ТОП ОБЯ­ВИ ЗА РА­БО­ТА

ОТ KARIERI.BG

Capital - - K2 -

SCALEFOCUS Head of Sales UNICEF BULGARIA Fundraising Campaign Coordinator Web and Social media Consultant БАН­КА ДСК Ме­ни­джър „Връз­ки с бизнес кли­ен­ти“към нап­рав­ле­ние „Кор­по­ра­тив­но бан­ки­ра­не“Ръ­ко­во­ди­тел от­дел „Ме­то­до­ло­гия, от­чет­ност и про­дук­то­во раз­ви­тие“ „ДЖОЙ ФЕ­ШЪН“ IT ръ­ко­во­ди­тел БНБ Ин­с­пек­то­ри по бан­ков над­зор в от­дел „Фи­нан­со­ви ин­с­ти­ту­ции“

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.