СДЕЛКИ & ПРО­ЕК­ТИ

Capital - - Седмицата -

P Про­из­во­ди­те­лят на пло­до­ви на­пит­ки „Ви­та­неа“от­к­ри­ва за­вод в Плов­див през но­ем­в­ри. Из­г­раж­да­не­то на пред­п­ри­я­ти­е­то за­поч­на през май ми­на­ла­та го­ди­на, а ин­вес­ти­ци­я­та е 1.3 млн. лв., оси­гу­ре­ни чрез кре­дит. От ком­па­ни­я­та пла­ни­рат на те­ре­на в бъ­де­ще да бъ­дат из­г­ра­де­ни био овощ­ни гра­ди­ни. P Ком­па­ни­я­та за фи­нан­сов соф­ту­ер Devexperts от­к­ри­ва свой раз­во­ен цен­тър в Со­фия. Ба­зи­ра­на­та в Мюн­хен фир­ма ве­че е на­е­ла един етаж от Vertigo Business Towers и е го­то­ва да наз­на­чи на ра­бо­та 80 ду­ши в след­ва­щи­те две го­ди­ни. Devexperts ра­бо­ти вър­ху соф­ту­ер­ни ре­ше­ния в об­ласт­та на ка­пи­та­ло­ви­те па­за­ри и из­би­ра Бъл­га­рия, за­що­то е пре­це­ни­ла, че в стра­на­та има по­ве­че ква­ли­фи­ци­ра­ни спе­ци­а­лис­ти. P „За­вод за хар­тия - Бе­ло­во“мо­же ско­ро да бъ­де сва­лен от бор­са­та. В края на ав­густ КФН до­пус­на ко­ри­ги­ра­но­то тър­го­во пред­ло­же­ние на ма­жо­ри­тар­ния соб­с­т­ве­ник Pabolux, ко­е­то пред­виж­да це­на 2.25 лв. на ак­ция. Обект на пред­ло­же­ни­е­то са 436 858 ак­ции, или 7.6% от ка­пи­та­ла, ка­то ос­та­на­ли­те се при­те­жа­ват от Pabolux. Ми­но­ри­тар­ни­те ак­ци­о­не­ри имат 28 дни да при­е­мат офер­та­та. Ос­нов­на­та цел на соб­с­т­ве­ни­ка е да по­доб­ри пред­с­та­вя­не­то на ком­па­ни­я­та. P Съ­ос­но­ва­на­та от Адел За­кут плат­фор­ма за ди­зай­нер­с­ки ме­бе­ли Clippings.com по­лу­чи фи­нан­си­ра­не за 15.4 млн. до­ла­ра. Во­дещ ин­вес­ти­тор е аме­ри­кан­с­ки­ят фонд Advance Venture Partners (AVP). То­ва е вто­ри­ят го­лям рунд фи­нан­си­ра­не, прив­ле­чен от ком­па­ни­я­та с ин­же­не­рен офис в Бъл­га­рия. Clippings ще из­пол­з­ва па­ри­те за нав­ли­за­не на но­ви па­за­ри, раз­ви­тие на плат­фор­ма­та и но­ви бизнес вер­ти­ка­ли. Адел За­кут раз­ви­ва раз­лич­ни биз­не­си, вклю­чи­тел­но и в Бъл­га­рия, ка­то ди­ги­тал­на­та аген­ция Despark и ве­ри­га­та рес­то­ран­ти Boom! Burgers.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.