Как­во ста­ва с 10-те ми­ли­о­на кеш

Capital - - Тема На Броя -

Де­сет­те ми­ли­о­на кеш на Ара­ба­джи­е­ви, на­ме­ре­ни по офи­си, хо­те­ли, сей­фо­ве и ка­се­ти (по ду­ми­те на Иван Ге­шев), са преб­ро­е­ни, опи­са­ни и съх­ра­не­ни. Те са ве­щес­т­ве­но до­ка­за­тел­с­т­во и ще ос­та­нат бло­ки­ра­ни от про­ку­ра­ту­ра­та до прик­люч­ва­не на де­ло­то. Прин­цип­но бе след­ва­ло съ­дът да ре­ши тях­на­та съд­ба с при­съ­да­та, ако, раз­би­ра се, се стиг­не до при­съ­да. По прин­цип и два­та със­та­ва на прес­тъп­ле­ния, за ко­и­то са пов­диг­на­ти об­ви­не­ни­я­та в слу­чая, пред­виж­дат от­не­ма­не на то­ва иму­щес­т­во. За ук­ри­ва­не на да­нъч­ни за­дъл­же­ния в осо­бе­но го­ле­ми раз­ме­ри ос­вен зат­вор се пред­виж­да и кон­фис­ка­ция на част или на ця­ло­то иму­щес­т­во на ви­нов­ния. А пред­ме­тът на прес­тъп­ле­ни­е­то пра­не на па­ри или иму­щес­т­во­то, в ко­е­то е тран­с­фор­ми­ран, се от­не­ма в пол­за на дър­жа­ва­та. Ако той лип­с­ва, се при­съж­да не­го­ва­та рав­нос­той­ност. Раз­би­ра се, има оп­ция те­зи па­ри да бъ­дат по­ис­ка­ни об­рат­но и про­ку­ро­рът да ре­ши, че тряб­ва да ги вър­не или пък, ако от­ка­же – да ги вър­не съ­дът по жал­ба на за­ин­те­ре­со­ва­ния. Ако ня­кой вър­не па­ри­те, доб­ре е да го пи­та­те за­що ги е вър­нал, ко­мен­ти­ра зам. глав­ни­ят про­ку­рор Иван Ге­шев на въп­рос на “Ка­пи­тал”.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.