Мно­го тех­но­ло­гии, мал­ко ино­ва­ции в Бер­лин

Го­ле­ми­те ком­па­нии по­ка­за­ха по-доб­ри, но не и мно­го ино­ва­тив­ни про­дук­ти на из­ло­же­ни­е­то IFA в гер­ман­с­ка­та сто­ли­ца. Пред­с­та­вя­не­то на най-ча­ка­ни­те смар­т­фо­ни ос­та­на из­вън прог­ра­ма­та.

Capital - - K2 - ав­тор Йо­ан Зап­ря­нов | yoan.zapryanov@capital.bg

ДД­у­ми­те тех­но­ло­гии и ино­ва­ции вър­вят ръ­ка за ръ­ка от де­се­ти­ле­тия. В пос­лед­но вре­ме оба­че из­г­леж­да, че е вре­ме те да бъ­дат раз­де­ле­ни.

Най-доб­ри­ят при­мер за то­ва се ока­за го­диш­но­то из­ло­же­ние за пот­ре­би­тел­с­ка елек­т­ро­ни­ка IFA в Бер­лин. Поч­ти всич­ки го­ле­ми про­из­во­ди­те­ли (най-го­ля­мо­то из­к­лю­че­ние бе Apple) пред­с­та­ви­ха но­ви про­дук­ти, но те труд­но мо­гат да бъ­дат ока­чес­т­ве­ни ка­то ино­ва­тив­ни – ста­ва ду­ма за съ­щес­т­ве­но по­доб­ре­ние на поз­на­ти ус­т­ройс­т­ва, ко­е­то не е за­дъл­жи­тел­но не­що ло­шо, но по­каз­ва, че ско­ро тех­но­ло­ги­и­те мо­же да дос­тиг­нат кръстопът. Лип­са­та на ино­ва­ции не оз­на­ча­ва, че на IFA ня­ма­ше как­во да се ви­ди – нап­ро­тив, из­ло­же­ни­е­то е прек­ра­сен при­мер за ця­лос­т­но­то зат­руп- ва­не на пот­ре­би­те­ля с но­ви тех­но­ло­гии - си­гур­но мно­го мал­ка част от де­сет­ки­те хи­ля­ди по­се­ти­те­ли са ус­пе­ли да оби­ко­лят всич­ки фир­ме­ни па­ви­ли­о­ни.

Из­кус­т­ве­ни­ят ин­те­лект е нав­ся­къ­де

IFA е впе­чат­ля­ва­ща кар­ти­на. Сто­ти­ци поз­на­ти и не тол­ко­ва доб­ре поз­на­ти ком­па­нии са нас­та­не­ни в ня­кол­ко сгра­ди в Бер­лин, къ­де­то в рам­ки­те на сед­ми­ца ми­на­ват хи­ля­ди пред­с­та­ви­те­ли на ме­дии, ком­па­нии и, раз­би­ра се, обик­но­ве­ни по­се­ти­те­ли. Още пре­ди вли­за­не­то чрез рек­лам­ни ба­не­ри за­поч­ва бит­ка, ко­я­то се раз­п­рос­ти­ра нав­ся­къ­де из IFA – та­зи за из­кус­т­ве­ния ин­те­лект. До­ка­то пре­ди ня­кол­ко го­ди­ни бе­ше труд­но да се на­ме­рят ум­ни хар­ду­ер­ни ре­ше­ния из­вън смар­т­фо­ни­те, се­га е по-труд­но да си на­ме­ри­те нап­ри­мер

фур­на, ко­я­то да не ра­бо­ти с гла­со­ви ко­ман­ди. Въп­ро­сът и го­ля­ма­та бит­ка е ос­нов­но чии гла­со­ви ко­ман­ди. От ед­на­та стра­на е Google Assistant, кой­то нав­ле­зе ус­пеш­но чрез смар­т­фо­ни­те и се рад­ва на ви­со­ка раз­поз­на­ва­е­мост сред пот­ре­би­те­ли­те. От дру­га­та стра­на е Amazon Alexa на он­лайн ги­ган­та. То­зи асис­тент ве­че мо­же да бъ­де от­к­рит не са­мо в ум­ни ко­ло­ни, но и в хла­дил­ни­ци, фур­ни и вся­как­ва тех­ни­ка, ко­я­то съв­сем дос­ко­ро не бе­ше сред „ум­ни­те“на па­за­ра. По­ве­че­то бран­до­ве са ло­ял­ни към из­бо­ра си на гла­сов асис­тент.

Ако ед­на фир­ма ка­то Gorenje нап­ри­мер е за­поч­на­ла да про­из­веж­да фур­ни с Amazon Alexa, тя най-ве­ро­ят­но ще ос­та­не вяр­на на ком­па­ни­я­та. Има оба­че и из­к­лю­че­ния - Huawei, чи­и­то те­ле­фо­ни са с опе­ра­ци­он­на­та сис­те­ма на Google Android и съ­от­вет­но из­пол­з­ва асис­тен-

та на ком­па­ни­я­та, пред­с­та­ви ум­на­та си ко­ло­на AI Cube, ко­я­то ще бъ­де с Amazon Alexa. По всич­ко из­г­леж­да, че та­зи бит­ка ед­ва се­га за­поч­ва. Amazon и Google ве­че се от­ли­ча­ват ка­то ос­нов­ни­те ли­де­ри, ко­и­то ще зах­ран­ват със соф­ту­ер про­дук­ти­те и на дру­ги фир­ми. Ве­че е поч­ти не­въз­мож­но да не се го­во­ри за из­кус­т­вен ин­те­лект, но по­се­ще­ни­е­то на IFA по­каз­ва, че фе­но­ме­нът мо­же да е до­ри под­це­нен.

Ази­ат­с­ка до­ми­на­ция Дру­га яс­на тен­ден­ция е ази­ат­с­ка­та до­ми­на­ция на из­ло­же­ни­е­то. Хи­ля­ди­те по­се­ти­те­ли от Да­леч­ния из­ток мо­гат лес­но да бъ­дат обяс­не­ни с то­ва, че имен­но ки­тайс­ки­те, ко­рейс­ки­те и япон­с­ки­те фир­ми са най-ак­тив­ни­те в пред­с­та­вя­не­то на но­ви про­дук­ти на IFA. До­ка­то по­ве­че­то го­ле­ми аме­ри­кан­с­ки ком­па­нии про-

из­веж­дат пре­дим­но соф­ту­ер и ня­мат соб­с­т­ве­ни пред­с­та­вя­ния, ази­ат­с­ки­те про­из­во­ди­те­ли на хар­ду­ер за­пъл­ват та­зи ни­ша ус­пеш­но. Huawei, Samsung, Lenovo, Sharp и LG бя­ха сред най-ин­те­рес­ни­те па­не­ли. Всич­ки ком­па­нии пред­ло­жи­ха не­що но­во. Huawei пред­с­та­ви нов чип и ум­на ко­ло­на, Samsung – но­ви те­ле­ви­зо­ри, Lenovo – но­ви лап­то­пи и смар­т­фо­ни Motorola, а Sharp и LG – съ­що те­ле­ви­зо­ри. То­ва по­каз­ва пре­ди всич­ко то­ва, ко­е­то не е яс­но за прос­то­то око - ня­кои про­из­во­ди­те­ли прос­то не оби­чат об­щи­те съ­би­ра­ния. Apple нап­ри­мер ще пред­с­та­ви но­ви­те си iPhone мо­де­ли през сеп­тем­в­ри, Google ще де­бю­ти­ра но­вия си смар­т­фон Pixel през ок­том­в­ри, а през съ­щия ме­сец Huwaei ще пус­не и Mate 20.

IFA оба­че ос­та­ва да­леч от скуч­на­та пред­с­та­ва за тех­но­ло­гич­на кон­фе­рен­ция. Нап­ро­тив, най-ос­нов­ни­ят проб­лем на из­ло­же­ни­е­то ос­та­ва пре­ка­ле­но го­ля­мо­то раз­но­об­ра­зие.

То се раз­п­рос­ти­ра в ня­кол­ко сгра­ди, има вклю­чи­тел­но и фир­ми, ко­и­то пред­с­та­вят про­дук­ти в гра­ди­на­та на це­лия парк, и е поч­ти не­въз­мож­но за един по­се­ти­тел да пре­ми­не през всич­ки ком­па­нии и съ­би­тия. Тех­но­ло­ги­и­те мо­же да не са тол­ко­ва ино­ва­тив­ни, кол­ко­то ни се ис­ка, но то­ва не ги пра­ви по-мал­ко за­бав­ни.

P Въп­ре­ки от­със­т­ви­е­то на ня­кои го­ле­ми ком­па­нии на IFA все пак има­ше как­во да се ви­ди | Reuters

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.