Сла­до­лед от ку­пич­ка­та на ма­гьос­ни­ца­та

Capital - - Съдържание #36 - ав­тор Сил­вия Ра­дос­ла­во­ва | silvia.radoslavova@economedia.bg

Съз­да­де­на­та през 2012 г. „Кор­те ди­ле­то“е сред 10-те най-го­ле­ми про­из­во­ди­те­ля на сла­до­лед в Бъл­га­рия.

P Съз­да­де­на­та през 2012 г. „Кор­те ди­ле­то“, из­вес­т­на с мар­ка­та Coppa della maga, ве­че е сред 10-те най-го­ле­ми про­из­во­ди­те­ли на сла­до­лед в Бъл­га­рия. P Ком­па­ни­я­та е с фо­кус вър­ху здра­вос­лов­ни­те хра­ни и в про­дук­ти­те й не се вла­гат кон­сер­ван­ти, из­кус­т­ве­ни аро­ма­ти, оц­ве­ти­те­ли и хид­ро­ге­ни­ра­ни рас­ти­тел­ни маз­ни­ни. P Про­дук­ци­я­та е пред­наз­на­че­на ос­нов­но за вън­ш­ни­те па­за­ри, а де­лът на про­даж­би­те в Бъл­га­рия е под 20%. През ми­на­ла­та го­ди­на „Кор­те ди­ле­то“вле­зе и в сег­мен­та на су­ро­ви­те де­сер­ти.

КК­о­га­то ре­ша­ва да се на­со­чи към про­из­вод­с­т­во на сла­до­лед, Ка­ли­на Ха­ла­че­ва ня­ма ни­ка­къв опит в хра­ни­тел­на­та ин­дус­т­рия. Иде­я­та й да про­из­веж­да ле­де­ни­те из­де­лия са­мо от на­ту­рал­ни със­тав­ки, ка­то ги под­с­лаж­да със сте­вия вмес­то със за­хар, е пос­рещ­на­та скеп­тич­но от хо­ра­та от бран­ша. При­чи­на­та за то­ва е най-ве­че, че ро­ля­та на за­хар­та в пра­ве­не­то на сла­до­лед не е са­мо на под­с­ла­ди­тел. Су­ро­ви­на­та е нуж­на и за пос­ти­га­не на пра­вил­на­та тек­с­ту­ра, тъй ка­то за­хар­та по­ни­жа­ва точ­ка­та на зам­ръз­ва­не. То­ест кол­ко­то по­ве­че за­хар е вло­же­на, тол­ко­ва по-мек ще бъ­де сла­до­ле­дът.

Всич­ко то­ва се случ­ва пре­ди око­ло 6 го­ди­ни. Бил­ка­та сте­вия все още не е поз­на­та на ев­ро­пейс­ки­те про­из­во­ди­те­ли на хра­ни ка­то адек­ва­тен и поз­д­ра­вос­ло­вен за­мес­ти­тел на за­хар­та и към то­зи мо­мент ни­кой не е пра­вил сла­до­лед, под­с­лаж­дан със сте­вия. Ха­ла­че­ва смя­та, че точ­но лип­са­та на опит е нак­ло­ни­ла вез­ни­те в то­ва да из­вър­ви дъл­гия път по съз­да­ва­не­то и усъ­вър­шен­с­т­ва­не­то на ре­цеп­ти­те и тех­но­ло­ги­я­та на про­из­вод­с­т­во. „Ако чо­век е пра­вил ня­ко­га сла­до­лед, той ня­ма да се на­е­ме да го пра­ви без за­хар", каз­ва тя.

Ре­зул­та­тът от ней­ни­те уси­лия е съз­да­ва­не­то на мар­ка­та Coppa della maga, ко­я­то в пре­вод от ита­ли­ан­с­ки оз­на­ча­ва „Ку­пич­ка­та на ма­гьос­ни­ца­та“. Име­то е из­б­ра­но и за­ра­ди то­ва, че поч­ти ни­кой не е вяр­вал, че про­из­вод­с­т­во­то на та­къв сла­до­лед е въз­мож­но.

Ос­вен от­със­т­ви­е­то на до­ба­ве­на за­хар той се от­ли­ча­ва и със съ­дър­жа­ни­е­то на из­ця­ло на­ту­рал­ни със­тав­ки ка­то мля­ко, сме­та­на, пло­до­ве и яд­ки. В из­де­ли­я­та ня­ма глу­тен, хид­ро­ге­ни­ра­ни маз­ни­ни, соя, яй­ца и ГМО. Нак­рат­ко, про­дук­тът има всич­ки пред­пос­тав­ки да ста­не пред­по­чи­тан от при­вър­же­ни­ци­те на здра­вос­лов­но­то и ка­чес­т­ве­но­то хра­не­не.

Днес Coppa della maga е найп­ро­да­ва­на­та мар­ка на съз­да­де­на­та от Ха­ла­че­ва ком­па­ния “Кор­те ди­ле­то“(от ита­ли­ан­с­ки език – „двор на удо­вол­с­т­ви­е­то“). През 2017 г. при­хо­ди­те на фир­ма­та, ос­нов­но от из­нос, дос­тиг­на­ха 1.4 млн. лв., ко­е­то я на­ре­ди сред 10-те най-го­ле­ми про­из­во­ди­те­ли на сла­до­лед в Бъл­га­рия.

Най-не­ро­ман­тич­ни­ят сла­до­лед

Ка­ли­на Ха­ла­че­ва има се­ри­о­зен уп­рав­лен­с­ки опит. Би­ла е ме­ни­джър на зас­т­ра­хо­ва- тел­но­то дру­жес­т­во „Уни­ка ин­тер­не­шъ­нъл“за Бъл­га­рия, уп­рав­ля­ващ ди­рек­тор на „Ав­то юни­он“, из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на „Бул­ва­рия“и мар­ке­тинг ме­ни­джър на „Ау­то Ита­лия“. За­вър­ши­ла е “Бизнес ад­ми­нис­т­ра­ция“в Гер­ма­ния и съв­мес­т­на MBA прог­ра­ма на London Business School и Columbia University, New York.

“В един мо­мент раз­б­рах, че ис­кам да пра­вя не­що, ко­е­то не са­мо да ми ха­рес­ва, но и в ко­е­то да вло­жа ця­ло­то си сър­це, ду­ша, ви­зия и зна­ния“, каз­ва тя. Пре­диш­ни­ят опит на Ха­ла­че­ва я раз­ли­ча­ва от по­ве­че­то пред­п­ри­е­ма­чи, ко­и­то за­поч­ват с бизнес идея, но без да зна­ят доб­ре пос­лед­ва­щи­те стъп­ки за раз­ви­ти­е­то й. Тя пла­ни­ра всич­ко пред­ва­ри­тел­но - от мар­ки­те и про­дук­ти­те

до от­де­ли­те в мал­ка­та кор­по­ра­ция. „То­ва мо­же би е най­не­ро­ман­тич­на­та ис­то­рия на пред­п­ри­е­ма­чес­т­во­то, но мо­ят път бе­ше та­къв. Не за­поч­нах от ре­цеп­ти­те вкъ­щи“, обяс­ня­ва тя.

„Кор­те ди­ле­то“е съз­да­де­на през 2012 г., а го­ди­на по-къс­но фаб­ри­ка­та в Со­фия ве­че е обо­руд­ва­на и пър­ви­те сла­до­ле­ди Coppa della maga пра­вят своя па­за­рен де­бют. Стар­тът е с екип от пет чо­ве­ка. Ин­вес­ти­ци­я­та за биз­не­са - око­ло 1 млн. лв., ка­то част от нея е оси­гу­ре­на по про­ект с ев­ро­пейс­ко фи­нан­си­ра­не. Най-го­лям раз­ход пред­с­тав­ля­ват ма­ши­ни­те. Те са швей­цар­с­ки и по ду­ми­те на Ха­ла­че­ва тех­ни­те ка­чес­т­во и на­деж­д­ност са не­що, с ко­е­то тя не е би­ла склон­на на ком­п­ро­мис. Днес за­е­ти­те в ком-

па­ни­я­та са три пъ­ти по­ве­че.

Ре­цеп­ти­те са съз­да­де­ни от еки­па, а дос­ти­га­не­то на пра­вил­на­та тех­но­ло­гия е би­ло ед­но от го­ле­ми­те пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва пре­ди стар­та.„Ние пра­вим ин­дус­т­ри­ал­но про­из­вод­с­т­во, без да из­пол­з­ва­ме су­хи сме­си и то­ва е мно­го пот­руд­но от мо­де­ла на дже­ла­те­рия, къ­де­то сла­до­ле­дът се при­гот­вя и про­да­ва на след­ва­щия ден. В на­ча­ло­то въз­ник­на­ха мно­го тех­но­ло­гич­ни въп­ро­си, свър­за­ни със спе­ци­фи­ки­те на мля­ко­то, мас­ло­то и сме­та­на­та. Пол­з­ва­ли сме по­мощ­та на вън­ш­ни кон­сул­тан­ти, за да ги ре­шим“, раз­каз­ва Ха­ла­че­ва.

По­лез­но и изис­ка­но Ком­па­ни­я­та има три бран­да - Coppa della maga, сла­до­ле­ди­те Arcobaleno, ко­и­то се пред-

ла­гат в го­ле­ми кан­ти за B2B кли­ен­ти ка­то рес­то­ран­ти и за­ве­де­ния, и трю­фе­ли­те Nouri, ко­и­то са в сег­мен­та на су­ро­ви­те де­сер­ти. „Ми­си­я­та ни е да за­пъл­ним ни­ша­та меж­ду вкус­но­то и здра­вос­лов­но­то“, каз­ва соб­с­т­ве­нич­ка­та на „Кор­те ди­ле­то“. Един­с­т­ве­на­та мар­ка със съ­дър­жа­ние на за­хар е Arcobaleno. Тя се пред­ла­га са­мо на бъл­гар­с­кия па­зар.

„Ис­ка­ме про­дук­ти­те, ко­и­то пра­вим, да са раз­лич­ни. То­ест фак­тът, че са здра­вос­лов­ни, да не ели­ми­ни­ра и то­ва да са еле­ган­т­ни, кра­си­ви, да но­сят лайф­с­тайл, а не да са за­дъл­жи­тел­но нап­ра­ве­ни по ре­цеп­та­та на ба­ба вкъ­щи и да се пред­ла­гат в ръч­но нап­ра­ве­на опа­ков­ка“, обяс­ня­ва Ха­ла­че­ва.

През 2013 г. „Кор­те ди­ле­то“стар­ти­ра с шест вку­са сла­до­лед Coppa della maga. То­ва са кла­си­чес­ки­те ва­ни­лия, шо­ко­лад, яго­да, шам фъс­тък, ка­ра­мел и виш­на със сме­та­на. Те се пред­ла­гат във фа­мил­на опа­ков­ка от 500 г. Във вре­ме­то вку­со­ве­те се уве­ли­ча­ват до 12, ка­то се по­я­вя­ват и три ви­да ве­ган сла­до­лед. Фир­ма­та за­поч­ва да ек­с­пе­ри­мен­ти­ра по-сме­ло с ре­цеп­ти­те. Та­ка се раж­да сла­до­ле­дът Йо­гурт с лис­та от ро­зи и Грейп­ф­рут с бер­га­мот. Про­дук­ти­те за­поч­ват да се пред­ла­гат и в по­мал­ка ин­ди­ви­ду­ал­на опа­ков­ка. Це­на­та на фа­мил­на­та ку­тия е меж­ду 7 и 8 лв., а на мал­ки­те - 3-4 лв. Ве­ган сла­до­ле­ди­те са в три вку­са - „Зе­лен чай мат­ча“, „Шо­ко­лад с го­джи бе­ри“и „Ко­ко­со­во сор­бе с яго­ди“.

„Ви­на­ги сме дър­жа­ли да не сме с най-ви­со­ки­те це­ни, ма­кар на мес­т­ния па­зар да ня­ма сла­до­лед с по­доб­но ка­чес­т­во. Не мо­жем да се срав­ня­ва­ме с кон­вен­ци­о­нал­ни­те сла­до­ле­ди, но

ако тряб­ва да го нап­ра­вим, то на­ши­те про­дук­ти би­ха би­ли на це­но­ви­те ни­ва в premium кла­са“, каз­ва Ха­ла­че­ва.

През 2017 г. „Кор­те ди­ле­то“раз­ши­ря­ва пор­т­фо­ли­о­то си с още ед­на мар­ка. То­ва са трю­фе­ли­те Nouri, ко­и­то се приб­ли­жа­ват ка­то кон­цеп­ция до су­ро­ви­те бар­че­та. Те са ве­ган про­дукт без съ­дър­жа­ние на за­хар и глу­тен. То­ва, ко­е­то еки­път се опит­ва да из­бег­не при съз­да­ва­не­то им е до­ми­ни­ра­щи­ят вкус на су­ше­ни пло­до­ве. „Ис­ках да нап­ра­вим не­що, ко­е­то но­си здра­вос­лов­на­та идея, но и ав­тен­тич­ния вкус, за­що­то обик­но­ве­но за те­зи про­дук­ти ка­то ба­за се из­пол­з­ват фур­ми или ста­фи­ди и как­во­то и да бъ­де до­ба­ве­но, ви­на­ги най-сил­но се усе­ща то­зи вкус“, каз­ва Ха­ла­че­ва.

Из­би­ра­нa е фор­ма­та на бон­бон, за­що­то удо­вол­с­т­ви­е­то от кон­су­ма­ци­я­та му ви­на­ги е по-го­ля­ма, а и ни­ша­та на бар­че­та­та ве­че е твър­де на­си­те­на. „Ис­ка­ме то­зи про­дукт да е не­що ка­то бон­бо­на Lindt в здра­вос­лов­ни­те де­сер­ти. Пус­нах­ме го пър­во в Ан­г­лия, а пос­ле в Бъл­га­рия и смя­та­ме, че той има мно­го го­лям по­тен­ци­ал. Има ин­те­рес от стра­на на пет­з­вез­д­ни хо­те­ли, ко­и­то ис­кат да го пос­та­вят в ми­ни­ба­ро­ве­те на ста­и­те.

Сла­до­ле­ди­те, граж­да­ни на све­та „Про­дук­ти­те ни са ро­де­ни в Бъл­га­рия, но те са съз­да­де­ни с ми­съл­та да бъ­дат гло­бал­ни бран­до­ве. Из­б­рах­ме ита­ли­ан­с­ки име­на, за­що­то са звуч­ни и кра­си­ви и под­хож­дат на кон­цеп­ци­я­та за мар­ки­те“, обяс­ня­ва Ха­ла­че­ва. Поч­ти всич­ки су­ро­ви­ни, ко­и­то се вла­гат в про­из­вод­с­т­во­то, са внос­ни. Сте­ви­я­та ид­ва от Фран­ция, къ­де­то е сил­но пре­чис­те­на. „Обик­но­ве­но тя има един

стра­нен пос­лев­кус, но в та­зи, с ко­я­то ра­бо­тим ние, той не се усе­ща въ­об­ще“, до­ба­вя тя. Шам­фъс­тъ­кът е с про­из­ход Си­ци­лия, су­ро­ви­ни ид­ват и от Ан­г­лия.

Ос­нов­ни­те па­за­ри на ком­па­ни­я­та съ­що са вън­ш­ни. Из­но­сът е глав­но за Ев­ро­па, но „Кор­те ди­ле­то“про­да­ва и на дру­ги кон­ти­нен­ти. През 2018 г. ком­па­ни­я­та стъп­ва и на па­за­ра в Хон­конг. „Там ра­бо­тим с най-го­ле­мия дис­т­ри­бу­тор на зам­ра­зе­ни хра­ни и ве­че про­да­ва­ме в го­ле­ми­те су­пер­мар­ке­ти. Дру­га, по-да­леч­на дес­ти­на­ция е ос­т­ров Ре­ю­ни­он, кой­то се на­ми­ра в Ин­дийс­кия оке­ан, но е те­ри­то­рия на ЕС. Па­ра­док­сът е, че за да из­на­ся­ме за съ­сед­на Сър­бия, тряб­ва­ше да под­гот­вим мно­го по­ве­че до­ку­мен­ти, от­кол­ко­то за там“, каз­ва Ха­ла­че­ва. В Ев­ро­па фо­кус на ек­с­пор­та е Ве­ли­коб­ри­та­ния, къ­де­то ком­па­ни­я­та има свой офис.

В Бъл­га­рия „Кор­те ди­ле­то“съ­що е доб­ре пред­с­та­ве­на. Мар­ка­та Coppa della maga се про­да­ва в Billa, Фан­тас­ти­ко, Kaufland и ЦБА. Кам­па­ний­но се е по­я­вя­ва­ла и на щан­до­ве­те на Lidl. „Пре­ди пет го­ди­ни не ус­пях­ме да се срещ­нем с ве­ри­ги­те ка­то стра­те­гия и це­на, но за то­зи пе­ри­од и ние се раз­вих­ме и те за­поч­на­ха да се по­зи­ци­о­ни­рат по раз­ли­чен на­чин и да вкар­ват про­дук­ти от по-ви­сок клас“, каз­ва Ха­ла­че­ва.

На мес­т­но ни­во за про­даж­би­те се гри­жи тър­гов­с­кия екип, а дос­тав­ки­те се из­вър­ш­ват са­мос­то­я­тел­но. „То­ва, ко­е­то на­у­чих­ме, е, че до­ри да си вля­зъл с про­дук­та си в един су­пер­мар­кет ,не оз­на­ча­ва, че про­даж­би­те ще за­ва­лят. Су­пер­мар­ке­ти­те са па­сив­ни в пред­ла­га­не­то и ти си то­зи, кой­то тряб­ва да нап­ра­ви та­ка, че про­дук­тът да из­ли­за от раф­та“, спо­де­ля Ха­ла­че­ва.

Q Пре­ди да вле­зе в биз­не­са с хра­ни, соб­с­т­ве­нич­ка­та на „Кор­те ди­ле­то“Ка­ли­на Ха­ла­че­ва е за­е­ма­ла ръ­ко­вод­ни по­зи­ции в го­ле­ми меж­ду­на­род­ни ком­па­нии | снимка На­деж­да Чи­пе­ва

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.