Кой как­во пред­с­та­ви

Capital - - K2 -

КК­и­тайс­ки­ят про­из­во­ди­тел на смар­т­фо­ни Huawei пред­с­та­ви но­вия си мо­би­лен чип Kirin 980, кой­то обе­ща­ва да е по-ефек­ти­вен с 40% и по-про­дук­ти­вен с 20% спря­мо пред­шес­т­ве­ни­ка си Kirin 970. За пръв път чи­път ще се по­я­ви в те­ле­фон на дъ­щер­на­та мар­ка на Huawei Honor Magic 2, а през ок­том­в­ри ще зах­ра­ни и Huawei Mate 20, кой­то ще бъ­де пред­с­та­вен в Лон­дон. Фир­ма­та пред­с­та­ви и ум­на­та ко­ло­на Cube AI, ко­я­то въп­ре­ки име­то си не е куб, но раз­по­ла­га с гла­сов асис­тент от Amazon Alexa и мо­же да бъ­де из­пол­з­ва­на ка­то ру­тер. Ко­рейс­ка­та ком­па­ния Samsung пред­с­та­ви на па­за­ра 8K те­ле­ви­зо­ри. По­ра­ди лип­са­та на дос­та­тъч­но съ­дър­жа­ние с по­доб­на ре­зо­лю­ция гру­па­та ще из­пол­з­ва из­кус­т­вен ин­те­лект, за да кон­вер­ти­ра ви­део от по-нис­ка ре­зо­лю­ция – 4K или Full HD, не­за­ви­си­мо от из­точ­ни­ка - те­ле­ви­зия, през USB, YouTube, HDMI или от смар­т­фо­на, в 8K. Пър­ви­ят ма­сов 8К мо­дел на па­за­ра - Samsung Q900R QLED, ще се про­да­ва от ок­том­в­ри и в Бъл­га­рия. Той ще се пред­ла­га ос­нов­но в два раз­ме­ра - 65 и 75 ин­ча, но при пред­ва­ри­тел­на по­ръч­ка ще мо­же да бъ­де дос­та­вен и 85-ин­чов те­ле­ви­зор. Це­ни­те все още не са из­вес­т­ни. Аме­ри­кан­с­ка­та Motorola, соб­с­т­ве­ност на ки­тайс­ка­та Lenovo, пред­с­та­ви нов смар­т­фон – Motorola One, кой­то ще бъ­де с опе­ра­ци­он­на­та сис­те­ма Android One и обе­ща­ва три­го­диш­ни ъп­дей­ти за си­гур­ност. Са­ма­та Lenovo под соб­с­т­ве­ния си бранд пред­с­та­ви ня­кол­ко но­ви лап­то­па, сред ко­и­то и Lenovo Yoga Book C9300, кой­то раз­по­ла­га с E-Ink кла­ви­а­ту­ра.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.