От­пе­ча­тай ми зе­лен­чук

Capital - - K1 -

Си­гур­но си спом­ня­те из­к­лю­чи­тел­но до­сад­на­та он­лайн иг­ра FarmVille, ко­я­то за­ля со­ци­ал­на­та мре­жа Facebook пре­ди ня­кол­ко го­ди­ни. А как­во ще ка­же­те, ако зе­ме­де­ли­е­то във фи­зи­чес­ка­та ре­ал­ност ста­не съ­що тол­ко­ва прос­то и мо­же да от­г­леж­да­те най-раз­но­об­раз­ни кул­ту­ри по ди­ги­та­лен път, без да си ца­па­те ръ­це­те с кал? Мла­ди­ят ка­ли­фор­нийс­ки изоб­ре­та­тел Ро­ри Арон­сън е нап­ра­вил всич­ко въз­мож­но то­ва на­ис­ти­на да се слу­чи. За­поз­най­те се с FarmBot Genesis – пър­ви­ят в све­та сво­е­об­ра­зен „зе­ме­дел­с­ки прин­тер“.

Той е спо­со­бен да за­саж­да и от­г­леж­да над 30 ви­да кул­ту­ри, вклю­чи­тел­но кар­то­фи, грах, тик­ви, ар­ти­шок и цвек­ло, на площ с раз­ме­ри 2.9 на 1.4 мет­ра. Важ­но­то е съ­що та­ка ви­со­чи­на­та на рас­те­ни­я­та да не над­ви­ша­ва по­ло­вин ме­тър. Ус­т­ройс­т­во­то е спо­соб­но да кул­ти­ви­ра раз­лич­ни по­се­ви на ед­но и съ­що мяс­то, как­то и да ра­бо­ти и на от­к­ри­то, и на зак­ри­то. По вре­ме на ра­бо­та FarmBot из­пол­з­ва раз­лич­ни прис­тав­ки за за­саж­да­не, на­по­я­ва­не, из­с­лед­ва­не на поч­ва­та, уни­що­жа­ва­не на пле­ве­ли­те и т.н. А ко­га­то зе­лен­чу­ци­те уз­ре­ят дос­та­тъч­но, ус­т­ройс­т­во­то ви из­вес­тя­ва с мейл за то­ва. Уп­рав­ле­ни­е­то на сис­те­ма­та е по­ве­ре­но на ми­ни­ком­пю­тър Raspberry Pi 3 и об­що­дос­тъ­пен соф­ту­ер с от­во­рен код. Пот­ре­би­те­лят мо­же да кон­т­ро­ли­ра сво­я­та до­маш­на фер­ма на­пъл­но дис­тан­ци­он­но, из­пол­з­вай­ки ап­ли­ка­ция на своя смар­т­фон и ин­ту­и­ти­вен ин­тер­фейс, на­пом­нящ на FarmVille. От око­ло два ме­се­ца съз­да­те­ли­те на ус­т­ройс­т­во­то пред­ла­гат и но­ва вер­сия, на­ре­че­на FarmBot Genesis XL, ко­я­то уве­ли­ча­ва раз­ме­ри­те на ди­ги­та­ли­зи­ра­на­та фер­ма че­ти­рик­рат­но.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.