ГЕРБ и пат­ри­о­ти­те не уп­рав­ля­ват доб­ре, но пред­с­роч­ни­ят вот не е ал­тер­на­ти­ва

Capital - - K1 -

В раз­га­ра на кри­за­та в ре­ди­ци­те на уп­рав­ля­ва­щи­те пок­рай по­да­де­ни­те ос­тав­ки на три­ма­та ми­нис­т­ри за­ра­ди тра­гич­ния ин­ци­дент край Сво­ге, съ­път­с­т­ва­ни от зап­ла­хи­те на ви­цеп­ре­ми­е­ра Ва­ле­ри Си­ме­о­нов да на­пус­не ко­а­ли­ци­я­та, Бой­ко Бо­ри­сов по­лу­чи из­не­над­ва­ща под­к­ре­па. “Ос­тав­ки­те ве­че не са ре­ше­ние, а бяг­с­т­во от от­го­вор­ност”, ка­за пре­зи­ден­тът Ру­мен Ра­дев в изяв­ле­ни­е­то си към на­ро­да по по­вод на­ча­ло­то на но­вия по­ли­ти­чес­ки се­зон. Дър­жав­ни­ят гла­ва раз­к­ри­ти­ку­ва уп­рав­ля­ва­щи­те за­ра­ди скан­да­ли­те от пос­лед­ни­те ме­се­ци, свър­за­ни със сри­ва на Тър­гов­с­кия ре­гис­тър, фа­ли­та на зас­т­ра­хо­ва­тел­но­то дру­жес­т­во “Олим­пик”, но в съ­що­то вре­ме за­я­ви, че “нов из­бо­рен ци­къл в не­пос­ред­с­т­ве­но бъ­де­ще ня­ма да от­во­ри но­ва пер­с­пек­ти­ва”. Сход­на те­за, че пред­с­роч­ни из­бо­ри се­га ня­ма да ре­шат ни­що, из­ка­за и пред­се­да­те­лят на ДПС Мус­та­фа Ка­ра­да­йъ в об­ръ­ще­ни­е­то си по по­вод от­к­ри­ва­не­то на но­ва­та пар­ла­мен­тар­на се­сия. „Пред­с­роч­ни из­бо­ри! Как­во от то­ва“, ка­за той, ка­то за­я­ви, че важ­ни­ят въп­рос е въз­с­та­но­вя­ва­не на дър­жав­ност­та.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.