Кра­ят на не­у­яз­ви­мия Пу­тин

Не­до­вол­с­т­во­то сре­щу вди­га­не­то на пенсионната въз­раст сло­жи край на илю­зи­я­та за не­до­се­га­е­мия рей­тинг на пре­зи­ден­та. Смек­ча­ва­не­то на пенсионната реформа мо­же да спре спа­да на одоб­ре­ни­е­то за Пу­тин, но ед­ва ли ще го въз­с­та­но­ви до пре­диш­но­то ни­во. Ос­вен то­ва

Capital - - Съдържание #36 - ав­тор Алек­сан­дър Бра­тер­с­кий

Не­до­вол­с­т­во­то сре­щу вди­га­не­то на пенсионната въз­раст сло­жи край на илю­зи­я­та за не­до­се­га­е­мия рей­тинг на пре­зи­ден­та

TТ­ак­ти­ка­та на кре­мъл­с­ки­те стра­те­зи бе­ше по­ве­че от проз­рач­на. Но­ви­на­та, че рус­ко­то пра­ви­тел­с­т­во по­ви­ша­ва пенсионната въз­раст от 55 на 65 го­ди­ни за же­ни­те и от 60 на 65 за мъ­же­те, бе­ше съ­об­ще­на точ­но в де­ня на от­к­ри­ва­не­то на све­тов­но­то пър­вен­с­т­во по фут­бол. Но то­ва не по­мог­на и се на­ло­жи ми­на­ла­та сед­ми­ца да бъ­де пус­нат в дейс­т­вие План Б - пре­зи­ден­тът Вла­ди­мир Пу­тин да вле­зе в ро­ля­та на доб­рия цар и спа­си­тел на на­ци­я­та, кой­то в тв об­ръ­ще­ние обя­ви смек­ча­ва­не на ре­фор­ма­та. В жест към же­ни­те из­ли­за­не­то в пен­сия за тях ще бъ­де на 63 го­ди­ни, а за всич­ки ос­та­на­ли гор­чи­ви­ят хап ще бъ­де под­с­ла­ден с уве­ли­ча­ва­не на въз­мож­нос­ти­те за ран­но пен­си­о­ни­ра­не и дру­ги об­лек­че­ния.

Ре­зул­та­тът е, че ре­фор­ма­та, це­ля­ща да свие де­фи­ци­та в пенсионната сис­те­ма, ста­на по-скъ­па. И до­ри не е яс­но да­ли то­ва ще ус­пее да въз­с­та­но­ви рей­тин­га на Пу­тин. В Кре­мъл очак­ват още про­тес­ти и спад на по­пу­ляр­ност­та как­то на пре­зи­ден­та, та­ка и на не­го­ва­та пар­тия „Един­на Русия“.

За­що­то и в смек­че­ния си вид пен­си­он­ни­те про­ме­ни сре­щат съп­ро­ти­ва­та до­ри на при­вър­же­ни­ци на Пу­тин. Ко­е­то сло­жи край на илю­зи­я­та за не­у­яз­ви­мия рей­тинг на пре­зи­ден­та.

Ца­рят не е ис­тин­с­ки

Пенсионната въз­раст в Русия не е пи­па­на от вре­ме­то на Ста­лин. Ико­но­мис­ти­те от­дав­на нас­то­я­ват за про­ме­ни, но по­ли­ти­ци­те пред­по­чи­тат да не чу­ват. Са­ми­ят Пу­тин обе­ща през 2005 г., че ня­ма да вди­га въз­раст­та, до­ка­то е пре­зи­дент. Ре­зул­та­тът от от­ла­га­не­то на ре­фор­ми­те и

де­мог­раф­с­ка­та кри­за е, че спо­ред раз­че­ти­те на Ми­нис­тер­с­т­во­то на фи­нан­си­те през та­зи го­ди­на де­фи­ци­тът в пен­си­он­ния фонд ще дос­тиг­не 257 мл­рд. руб­ли (3.76 мл­рд. до­ла­ра). Ос­вен то­ва прог­но­зи­те са до 2035 г. бро­ят на пен­си­о­не­ри­те да над­ви­ши броя на ра­бо­те­щи­те в Русия.

Точ­но то­ва се опи­та да обяс­ни и Пу­тин в сво­е­то изяв­ле­ние - че ма­кар шо­ко­ва­та пен­си­он­на те­ра­пия да „се въз­п­ри­е­ма бо­лез­не­но от мно­зи­на“, ико­но­ми­ка­та и де­мог­ра­фи­я­та я пра­вят не­из­беж­на. Пре­зи­ден­тът при­пом­ни, „че се­га в жи­во­та нав­ли­за ма­лоб­рой­но­то по­ко­ле­ние от 90-те“и то­ва още по­ве­че ще за­си­ли на­тис­ка вър­ху пенсионната сис­те­ма. Доп­ре­ди то­ва Пу­тин пра­ве­ше всич­ко въз­мож­но да стои нас­т­ра­на от не­по­пу­ляр­на­та реформа, ка­то прес­сек­ре­та­рят му Дмит­рий Пес­ков обяс­ня­ва­ше, че пре­зи­ден­тът ня­ма ни­що об­що с нея, и та­ка прех­вър­ля­ше от­го­вор­ност­та вър­ху пра­ви­тел­с­т­во­то. И ма­кар с на­ме­са­та си Пу­тин да се опи­та да ог­ра­ни­чи по­ли­ти­чес­ки­те ще­ти, тя по-ско­ро са­мо под­чер­та кол­ко се­ри­оз­на е си­ту­а­ци­я­та.

До­ри сред под­дръж­ни­ци­те на пре­зи­ден­та пре­об­ла­да­ва скеп­ти­циз­мът. „Той от­б­лъс­к­ва от се­бе си ау­ди­то­ри­я­та, ко­я­то под­дър­жа­ше Крим и Дон­бас. Все пак в кон­с­ти­ту­ци­я­та е за­пи­са­но, че Русия е со­ци­ал­на дър­жа­ва, а той я нап­ра­ви ан­ти­со­ци­ал­на. Оп­рав­да­ни­я­та с „прок­ля­ти­е­то на 90-те“ве­че не ми­на­ват.

След то­ва изяв­ле­ние у хо­ра­та се по­я­ви усе­ща­не­то, че ца­рят не е ис­тин­с­ки“, каз­ва пред „Ка­пи­тал“из­точ­ник от рус­ки­те вън­ш­но­по­ли­ти­чес­ки кръ­го­ве, кой­то пред­по­чи­та да не бъ­де на­зо­ва­ван.

В съ­ща­та по­со­ка е и ко­мен­та­рът, на­пи­са­ни във Facebook от зам. глав­ния ре­дак­тор на кон­сер­ва­тив­ния в. „Зав­т­ра“

Вла­дис­лав Шу­ри­гин: „Из­г­леж­да, Пу­тин съв­сем е из­гу­бил връз­ка с ре­ал­ност­та. То­ва със си­гур­ност е пос­лед­ни­ят му ман­дат! И то, ако го из­ка­ра це­лия. На­ля­га­не­то под ка­па­ка на тен­дже­ра­та е тол­ко­ва сил­но, че мо­же да взри­ви от­вът­ре и танк“, пи­ше Шу­ри­гин.

Не­до­вол­с­т­во от всич­ки стра­ни

Опо­зи­ци­я­та сре­щу по­ви­ша­ва­не­то на пенсионната въз­раст обе­ди­ня­ва дес­ни и ле­ви. Ако пър­ви­те кри­ти­ку­ват ре­фор­ма­та за то­ва, че е ло­шо под­гот­ве­на, вто­ри­те счи­тат, че тя уни­що­жа­ва и пос­лед­ни­те ос­та­тъ­ци от со­ци­ал­на дър­жа­ва. При то­ва и ед­ни­те, и дру­ги­те по­соч­ват, че със­то­я­ни­е­то на здра­ве­о­паз­ва­не­то е тол­ко­ва ло­шо, че ед­ва ли мно­го хо­ра ще ус­пе­ят да до­жи­ве­ят до пен­сия.

Един от ос­нов­ни­те проб­ле­ми е ви­со­ка­та смър­т­ност, осо­бе­но сред мъ­же­те. Не­за­ви­си­мо от гло­бал­на­та тен­ден­ция за уве­ли­ча­ва­не на про­дъл­жи­тел­ност­та на жи­во­та, Русия все още е на пър­во мяс­то в Ев­ро­па по ни­во на смър­т­ност сред мъ­же­те до 65-го­диш­на въз­раст.

Съ­щев­ре­мен­но го­ля­ма част от пен­си­и­те в Русия са нис­ки.

Нап­ри­мер в Мос­к­ва, един от най-скъ­пи­те гра­до­ве в све­та, мно­го пен­си­о­не­ри жи­ве­ят с пен­сия от 11-12 хил. руб­ли (160 - 175 до­ла­ра) ме­сеч­но, ко­е­то ги об­ри­ча на ни­ще­та. То­ва обяс­ня­ва фак­та, че бли­зо ед­на тре­та от пен­си­о­не­ри­те про­дъл­жа­ват да ра­бо­тят.

На фо­на на ико­но­ми­чес­кия спад и сто­вар­ва­щи­те се но­ви и но­ви за­пад­ни сан­к­ции пер­с­пек­ти­ва­та за още ед­на на­паст под фор­ма­та на пен-

си­о­нен шок не пре­диз­вик­ва осо­бен ен­ту­си­а­зъм. Спо­ред из­с­лед­ва­не на со­ци­о­ло­ги­чес­ка­та аген­ция „Ро­мир“92% от рус­на­ци­те са про­тив пенсионната реформа. Ре­ги­о­нал­но­то из­да­ние Znak.com, по­зо­ва­вай­ки се на из­точ­ни­ци в Кре­мъл, от­бе­ляз­ва, че там „очак­ват про­тес­ти“и при­пом­нят пе­чал­ния опит с „мо­не­ти­за­ци­я­та на со­ци­ал­ни­те при­до­бив­ки“.

Ста­ва въп­рос за пос­лед­ния опит за реформа на пенсионната сис­те­ма от 2005 г. То­га­ва, в на­ча­ло­то на вто­рия пре­зи­ден­т­с­ки ман­дат на Пу­тин, пра­ви­тел­с­т­во­то се опи­та да за­ме­ни ня­кои от при­ви­ле­ги­и­те за пен­си­о­не­ри ка­то без­п­лат­но пъ­ту­ва­не в об­щес­т­ве­ния тран­с­порт с „жи­ви па­ри“, ко­и­то оба­че бя­ха мно­го по-мал­ко ка­то стой­ност от от­не­ти­те пра­ва. Ре­зул­та­тът бя­ха про­тес­ти как­то в Мос­к­ва, та­ка и в ре­ги­о­ни­те. Се­га по дан­ни на „Ле­ва­да-цен­тр“над 53% от рус­на­ци­те са го­то­ви да про­тес­ти­рат сре­щу пенсионната реформа.

Рей­тин­гът на Пу­тин, кой­то от анек­си­ра­не­то на Крим е на кос­ми­чес­ки ни­ва, съ­що е за­сег­нат - от 79% през май той е пад­нал до 67% през юли и ле­ко се е въз­с­та­но­вил до 70% през ав­густ. Смек­ча­ва­не­то на пенсионната реформа мо­же да спре спа­да на одоб­ре­ни­е­то за пре­зи­ден­та, но ед­ва ли ще го въз­с­та­но­ви до пре­диш­но­то ни­во. Ос­вен то­ва ще стру­ва скъ­по на бю­дже­та и ико­но­ми­ка­та - спо­ред фи­нан­со­вия ми­нис­тър Ан­тон Си­лу­я­нов про­ме­ни­те на Пу­тин ще уве­ли­чат раз­хо­ди­те с 500 мл­рд. руб­ли (7.3 мл­рд. до­ла­ра) през след­ва­щи­те шест го­ди­ни.

Кра­ят на илю­зи­я­та за не­у­яз­ви­мост­та на рей­тин­га на Пу­тин ще има и по­ли­ти­чес­ки пос­лед­с­т­вия, обяс­ня­ва близ­ки- ят до Кре­мъл по­ли­то­лог Кон­с­тан­тин Ка­ла­чев. „Рей­тин­гът на Пу­тин е ча­дъ­рът, под кой­то жи­вее ця­ла­та по­ли­ти­чес­ка сис­те­ма“, каз­ва Ка­ла­чев пред „Ка­пи­тал“. И до­пъл­ва, че под то­зи ча­дър се крие всич­ко ос­та­на­ло. Ако одоб­ре­ни­е­то за Пу­тин се по­ни­жи с 5%, то то­ва за „Един­на Русия“се по­ни­жа­ва два-три пъ­ти по­ве­че.

Как­ви ще са ефек­ти­те от то­ва ще се ви­ди още на 9 сеп­тем­в­ри, ко­га­то ще има ре­ги­о­нал­ни и мес­т­ни из­бо­ри, ка­то пред­с­тои да бъ­дат из­б­ра­ни 26 гу­бер­на­то­ри и 16 ре­ги­о­нал­ни пар­ла­мен­та. „Стру­ва ми се, че об­що­то ра­зо­ча­ро­ва­ние ще за­сег­не по­ве­че ак­тив­ност­та, от­кол­ко­то пар­тий­ни­те ре­зул­та­ти. Въз­мож­но е Ко­му­нис­ти­чес­ка­та пар­тия ка­то ос­нов­на сис­тем­на опо­зи­ци­он­на пар­тия да ка­чи про­цен­ти тук и там. Но спа­дът на „Един­на Русия“не да­ва ав­то­ма­тич­но при­раст на дру­ги пар­тии. Мно­зин­с­т­во­то от из­гу­бе­ни­те от уп­рав­ля­ва­ща­та пар­тия из­би­ра­те­ли прос­то ще си ос­та­нат у до­ма“, смя­та Ка­ла­чев.

По-нис­ко­то одоб­ре­ние ня­ма да съ­бо­ри Пу­тин. Но ще бе­ле­жи пос­лед­ния му ман­дат и ще има пос­лед­с­т­вия за опе­ра­ци­я­та по из­би­ра­не на нас­лед­ник.

За стра­те­зи­те на Кре­мъл се от­ва­ря дос­та ра­бо­та. * Алек­сан­дър Бра­тер­с­кий е рус­ки жур­на­лист, кой­то пи­ше за Gazeta.ru и „Ка­пи­тал“

Рей­тин­гът на Пу­тин е ча­дъ­рът, под кой­то жи­вее ця­ла­та по­ли­ти­чес­ка сис­те­ма. Кон­с­тан­тин Ка­ла­чев, по­ли­то­лог

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.