Бор­ба­та с фал­ши­ви­те но­ви­ни е из­гу­бе­на

Но има още на­чи­ни да спе­че­лим вой­на­та

Capital - - Съдържание #36 - Фре­де­рик Фи­лу, ав­тор в бло­га за ме­дии, тех­но­ло­гии и бизнес мо­де­ли Monday Note

Но има още на­чи­ни да спе­че­лим вой­на­та

ББ­ла­го­да­ре­ние на ма­ща­ба, не­ог­ра­ни­че­но­то фи­нан­си­ра­не, раз­лич­ни­те ге­о­по­ли­ти­чес­ки це­ли и гло­бал­ния про­вал в уп­рав­ле­ни­е­то де­зин­фор­ма­ци­я­та из­г­леж­да не­въз­мож­на за удър­жа­не.

Ето пет при­чи­ни за­що бор­ба­та с фал­ши­ви­те но­ви­ни е из­гу­бе­на бит­ка.

#1Уве­ли­ча­ва­ща­та се раз­ли­ка меж­ду обе­ма и въз­мож­нос­ти­те за об­ра­бот­ка на ин­фор­ма­ци­я­та.

Все­ки ден око­ло 100 млн. ви­да ин­фор­ма­ция ста­ват част от све­тов­на­та мре­жа. По­лу­чих по­доб­на приб­ли­зи­тел­на брой­ка от две­те ор­га­ни­за­ции, ко­и­то пос­то­ян­но из­мер­ват по­то­ка на ин­фор­ма­ция -

Facebook и Feedly, най-го­ле­мия и дъл­бок аг­ре­га­тор на но­ви­ни.

По­ло­ви­на­та от то­зи по­ток от ин­фор­ма­ция е на ан­г­лийс­ки език. До­ри ако при­е­мем, че 90% от не­го са из­лиш­ни, ос­та­ват 5 млн. еле­мен­та, ко­и­то на те­о­рия би тряб­ва­ло да бъ­дат про­ве­ре­ни.

Към мо­мен­та най-доб­ри­ят и един­с­т­вен на­чин за от­с­т­ра­ня­ва­не на фал­ши­ва ин­фор­ма-

ция е ръч­на­та про­вер­ка на фак­ти­те. Въз­мож­нос­ти­те за об­ра­бот­ка на про­фе­си­о­на­лис­ти­те, про­ве­ря­ва­щи фак­ти­те, оба­че сти­гат до ед­ва ня­кол­ко хи­ля­ди ста­тии на ме­сец.

То­ва не оз­на­ча­ва, че ръч­на­та про­вер­ка на фак­ти­те е без­по­лез­на. Точ­но об­рат­но­то. Тя е по­ве­че от вся­ко­га не­об­хо­ди­ма, обик­но­ве­но е доб­ре из­пъл­не­на, а ней­но­то въз­дейс­т­вие вър­ху об­щес­т­ве­но­то мне­ние да­леч над­х­вър­ля вся­как­ви ко­ли­чес­т­ве­но из­ме­ри­ми мер­ки.

#2Тех­но­ло­гич­ни­ят прог­рес оп­ре­де­ле­но е на стра­на­та на фал­ши­ви­те но­ви­ни.

Днеш­ни­ят най-нов и пла­шещ тер­мин е “фал­ши­во на­дъл­бо­ко”. То­ва е въз­мож­ност­та да на­ка­раш ня­кой да ка­же не­що в про­ме­не­но ви­део. От­къ­сът от тек­с­та на Ра­ян Рес­ник от Vox пред­с­тав­ля­ва иде­а­лен бек­г­ра­унд.

„През ап­рил BuzzFeed пуб­ли­ку­ва де­мон­с­т­ра­ция с учас­ти­е­то на ак­тьо­ра и ре­жи­сьор Джор­дан Пийл. Из­пол­з­вай­ки FakeApp, съ­щи­ят ин­с­т­ру­мент, из­пол­з­ван при смя­на на ли­ца­та на зна­ме­ни­тос­ти в пор­но­ви­деа, BuzzFeed взе стар ви­де­ок­лип на пре­зи­ден­та Оба­ма и раз­ме­ни ус­та­та му с та­зи на Пийл, кой­то ими­ти­ра Оба­ма.

Та­зи „дъл­бо­ко фал­ши­ва“ин­фор­ма­ция мо­же да бъ­де ге­не­ри­ра­на със сво­бод­но дос­тъ­пен соф­ту­ер. То­ва е дейс­т­вие на жи­во - и не­ве­ро­ят­но ре­ал­но.

И тех­но­ло­ги­я­та се раз­ви­ва бър­зо. Във ви­де­ок­ли­па Пийл иг­рае - чрез соф­ту­е­ра за раз­мя­на на ли­ца - ка­то кук­ло­вод с ли­це­то на Оба­ма. Не мно­го от­дав­на то­зи тип соф­ту­ер се е ог­ра­ни­ча­вал до прех­вър­ля­не­то на прос­ти из­ра­же­ния на ли­це­то и дви­же­ния на ус­та­та от ак­тьор към фал­ши­во ви­део. Се­га соф­ту­е­рът мо­же

да от­че­те ши­ро­ко­об­х­ват­ни дви­же­ния на гла­ва­та и очи­те без вид­но из­к­ри­вя­ва­не.“

За да обоб­щим, мо­же да очак­ва­ме, че то­зи вид ек­с­пе­ри­мент ще се пре­вър­не в не­що нор­мал­но в бъ­де­щи­те по­ли­ти­чес­ки кам­па­нии. “Дъл­бо­ко фал­ши­ви­те” но­ви­ни ще при­чи­нят ог­ром­ни ще­ти, пре­ди да из­ля­зат на по­каз.

#3Хи­пер­тар­ге­ти­ра­не След­ва­щи­те из­бор­ни над­п­ре­ва­ри, осо­бе­но в САЩ, ще имат го­ле­ми пре­дим­с­т­ва за­ра­ди по­доб­ре­ни­я­та на но­ви­те въз­мож­нос­ти за тар­ге­ти­ра­не на съ­об­ще­ния как­то по точ­ност, та­ка и по обем. Ето при­пом­ня­не от пре­зи­ден­т­с­ка­та кам­па­ния през 2016 г. в текст на Bloomberg:

„Тръмп има­ше 5.9 млн. раз­лич­ни вер­сии на рек­ла­ми по вре­ме на пре­зи­ден­т­с­ка­та кам­па­ния и бър­зо ги тес­т­ва, за да раз­п­рос­т­ра­ни оне­зи, ко­и­то ан­га­жи­ра­ха най-мно­го ау­ди­то­ри­я­та във Facebook. Клин­тън про­ве­де 66 хил. раз­лич­ни ви­да рек­ла­ми в съ­щия пе­ри­од.“

По вре­ме на ра­бо­та­та ми в “Стан­форд” раз­го­ва­рях с мно­го хо­ра за те­зи тен­ден­ции. Те се обе­ди­ни­ха око­ло ед­но твър­де­ние: след­ва­ща­та ге­не­ра­ция тех­но­ло­гии, из­пол­з­ва­ни в по­ли­ти­ка­та, ще бъ­де ог­ро­мен скок нап­ред с мно­го по-доб­ра спо­соб­ност да тар­ге­ти­рат хо­ра­та. Вмес­то да го­во­рят с ня­кол­ко кон­к­рет­ни со­ци­ал­ни гру­пи, след­ва­щи­те кам­па­нии ще дос­ти­гат до все­ки от 156те млн. ре­гис­т­ри­ра­ни гла­со­по­да­ва­те­ли в САЩ с пер­со­на­ли­зи­ра­ни съ­об­ще­ния.

Хи­пер­тар­ге­ти­ра­не­то мо­же да уве­ли­чи раз­п­рос­т­ра­не­ни­е­то на фал­ши­ви но­ви­ни по две при­чи­ни. Ед­на­та е, че гра­ни­ца­та меж­ду сил­на­та по­ли­ти­чес­ка про­па­ган­да и

фал­ши­ви­те но­ви­ни е тън­ка – в то­зи сми­съл пре­зи­ден­т­с­ка­та кам­па­ния през 2016 г. е пре­дуп­реж­де­ние. Вто­ра­та - лъ­жа­та, пред­с­та­ве­на по пер­со­на­ли­зи­ран на­чин, ве­ро­ят­но ще бъ­де по-ефек­тив­на и по-мал­ко ви­ди­ма, от­кол­ко­то яв­на лъ­жа, пуб­ли­ку­ва­на в Twitter; та­ка ще има дъл­гот­ра­ен ефект.

#4Не­ог­ра­ни­че­ни ре­сур­си Греш­на­та ин­фор­ма­ция ще про­дъл­жи да бъ­де зах­ран­ва­на от дос­тъ­па до ог­ро­мен обем ре­сур­си. В Ев­ро­па и Азия па­ри­те и ноу-хау ще дой­дат съ­от­вет­но от Русия и Ки­тай. И при две­те има ав­то­ри­тар­ни ре­жи­ми с ге­о­по­ли­ти­чес­ки ин­те­ре­си. Мос­к­ва ня­ма да спре да се опит­ва да раз­ру­ши Ев­ро­па, ка­то от­с­ла­би ней­ни­те ин­с­ти­ту­ции и бла­гоп­ри­ят­с­т­ва по­я­ва­та на по­пу­лис­т­ки и при­я­тел­с­ки пра­ви­тел­с­т­ва.

До­се­га тя ра­бо­ти от­въд очак­ва­ни­я­та.

Ек­с­перт по вън­ш­на­та по­ли­ти­ка ми ка­за, че в Ази­ат­с­ко-Ти­хо­о­ке­ан­с­кия ре­ги­он Ки­тай прес­лед­ва съ­ща­та цел.

Де­мок­ра­тич­ни­те стра­ни ка­то Ав­с­т­ра­лия са на го­ре­щия стол, ка­за той.

Ос­вен пре­въз­ход­с­т­во в тех­но­ло­ги­и­те САЩ ще во­дят кон­со­ли­ди­ра­не­то на де­зин­фор­ма­ци­я­та и по дру­га при­чи­на - по­ли­ти­чес­ки раз­хо­ди. През 2016 г. две­те во­де­щи пар­тии из­раз­ход­ва­ха око­ло 18 до­ла­ра в раз­лич­ни пос­ла­ния за все­ки, кой­то е гла­су­вал. То­ва е де­сет пъ­ти по­ве­че, от­кол­ко­то раз­хо­ди­те за гла­со­по­да­ва­тел на пре­зи­ден­т­с­ки­те из­бо­ри във Фран­ция го­ди­на по-къс­но.

През 2020 г. по-го­ля­ма част от те­зи сред­с­т­ва ще оти­дат за внед­ря­ва­не­то на тех­но­ло­гии ка­то из­кус­т­вен ин­те­лект и хи­пер­тар­ге­ти­ра­не за по-на­та­тъш­но раз­п­рос­т­ра­не­ние на

ма­ни­пу­ли­ра­на ин­фор­ма­ция.

#5Про­ва­лът на аме­ри­кан­с­ко­то и ев­ро­пейс­ко­то ли­дер­с­т­во Ст­ран­но­то по­ли­ти­чес­ко ли­дер­с­т­во на Аме­ри­ка не по­ма­га.

То­ва е под­це­ня­ва­не. Стра­на­та пре­жи­вя­ва раз­ру­ши­те­лен пре­зи­дент, кой­то е пос­то­я­нен лъ­жец. По­доб­но на пре­диз­бор­на­та кам­па­ния пре­ди две го­ди­ни, пре­зи­ден­т­с­т­во­то на Тръмп е из­г­ра­де­но на пос­то­ян­на лъ­жа, как­то ско­ро пре­да­де еки­па по про­вер­ка на фак­ти­те на Washington Post:

“Ко­га­то за пръв път стар­ти­рах­ме то­зи про­ект за пър­ви­те 100 дни на пре­зи­ден­та, той има­ше сред­но 4.9 твър­де­ния на ден. Но сред­ни­ят им брой про­дъл­жа­ва да на­рас­т­ва с вре­ме­то, в ко­е­то Тръмп е на­че­ло. В дейс­т­ви­тел­ност през юни и юли пре­зи­ден­тът сред­но има­ше 16 твър­де­ния на ден.

С дру­ги ду­ми, през пър­ва­та си го­ди­на ка­то пре­зи­дент Тръмп е нап­ра­вил 2140 лъж­ли­ви или под­веж­да­щи твър­де­ния. Се­га, са­мо шест ме­се­ца по-къс­но, той поч­ти ги е уд­во­ил.

То­ва има пря­ко въз­дейс­т­вие вър­ху спо­соб­ност­та на из­пъл­ни­тел­на­та власт да се спра­ви с проб­ле­ма с не­вяр­на­та ин­фор­ма­ция. Как­то бе при­пом­не­но от про­фе­сор Фран­сис Фу­ку­я­ма от “Стан­форд”, ко­го­то ин­тер­вю­и­рах през май:

„Мис­ля, че пре­зи­ден­тът на САЩ, в мо­мен­та гос­по­дин Тръмп, е най-го­ле­ми­ят дос­тав­чик на фал­ши­ви но­ви­ни от всич­ки в САЩ и за­то­ва е мно­го труд­но да си пред­с­та­вим, че ад­ми­нис­т­ра­ци­я­та му би се съг­ла­си­ла с ре­гу­ла­то­рен ре­жим, кой­то да нап­ра­ви по-труд­но за не­го да из­п­лю­ва всич­ки те­зи не­ща, всич­ки глу­пос­ти, ко­и­то той из­ли­ва ре­дов­но. [Под­роб­на ре­гу­ла­ция] прос­то ня­ма да се слу­чи“.

В съ­що­то вре­ме Бе­ли­ят дом об­ви­ня­ва всич­ки свои про­тив­ни­ци и опо­нен­ти за раз­п­рос­т­ра­не­ни­е­то на фал­ши­ви но­ви­ни. Ос­вен то­ва аме­ри­кан­с­ки­ят пре­зи­дент е оча­ро­ван от дик­та­то­ри: Вла­ди­мир Пу­тин, Ким Чен Ун или Род­ри­го Ду­тер­те (два­ма от тях - рус­ки­ят и фи­ли­пин­с­ки­ят, из­пол­з­ва­ха по свой на­чин со­ци­ал­ни­те ме­дии, еди­ни­ят ка­то ин­с­т­ру­мент за вън­ш­на по­ли­ти­ка, а дру­ги­ят, за да си оси­гу­ри вът­реш­но сцеп­ле­ние).

То­ва не да­ва ни­как­ва на­деж­да за раз­ру­ша­ва­не на де­зин­фор­ма­ци­я­та.

Що се от­на­ся до Ев­ро­па, тя не ус­пя да при­е­ме ро­ля­та си на гла­вен ре­гу­ла­тор на дан­ни­те.

Със за­бе­ле­жи­тел­на пос­ле­до­ва­тел­ност бю­рок­ра­ти­те в Брюк­сел про­дъл­жа­ват да се стре­мят към неп­ра­вил­на­та цел.

Те мно­гок­рат­но осъж­да­ха Google за на­ру­ше­ния, ко­и­то обик­но­ве­но на­вър­ш­ва­ха 10 го­ди­ни; ис­кат да при­ну­дят Apple да вър­не ми­ли­ар­ди да­нъ­ци в Ир­лан­дия - до­ка­то пра­ви­тел­с­т­во­то не ис­ка ни­що.

Во­ден от Гер­ма­ния, ЕС раз­ра­бо­ти пра­ви­ла за неп­ри­кос­но­ве­ност­та на лич­ни­те дан­ни, чи­и­то ефек­ти са не­си­гур­ни за за­щи­та­та на пот­ре­би­те­ли­те, а раз­д­раз­не­ни­е­то е оче­вид­но.

Но ли­де­ри­те на ЕС те­пър­ва ще об­ръ­щат вни­ма­ние и на ло­шо­то вли­я­ние на Facebook вър­ху де­мок­ра­тич­ни­те сис­те­ми, на­ма­ля­вай­ки по­ли­ти­чес­ки­те рек­ла­ми нап­ри­мер.

Най-доб­ри­ят и един­с­т­вен на­чин за от­с­т­ра­ня­ва­не на фал­ши­ва ин­фор­ма­ция е ръч­на­та про­вер­ка на фак­ти­те.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.