Case Study: Блок­чейн в при­ме­ри

Capital - - K2 -

Locktrip

“Про­ек­тът на Locktrip (в на­ча­ло­то Lockchain) не бе­ше ти­пи­чен, за­що­то ос­но­ва­те­ли­те Хрис­то Тен­чев и Ни­ко­ла Алек­сан­д­ров бя­ха на­яс­но как­во мо­же да се пос­тиг­не с тех­но­ло­ги­я­та”, каз­ва То­до­ров. Locktrip е де­цен­т­ра­ли­зи­ра­на сис­те­ма за на­е­ма­не на хо­тел­с­ки стаи или апар­та­мен­ти от ти­па на Booking.com и Airbnb. Раз­ли­ка­та е, че Locktrip взи­ма 0% ко­ми­си­о­ни и це­ли­ят бизнес мо­дел на фир­ма­та раз­чи­та на LOC то­ке­ни­те, из­да­де­ни чрез ICO.

Arxum

Arxum е про­ект на нем­с­ка­та ком­па­ния Arend. Фир­ма­та из­пол­з­ва блок­чейн тех­но­ло­ги­я­та ка­то слой, кой­то да бъ­де пос­ред­ник меж­ду кли­ен­ти­те и ма­ши­ни­те. “Сис­те­ма­та е след­на­та: един пот­ре­би­тел ид­ва и ис­ка да си по­ръ­ча нап­ри­мер хи­ля­да гра­ви­ра­ни от­ва­рач­ки за би­ра. От­там блок­чейн сло­ят “пи­та” ма­ши­на­та да­ли има ка­па­ци­те­та да нап­ра­ви хи­ля­да от­ва­рач­ки. Тя от­го­ва­ря с “да”, сти­га се от­но­во до пот­ре­би­те­ля, пре­веж­дат се па­ри­те за по­ръч­ка­та и се дър­жат по сре­да­та, до­ка­то всич­ко е го­то­во. Ко­га­то ма­ши­на­та “пот­вър­ди” до­го­во­ра, сто­ка­та пъ­ту­ва към кли­ен­та.”

Iris AI

Iris AI е про­ект, кой­то се за­раж­да в Нор­ве­гия. Iris AI из­пол­з­ва из­кус­т­вен ин­те­лект, за да мо­гат по-лес­но ака­де­мич­ни­те сре­ди да тър­сят ин­фор­ма­ция в на­уч­ни тру­до­ве. За да се по­доб­ря­ва из­кус­т­ве­ни­ят ин­те­лект оба­че, е нуж­но той да бъ­де тре­ни­ран от хо­ра. За­то­ва от Iris AI ре­ша­ват да за­ло­жат на блок­чейн ре­ше­ние, ка­то с вкар­ва­не­то на но­ва ин­фор­ма­ция се съз­да­ва слож­на сис­те­ма, ко­я­то да по­ма­га на ака­де­ми­ци­те.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.