Общ фронт сре­щу ук­ри­ва­не­то на до­хо­ди

Capital - - K1 -

С про­ме­ни­те се въ­веж­дат и две но­ви ев­ро­ди­рек­ти­ви сре­щу ук­ри­ва­не­то на до­хо­ди. Ед­на­та е свър­за­на с ог­ра­ни­че­ни­я­та за прис­па­да­не на раз­хо­ди за лих­ви. Цел­та е да се пре­дот­в­ра­тят прак­ти­ки­те, во­де­щи до сви­ва­не на да­нъч­на­та ос­но­ва и прех­вър­ля­не­то на пе­чал­би чрез пре­ко­мер­ни лих­ве­ни пла­ща­ния. Пра­гът, при кой­то ог­ра­ни­че­ни­е­то ня­ма да се при­ла­га, е, ко­га­то пре­ви­ше­ни­е­то на раз­хо­ди­те по за­е­ми, оп­ре­де­ле­но за те­ку­ща­та го­ди­на, не над­ви­ша­ва 500 хил. лв., ко­е­то спо­ред да­нъч­ни кон­сул­тан­ти ще из­к­лю­чи око­ло 90% от фир­ми­те в стра­на­та. Дру­га­та про­мя­на е свър­за­на с нов ре­жим за об­ла­га­не на ком­па­нии, ко­и­то от­го­ва­рят на ус­ло­ви­я­та за кон­т­ро­ли­ра­но чуж­дес­т­ран­но дру­жес­т­во с цел да­нък пе­чал­ба да се пла­ща в стра­на­та, в ко­я­то опе­ри­ра ком­па­ни­я­та, а не в юрис­дик­ция с по-нис­ки став­ки. Тук спо­ред кон­сул­тан­ти по-ско­ро има хи­по­те­за бъл­гар­с­ки­те дру­жес­т­ва да бъ­дат об­ло­же­ни в дру­га дър­жа­ва ка­то кон­т­ро­ли­ра­ни от ком­па­ния май­ка, от­кол­ко­то бъл­гар­с­ки­те да­нъч­ни да се въз­пол­з­ват от ди­рек­ти­ва­та.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.