„Бивш под прик­ри­тие“

Шпи­он­с­ка па­ро­дия с ин­те­ли­ген­тен ху­мор

Capital - - Съдържание #36 - Ян­ко Тер­зи­ев ко­лум­нист, „Ка­пи­тал“

Шпи­он­с­ка па­ро­дия с ин­те­ли­ген­тен ху­мор

ОО­ри­ги­нал­но­то заг­ла­вие The Spy Who Dump Me се за­иг­ра­ва с „Шпи­о­ни­нът, кой­то ме оби­ча­ше“, кла­си­чес­ки шпи­он­с­ки ек­шън с Ро­джър Мур ка­то Джеймс Бонд. В по­доб­ни фил­ми же­ни­те бя­ха съ­вър­ше­ни – не­вин­ни кра­са­ви­ци, фа­тал­ни убий­ци, чес­то и две­те ед­нов­ре­мен­но. Но са­мо съ­път­с­т­ва­що ук­ра­ше­ние в мъж­ки до­ми­ни­ра­ния сю­жет, случ­ващ се в един мъж­ки до­ми­ни­ран свят. С „Бивш под прик­ри­тие“Су­за­на Фо­гел (със­це­на­рист и ре­жи­сьор, пре­ди то­ва пи­са­тел, дра­ма­тург и сът­руд­ник на сп. „Ню Йор­кър“) пре­об­ръ­ща пе­че­лив­шо глед­на­та точ­ка в ду­ха на днеш­ния ден. При спа­зе­ни ус­лов­нос­ти на жан­ра (със­пенс, об­ра­ти, ком­пе­тен­т­ни кас­ка­ди) в цен­тъ­ра са две обик­но­ве­ни съв­ре­мен­ни же­ни с всич­ки­те си не­съ­вър­шен­с­т­ва, фо­бии и коп­не­жи. За­паз­ва­не­то на тях­но­то труд­но, но ис­к­ре­но при­я­тел­с­т­во е важ­но кол­ко­то и спа­ся­ва­не­то на све­та от по­ред­ни­те ло­ши из­нуд­ва­чи.

В най-на­пе­че­ни­те мо­мен­ти две­те за­поч­ват да си до­каз­ват коя поз­на­ва дру­га­та по-доб­ре и то­ва е за­бав­но и раз­то­вар­ва­що.

Ди­а­ло­гът е бляс­кав, ске­чов и не­из­беж­но ци­ни­чен. Две­те са на око­ло 30, раз­лич­ни тем­пе­ра­мен­ти. Брю­нет­ка­та (Ми­ла Ку­нис) е праг­ма­тич­на и зем­на, дър­жи да вър­ши не­ща­та пра­вил­но, но ни­що в жи­во­та си не е до­ве­ла док­рай. Вклю­чи­тел­но връз­ка­та със са­мо­у­ве­рен ра­ди­о­во­дещ, кой­то се оказ­ва скрит су­пе­ра­гент (Джъс­тин Те­ру). Блон­дин­ка­та (Кейт Мак­ки­нън, им­п­ро­ви­за­ци­о­нен та­лант) е не­ус­пя­ла ак­т­ри­са, пра­ви дра­ма от всич­ко, ис­ка да е за­га­дъч­на и фа­тал­на, но си е на­ив­на и от­к­ри­та. Су­пе­ра­ген­тът ги във­ли­ча в смър­то­нос­но шпи­он­с­ко прес­лед­ва­не из най-кра­си­ви­те ев­ро­пейс­ки сто­ли­ци (Ви­е­на, Пра­га, Па­риж, Бер­лин и пр.).

Шпи­он­с­ки­те кли­ше­та са ин­те­ли­ген­т­но сти­ли­зи­ра­ни, ек­шъ­нът е пре­у­ве­ли­чен до аб­сурд. В прик­лю­че­ни­е­то си мо­ми­че­та­та сре­щат жан­ро­ви ти­па­жи с по­не ед­на ори­ги­нал­на чер­та. Ук­ра­ин­с­ка гим­нас­тич­ка е ста­на­ла су­пер­мо­дел и пер­фек­тен уби­ец; шеф­ка­та на MI6 се оказ­ва Джи­ли­ан Ан­дер­сън от „До­си­е­та­та Х“и блон­дин­ка­та я пи­та къ­де е Джу­ди Денч; важ­на раз­в­ръз­ка ста­ва с по­мощ­та на Еду­ард Сно­у­дън; кул­ми­на­ци­он­на­та прес­т­рел­ка е по вре­ме на спек­та­къл на „Цирк дьо Со­лей“. Ше­мет­но, на­луд­ни­ча­во и ум­но, пип­на­то от та­лан­т­ли­ви жен­с­ки ръ­це – от­к­ро­я­ват се Фо­гел и Мак­ки­нън. Още от съ­що­то: „Да за­ло­виш кра­дец“.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.