Все по-раз­но­об­раз­ни и ал­тер­на­тив­ни

Мо­бил­ни­те при­ло­же­ния, ко­и­то пред­ла­гат по-бър­зи и по-удоб­ни фи­нан­со­ви ус­лу­ги, ве­че раз­ши­ря­ват пор­т­фей­ла си от оп­ции

Capital - - Съдържание #36 - ав­тор Ни­ко­лай Ней­чев | nikolay.neychev@capital.bg

Мо­бил­ни­те при­ло­же­ния за фи­нан­со­ви ус­лу­ги раз­ши­ря­ват пор­т­фей­ли­те си от оп­ции

КК­ак­то по­ща­та бе­ше из­мес­те­на от имей­ла, та­ка и тра­ди­ци­он­ни­те фи­нан­со­ви ус­лу­ги все по-чес­то се из­вър­ш­ват от ви­со­ко­тех­но­ло­гич­ни стар­ти­ра­щи ком­па­нии вмес­то от кон­вен­ци­о­нал­ни­те бан­ки. Fintech сек­то­рът пред­ла­га по-бър­за и по-ев­ти­на ус­лу­га, ка­то всич­ки опе­ра­ции се из­вър­ш­ват он­лайн. Ос­нов­ни­ят плюс на те­зи ком­па­нии е, че не под­дър­жат кло­но­ва ба­за, то­ест ня­мат раз­хо­ди за сгра­ди и пер­со­нал, ко­е­то им поз­во­ля­ва да пред­ла­гат по-дос­тъп­ни це­ни за ус­лу­ги­те си. Ос­вен то­ва ос­че­то­во­дя­ва­не­то на опе­ра­ци­и­те при тях се из­вър­ш­ва миг­но­ве­но, ко­е­то зна­чи­тел­но по­доб­ря­ва въз­мож­ност­та кли­ен­ти­те да ана­ли­зи­рат и при­хо­ди­те си.

В на­ча­ло­то всич­ки те за­поч­ва­ха с на­пъл­но без­п­лат­ни ус­лу­ги, за да из­г­ра­дят кли­ен­т­с­ка ба­за, ка­то пос­те­пен­но за­поч­на­ха да въ­веж­дат пла­те­ни па­ке­ти, в ко­и­то включ­ват по­ве­че при­ви­ле­гии за кли­ен­ти­те си и но­ви оп­ции.

По-лес­но и по-без­п­лат­но

Та­къв е и слу­ча­ят с ед­на от най-по­пу­ляр­ни­те стар­тъп ком­па­нии във fintech сек­то­ра.

Бри­тан­с­ка­та Revolut, ко­я­то е ос­но­ва­на още през 2013 г., мо­же да съв­мес­тя­ва 24 ва­лут­ни смет­ки в един ака­унт, ка­то пре­ва­лу­ти­ра­не­то меж­ду тях се из­вър­ш­ва без так­са и на меж­ду­бан­ков ва­лу­тен курс.

Той чес­то е с 5% по-из­го­ден, от­кол­ко­то то­зи, пред­ла­ган от бан­ки­те за фи­зи­чес­ки­те ли­ца, тех­ни кли­ен­ти. Прех­вър­ля­не­то на сред­с­т­ва меж­ду пот­ре­би­те­ли на при­ло­же­ни­е­то и из­вър­ш­ва­не­то на бан­ко­ви тран­зак­ции в рам­ки­те на SEPA съ­що е на­пъл­но без- плат­но, ка­то на кли­ен­та се оси­гу­ря­ва уни­ка­лен ан­г­лийс­ки IBAN но­мер. Ос­вен то­ва без­п­лат­ни­ят па­кет включ­ва де­бит­на кар­та, с ко­я­то мо­же да се тег­лят на бан­ко­мат до 200 ев­ро кеш ме­сеч­но без так­са в над 100 дър­жа­ви по све­та, а пот­ре­би­те­ли­те мо­гат да прех­вър­лят сред­с­т­ва в 5 от

во­де­щи­те крип­то­ва­лу­ти. Ре­ал­но не се из­вър­ш­ва за­ку­пу­ва­не на бит­кой­ни – то­ест та­ки­ва не мо­гат да бъ­дат прех­вър­ле­ни от при­ло­же­ни­е­то на друг ад­рес, а по-ско­ро се из­вър­ш­ва за­лог за це­на­та към да­де­ния мо­мент, но все пак то­ва е оп­ция, ко­я­то по­ве­че­то фи­нан­со­ви опе­ра­то­ри

на елек­т­рон­ни па­ри или бан­ки из­бяг­ват.

Уни­ка­лен ме­та­ля­га

Пре­ди 2 сед­ми­ци Revolut ве­че въ­ве­до­ха и “ме­тал­на” смет­ка, при ко­я­то то­зи ли­мит е уве­ли­чен на 600 ев­ро ме­сеч­но, но има и въ­ве­де­на так­са от 12.99

па­ун­да. Усе­ща­не­то за уни­кал­ност е под­си­ле­но от ин­те­ре­сен мар­ке­тин­гов трик - без­кон­так­т­на­та де­бит­на кар­та за та­зи смет­ка е из­ра­бо­те­на от не­ръж­да­е­ма сто­ма­на. Та­ка Revolut ста­ва вто­ра­та fintech ком­па­ния след гер­ман­с­ка­та он­лайн бан­ка N26, ко­я­то пред­ла­га ме­тал­на кар­та. Ос­вен то­ва то­зи па­кет включ­ва и кеш­бек в раз­мер 1% от из­вър­ше­ни­те по­куп­ки из­вън Ев­ро­па.

Revolut има и бизнес смет­ка с по-го­ле­ми раз­п­ла­ща­тел­ни ли­ми­ти, за ко­я­то се из­вър­ш­ва до­пъл­ни­те­лен про­цес на одоб­ре­ние. Ком­па­ни­я­та пред­ла­га и спес­тов­на ус­лу­га, ко­я­то ав­то­ма­тич­но мо­же да зак­ръг­ля на­го­ре из­вър­ше­ни пла­ща­ния и да за­де­ля су­ма­та в не­що ка­то вир­ту­а­лен де­по­зит, но без лих­ва.

По­мис­ле­но е и за сту­ден­ти­те

Дру­га ус­лу­га, ко­я­то наб­ра го­ля­ма зна­чи­мост на­пос­ле­дък, е он­лайн бан­ка­та Monese. Тя поз­во­ля­ва лес­но – са­мо чрез ин­с­та­ли­ра­не­то на мо­бил­но при­ло­же­ние и из­вър­ш­ва­не­то на ре­гис­т­ра­ция - да се от­к­рие ан­г­лийс­ка бан­ко­ва смет­ка, без да е не­об­хо­ди­мо до­ка­за­тел­с­т­во за вре­ме­нен ад­рес в стра­на­та или кре­дит­на ис­то­рия. По то­зи на­чин ре­ша­ва по­пу­ляр­ния проб­лем Па­раг­раф 22 на мно­го имиг­ран­ти на Ос­т­ро­ва, ко­и­то не мо­гат да на­е­мат квар­ти­ра, за­що­то ня­мат бан­ко­ва смет­ка и не мо­гат да си от­к­ри­ят та­ка­ва, за­що­то ня­мат пос­то­я­нен ад­рес в Ан­г­лия. Ос­вен то­ва от то­ва ля­то Monese за­поч­на да пред­ла­га без­п­лат­на смет­ка за сту­ден­ти, ко­и­то се обу­ча­ват в уни­вер­си­тет в рам­ки­те на Ев­ро­пейс­кия съ­юз. Тя включ­ва 6 без­п­лат­ни тег­ле­ния на бан­ко­мат ме­сеч­но и стру­ва 4.95 па­ун­да.

Пи­о­не­рът на fintech ус­лу­ги­те мо­же би е Transferwise. То­ва е peer-to-peer сис­те­ма за ев­ти­ни меж­ду­на­род­ни пре­во­ди, ко­я­то опе­ри­ра още от 2011 г.

Най-об­що тя ра­бо­ти та­ка: па­ри­те, ко­и­то кли­ент от Бъл­га­рия ис­ка да из­п­ра­ти до Гер­ма­ния се прех­вър­лят към пот­ре­би­те­ли, ко­и­то имат да по­лу­ча­ват па­ри у нас, пра­те­ни от чуж­би­на. А сред­с­т­ва­та в Гер­ма­ния се по­лу­ча­ват от гер­ман­с­ки пот­ре­би­те­ли, ко­и­то пра­щат в дру­га дър­жа­ва. По то­зи на­чин не се из­вър­ш­ват меж­ду­на­род­ни пре­во­ди и тран­с­фе­ри­те са мно­го по-ев­ти­ни. През ми­на­ла­та го­ди­на Transferwise съ­що за­поч­на­ха да пред­ла­гат смет­ка, на­ре­че­на Borderless, а от на­ча­ло­то на та­зи го­ди­на кли­ен­ти­те по­лу­ча­ват и де­бит­на кар­та. Пос­лед­но­то но­во­въ­ве­де­ние при тях е, че от ав­густ Borderless смет­ка­та на Transferwise ве­че мо­же да по­лу­ча­ва ди­рек­т­но сред­с­т­ва и от аме­ри­кан­с­ки бан­ки, как­то то­ва по-ра­но бе­ше уре­де­но с ев­ро­пейс­ки­те.

Има си и проб­ле­ми

Един от ос­нов­ни­те ми­ну­си на он­лайн фи­нан­со­ви­те опе­ра­то­ри е об­с­луж­ва­не­то. Обик­но­ве­но то се из­вър­ш­ва чрез мо­бил­но при­ло­же­ние, ка­то през не­го­ва­та чат фун­к­ция се

за­да­ват въп­ро­си към слу­жи­те­ли от от­де­ла за под­дръж­ка на кли­ен­ти­те. Тъй ка­то сис­те­ми­те са в пос­то­я­нен про­цес на раз­ви­тие и раз­ра­бот­ка, не­ряд­ко по тях мо­же да въз­ник­не проб­лем и вре­мен­но бло­ки­ра­не на опе­ра­ци­и­те. Съ­що та­ка на­рас­т­ва­не­то на кли­ен­т­с­ка­та ба­за яв­но из­п­ре­вар­ва уве­ли­че­ни­е­то на слу­жи­те­ли в хел­п­дес­ка. В та­ки­ва мо­мен­ти бро­ят им се оказ­ва край­но не­дос­та­тъ­чен и мо­же да се на­ло­жи да­ден кли­ент да из­ча­ка по­не ден, до­ка­то по­лу­чи от­го­вор на сво­е­то за­пит­ва­не. По­до­бен слу­чай има­ше в края на ав­густ, ко­га­то Revolut въ­ве­де но­ви изис­к­ва­ния за пре­вен­ция сре­щу пра­не на па­ри, на­со­че­ни към кли­ен­ти, ко­и­то по-чес­то из­пол­з­ват ус­лу­ги­те им. Изис­к­ва­ни­я­та до­ве­до­ха до вре­мен­но бло­ки­ра­не на смет­ки точ­но в от­пус­кар­с­кия пе­ри­од. Имен­но та­зи нес­та­бил­ност за­се­га ка­ра мно­го хо­ра да не до­ве­ря­ват го­ля­ма част от фи­нан­си­те си на fintech при­ло­же­ни­я­та.

При всич­ки fintech при­ло­же­ния ре­гис­т­ра­ци­я­та се прик­люч­ва чрез из­п­ра­ща­не на ли­чен до­ку­мент за са­мо­лич­ност и те­ле­фо­нен но­мер. То­ва е изис­к­ва­не на ЕС във връз­ка с пре­вен­ци­я­та фи­нан­си­ра­не на те­ро­ри­зъм и пра­не на па­ри.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.