Q&A

Capital - - K2 -

> 53 рас­теж на про­даж­би­те в след­ва­щи­те го­ди­ни. Има­ме кли­ен­ти от 5 раз­лич­ни кон­ти­нен­та, най-ве­че в САЩ, как­то и в Ав­с­т­ра­лия, Из­ра­ел и др.

Как­ви уме­ния е не­об­хо­ди­мо да има­те ка­то из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на ком­па­ни­я­та?

Мо­я­та лич­на цел е еки­път да бъ­де пок­ва­ли­фи­ци­ран от мен са­мия. Не на­е­ма­ме хо­ра, ко­и­то тряб­ва да обу­ча­ва­ме, за­що­то все още гра­дим яд­ро­то на еки­па. Ра­бо­та­та ми е да съ­би­рам пра­вил­ни­те хо­ра, да ги мо­ти­ви­рам и да си ха­рес­ват ра­бо­та­та. От мен тръг­ва иде­я­та за то­ва как да се раз­ви­ва ком­па­ни­я­та, но за­ед­но це­ли­ят екип ре­ша­ва­ме да­ли е под­хо­дящ пъ­тят и как ще нап­ра­вим про­ме­ни­те.

От как­ви спе­ци­а­лис­ти е със­та­вен еки­път на ком­па­ни­я­та?

Има­ме CTO, хар­ду­е­рен спе­ци­а­лист, мар­ке­тинг, фи­нан­си и бизнес уме­ния. Има­ме и един ко­ле­га ав­с­т­ра­ли­ец, кой­то от кли­ент се пре­вър­на в ди­рек­тор “Бизнес раз­ви­тие” на ком­па­ни­я­та. Ус­т­ройс­т­во­то ни му по­мог­на да от­к­рие се­ри­о­зен проб­лем в ко­ше­ра си и та­ка той се впе­чат­ли как ра­бо­ти и ни пред­ло­жи да е наш пред­с­та­ви­тел в Ав­с­т­ра­лия.

Сре­ща­те ли труд­нос­ти с на­ми­ра­не­то на кад­ри?

Труд­но е на­ми­ра­не­то на хо­ра, ко­и­то се за­ни­ма­ват с хар­ду­ер, за­що­то в Бъл­га­рия та­зи ин­дус­т­рия не е доб­ре раз­ви­та още. Но в пос­лед­ни­те го­ди­ни меж­ду­на­род­ни­те ком­па­нии, ко­и­то за­поч­на­ха да раз­ви­ват та­ки­ва про­дук­ти в Бъл­га­рия, ус­пя­ва­ха да вър­нат кад­ри­те, ко­и­то доп­ре­ди то­ва ра­бо­те­ха в чуж­би­на.

В соф­ту­ер­на­та ин­дус­т­рия има мно­го го­ле­ми ком­па­нии, ко­и­то ста­ват ин­те­рес­ни за мла­ди­те про­фе­си­о­на­лис­ти и им пред­ла­гат ус­ло­вия, с ко­и­то стар­тъ­пи­те не мо­гат да се бо­рят. При стар­ти­ра­щи­те ком­па­нии е важ­но да го­во­рят за по-ро­ман­тич­на­та част на биз­не­са, как той ще про­ме­ни сре­да­та. Ние не мо­жем да пред­ло­жим го­ле­ми зап­ла­ти, бо­ну­си или до­пъл­ни­тел­ни об­ла­ги. Пред­ла­га­ме въз­мож­ност да из­пол­з­ват уме­ни­я­та си за ус­той­чи­во­то раз­ви­тие на чо­ве­чес­т­во­то.

Как­ви са пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва­та, с ко­и­то се сб­лъс­к­ва­те в ра­бо­та­та ви?

Най-го­ля­мо­то пре­диз­ви­ка­тел­с­т­во е да си пра­виш оцен­ка от как­ви ре­сур­си имаш нуж­да и от как­во имат нуж­да по­тен­ци­ал­ни­те ти кли­ен­ти. То­ва е проб­лем в све­то­вен ма­щаб - хо­ра­та, ко­и­то за­поч­ват но­ви про­ек­ти, не си да­ват смет­ка как­во точ­но тряб­ва да пос­т­ро­ят. Ние зна­ех­ме, че тряб­ва да има­ме ин­те­ли­ген­т­на сис­те­ма, и за­поч­нах­ме да я тес­т­ва­ме с пче­ла­ри­те, но не иден­ти­фи­ци­рах­ме кой точ­но сег­мент от пче­ла­ри­те ги ин­те­ре­су­ва. Проб­лем е и бър­зо­то дви­же­ние на ком­па­ни­я­та и про­ек­та - тряб­ва бър­зо да се про­ва­ляш, да ек­с­пе­ри­мен­ти­раш, да ва­ли­ди­раш иде­и­те с кли­ен­ти­те и да се учиш от тях. И то­ва е пос­то­я­нен ци­къл, кой­то не спи­ра.

Как виж­да­те ком­па­ни­я­та и се­бе си в бъ­де­ще, как­ви са це­ли­те ви?

Цел­та ми е да нап­ра­вя не­що смис­ле­но, ко­е­то по­ма­га на хо­ра­та. Как­то ка­за Ивай­ло Пен­чев от Walltopia: “Един­с­т­ве­ни­ят на­чин да бъ­деш ус­той­чи­во щас­т­лив е да бъ­деш от пол­за на дру­ги­те.” Аз мно­го вяр­вам в то­ва и мис­ля, че е и мо­я­та мо­ти­ва­ция.

За ком­па­ни­я­та очак­вам да се на­ло­жим ка­то най-доб­рия тех­но­ло­ги­чен дос­тав­чик на ус­лу­ги, свър­за­ни с пче­лар­с­т­во­то, и да спо­мог­нем чрез тех­но­ло­гия спи­ра­не­то на смър­т­ност­та при пче­ли­те, ка­то та­ка ще по­мог­нем ос­вен на раз­лич­ни ком­па­нии и на здра­вос­лов­но­то със­то­я­ние на хо­ра­та ка­то ця­ло.

Кои са кон­ку­рен­ти­те ви и с как­во се раз­ли­ча­ва­те от тях?

Чу­ва­ме, че и в Бъл­га­рия има ве­че по­доб­ни про­ек­ти, ма­кар че не сме ги виж­да­ли в дейс­т­вие, и се рад­ва­ме, че се раз­ви­ва та­зи ни­ша. В све­то­вен план има око­ло 5 ком­па­нии, ко­и­то са се­ри­о­зен кон­ку­рент за нас, но се раз­ли­ча­ва­ме от тях с то­ва, че пос­т­ро­их­ме на­ша­та тех­но­ло­гия за­ед­но с пче­ла­ри­те и пра­вим про­ект, кой­то от­го­ва­ря на тех­ни­те ос­нов­ни нуж­ди.

Сис­те­ма­та ни е гъв­ка­ва, за­що­то всич­ко сме си нап­ра­ви­ли са­ми, без да раз­чи­та­ме на дру­ги раз­ра­бот­чи­ци, и мо­жем да пра­вим про­ме­ни в дви­же­ние. Дру­го го­ля­мо пре­дим­с­т­во е фак­тът, че ус­т­ройс­т­во­то е ком­пак­т­но и мно­го лес­но за упот­ре­ба.

Ин­тер­вю­то взе Сир­ма Пен­ко­ва Кои лич­нос­ти ви вдъх­но­вя­ват и са би­ли за при­мер в про­фе­си­о­нал­но­то раз­ви­тие? >Един от хо­ра­та, кой­то изиг­ра най­сил­на ро­ля в раз­ви­ти­е­то ми и офор­мя­не­то на ми­рог­ле­да ми, е Рай­чо Рай­чев от Endurosat. Той е при­чи­на­та да ста­на пред­п­ри­е­мач - той гле­да към ре­зул­та­ти­те и прес­лед­ва це­ли­те си, вдъх­но­вя­ва хо­ра­та око­ло се­бе си и ги за­реж­да с енер­гия. В по-гло­ба­лен ма­щаб съм мно­го впе­чат­лен от бив­шия ди­рек­тор на NASA Пийт Уор­ден, ко­го­то поз­на­вам лич­но и е чо­век, сил­но за­ин­те­ре­со­ван от на­у­ка­та, но зас­та­ва на ад­ми­нис­т­ра­тив­на по­зи­ция с цел да по­мог­не и раз­вие ор­га­ни­за­ци­я­та и то­ва е най-ху­ба­во­то не­що, ко­е­то й се случ­ва­ло. Как­ви тех­но­ло­гич­ни ус­т­ройс­т­ва из­пол­з­ва­те в ежед­не­ви­е­то си? >Ос­вен ком­пю­тър и те­ле­фон мно­го раз­чи­там на Fitbit грив­на­та си, за да тре­ни­рам и спя по-доб­ре. Фен съм на то­ва да из­мер­ваш на­чи­на, по кой­то жи­ве­еш. С еки­па пра­вим и мал­ки про­ек­ти, ка­то нап­ри­мер да пос­та­виш сен­зор в рас­те­ние вкъ­щи, за да зна­еш ко­га има нуж­да от по­ли­ва­не. Ка­то ця­ло оба­че пред­по­чи­там да ка­рам ко­ле­ло. >На­пос­ле­дък за­поч­нах да че­та мно­го кни­ги, да­леч по­ве­че от пре­ди, за­що­то каз­ват, че доб­ри­ят из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор че­те по 50 - 60 кни­ги на го­ди­на. Пре­по­ръч­вам The hard thing about hard things на Бен Хо­ро­виц. Как­то и Principles на Рей Да­лио и със си­гур­ност кни­га­та на Крис­то­фър Вос - Never split the difference, ко­я­то го­во­ри за то­ва как да пос­ти­гаш не­ща­та, ко­и­то ис­каш, без да на­кър­ня­ваш от­с­рещ­на­та стра­на, и как да ко­му­ни­ки­ра­ме ефек­тив­но. Как­во бих­те по­съ­вет­ва­ли мла­ди­те пред­п­ри­е­ма­чи, ко­и­то се­га стар­ти­рат ком­па­ния или се ко­ле­ба­ят да­ли да за­поч­нат соб­с­т­вен бизнес? >Тряб­ва мно­го бър­зо да се про­ва­ляш и то­ва не тряб­ва да но­си не­га­тив­ни ко­но­та­ции. Про­ва­лът тряб­ва да бъ­де ре­зул­тат от про­ва­лен ек­с­пе­ри­мент и най-важ­но­то е да на­у­чиш не­що от не­го. За­то­ва пра­ве­те не­ща, ко­и­то “гър­мят”, за да мо­же да раз­би­ра­те след то­ва за­що.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.