Кой е Ман­ф­ред Ве­бер

Capital - - K1 -

Ако в Бъл­га­рия все пак има ня­как­ва ас­o­ци­а­ция с Жан-Клод Юн­кер, кой­то ка­то пре­ми­ер на Люк­сем­бург под­пи­са през 2005 г. до­го­во­ра й за при­съ­е­ди­ня­ва­не към ЕС, Ман­ф­ред Ве­бер би бил аб­со­лют­на ениг­ма. Ве­бер не по­па­да чес­то до­ри на стра­ни­ци­те на гер­ман­с­ки­те вес­т­ни­ци, ня­ма опит в пра­ви­тел­с­т­во и ця­ла­та му ка­ри­е­ра е про­тек­ла в рус­ло­то на пар­тий­на­та по­ли­ти­ка – пър­во в ба­вар­с­кия Хрис­ти­ян­со­ци­а­лен съ­юз (ХСС), а след то­ва в Ев­ро­пейс­ка­та на­род­на пар­тия. От 2004 г. е ев­ро­де­пу­тат, ка­то пос­те­пен­но се из­ди­га до ли­дер на фрак­ци­я­та на ЕНП. Лип­са­та му на опит в пра­ви­тел­с­т­во е ед­на от ос­но­ви­те кри­ти­ки сре­щу не­го­ва­та кан­ди­да­ту­ра за пред­се­да­тел на Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия. Оби­чай­но пос­тът е за­е­ман от пре­ми­е­ри или клю­чо­ви ми­нис­т­ри. Бъл­гар­с­ки­ят му ко­ле­га в Ев­ро­пейс­кия пар­ла­мент и ЕНП Ан­д­рей Ко­ва­чев оба­че не е съг­ла­сен. „Не знам кой е то­зи, кой­то каз­ва кое е оби­чай­но или не. По съ­ща­та ло­ги­ка аз мо­га да по­пи­там кол­ко хо­ра в Ев­ро­пейс­кия съ­вет имат над де­сет го­ди­ни опит в Ев­ро­пейс­кия пар­ла­мент, чи­и­то де­пу­та­ти са мно­го по-бли­зо до пул­са на всич­ки ев­ро­пейс­ки граж­да­ни“, каз­ва Ко­ва­чев. Бъл­гар­с­ки­ят ев­ро­де­пу­тат смя­та, че Ве­бер, кой­то неп­ре­къс­на­то оби­ка­ля ев­ро­пейс­ки­те сто­ли­ци, има мно­го по­ве­че пред­с­та­ва за на­ци­о­нал­ни­те ин­те­ре­си на от­дел­ни­те стра­ни член­ки, от­кол­ко­то мно­го дру­ги по­ли­ти­ци, ко­и­то ня­мат то­зи опит. По-го­ле­ми­ят проб­лем за Ве­бер оба­че са двой­ни­те стан­дар­ти. Ли­де­рът на ЕНП из­бяг­ва нап­ри­мер да кри­ти­ку­ва Ун­га­рия за си­ту­а­ци­я­та с вър­хо­вен­с­т­во­то на за­ко­на или със­то­я­ни­е­то на де­мок­ра­ци­я­та. Или пък Бъл­га­рия - за лип­са­та на ре­фор­ми в съ­деб­на­та сис­те­ма и ко­руп­ци­я­та. Но не про­пус­ка да пус­не стре­ли към дру­ги стра­ни, в ко­и­то уп­рав­ля­ва­щи­те не са от не­го­во­то пар­тий­но се­мейс­т­во. Спо­ред Ко­ва­чев Ве­бер и ун­гар­с­ки­ят пре­ми­ер Вик­тор Ор­бан са на ед­ни по­зи­ции по ох­ра­на­та на вън­ш­ни­те гра­ни­ци на ЕС и бор­ба­та с те­ро­риз­ма. Бъл­гар­с­ки­ят ев­ро­де­пу­тат из­рич­но под­чер­та­ва оба­че, че съг­ла­си­е­то е са­мо в те­зи об­лас­ти, до­ка­то Ор­бан има за как­во да бъ­де кри­ти­ку­ван във вът­реш­но­по­ли­ти­чес­ки план. За Ве­бер под­к­ре­па­та към Ор­бан ед­ва ли е са­мо по­ли­ти­чес­ка по­за, с ко­я­то це­ли да не от­б­лъс­не ед­на пар­тия от ре­ди­ци­те на ЕНП. Не­го­ва­та ХСС ре­дов­но ка­ни ун­гар­с­кия пре­ми­ер на сво­и­те кон­г­ре­си. Са­ми­ят Ве­бер го­во­ри мно­го за ох­ра­на­та на гра­ни­ци­те, си­гур­ност­та на ев­ро­пейс­ки­те граж­да­ни - все те­ми, ко­и­то са по­пу­ляр­ни и сред на­би­ра­щи­те си­ла по­пу­лис­т­ки пар­тии. То­ва се очер­та­ва и ка­то не­го­ва плат­фор­ма, с ко­я­то той ще се бо­ри за пос­та пред­се­да­тел на ЕК.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.