Под­во­ден дрон ще па­зи Го­ле­мия ба­ри­е­рен риф

Capital - - K1 -

Го­ле­ми­ят ба­ри­е­рен риф с площ над 344 хил. квад­рат­ни ки­ло­мет­ра е най-го­ля­мо­то струп­ва­не на жи­ви ор­га­низ­ми на пла­не­та­та и един­с­т­ве­но­то, ко­е­то мо­же да се ви­ди от кос­мо­са. Въп­ре­ки то­ва оба­че ко­ра­ло­ва­та ме­гас­т­рук­ту­ра е из­п­ра­ве­на пред мно­го и се­ри­оз­ни зап­ла­хи – ка­то се за­поч­не от гло­бал­но­то за­топ­ля­не, пре­ми­не се през по­ви­ша­ва­не­то на ки­се­лин­ност­та в Све­тов­ния оке­ан и се стиг­не до мор­с­ки­те хищ­ни­ци, ко­и­то се хра­нят с по­ли­пи. Пре­ди сед­ми­ца оба­че Го­ле­ми­ят ба­ри­е­рен риф се сдо­би с из­не­над­ващ ме­ха­ни­чен съ­юз­ник в бит­ка­та си за оце­ля­ва­не.

Той се на­ри­ча RangerBot и пред­с­тав­ля­ва ав­то­но­мен под­во­ден дрон, раз­ра­бо­тен от из­с­ле­до­ва­те­ли от Тех­но­ло­гич­ния уни­вер­си­тет в Кун­с­ленд, Ав­с­т­ра­лия.

Са­мо­уп­рав­ля­ва­ща­та се ма­ши­на е мно­го­фун­к­ци­о­нал­на: из­с­лед­ва със­та­ва на за­о­би­ка­ля­ща­та я во­да, от­к­ри­ва за­мър­си­те­ли и сле­ди за из­бе­ля­ва­не на ко­ра­ли­те, ко­е­то е ин­ди­ка­тор за здра­вос­лов­ни проб­ле­ми в ко­ло­ни­я­та от по­ли­пи. Най-ино­ва­тив­на­та фун­к­ция на RangerBot оба­че е за­щи­та­та от хищ­ни ор­га­низ­ми, ко­и­то се хра­нят с ко­ра­ли. Дро­нът има ин­тег­ри­ра­на сис­те­ма за „ком­пю­тър­но зре­ние“, мо­же да иден­ти­фи­ци­ра мор­с­ки звез­ди от ти­па „тръ­нен ве­нец“и да ги ин­жек­ти­ра с раз­т­вор от оцет или жлъч­ни со­ли, ко­и­то лик­ви­ди­рат вре­ди­те­ля в 99% от слу­ча­и­те.Ос­вен всич­ко дру­го ус­т­ройс­т­во­то мо­же да ра­бо­ти под во­да три пъ­ти по-дъл­го, от­кол­ко­то во­до­лаз, и не се вли­яе от евен­ту­ал­ни ло­ши ме­те­о­ро­ло­гич­ни ус­ло­вия.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.