­но ле­пи­ло.

Q Кол­ко­то и кон­с­пи­ра­тив­ни те­о­рии да цир­ку­ли­рат в мо­мен­та, обяс­не­ни­е­то най-ве­ро­ят­но ще се ока­же три­ви­ал­но | Reuters

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.