Най­ви­со­ки­ят без­мо­то­рен по­лет

Capital - - K1 -

По всич­ко ли­чи, че ня­кои са­мо­ле­ти не се нуж­да­ят от дви­га­тел, за се из­диг­нат мно­го, мно­го високо. Един­с­т­ве­но­то, ко­е­то им тряб­ва, е пра­вил­но­то въз­душ­но те­че­ние. Та­зи не­де­ля раз­ра­бо­те­ни­ят от кон­цер­на Airbus без­мо­то­рен са­мо­лет Perlan 2 не прос­то по­доб­ри све­тов­ния ре­корд за най-ви­сок по­лет в своя клас, но до­ри ус­пя да бие пос­ти­же­ни­е­то на шпи­он­с­кия U2 на Lockheed Martin, кой­то от 1989 г. на­сам дър­же­ше ко­ро­на­та при доз­ву­ко­ви­те ре­ак­тив­ни ма­ши­ни.

Во­зей­ки два­ма ду­ши на бор­да си, кар­бо­но­ви­ят без­пи­лот­ник е ус­пял да се из­диг­не на над 23 км в ра­йо­на на Ел Ка­ла­фан­те, Ар­жен­ти­на. За цел­та той е из­пол­з­вал мощ­ни­те въз­душ­ни те­че­ния, ко­и­то се сб­лъс­к­ват с Ан­ди­те и се на­соч­ват на­го­ре, дос­ти­гай­ки стра­тос­фе­ра­та. В рам­ки­те на ня­кол­ко сед­ми­ци вся­ка го­ди­на те би­ват до­пъл­ни­тел­но усил­ва­ни от по­ляр­ни­те за­вих­ря­ния и чес­то дос­ти­гат ви­со­чи­на над 30 км. Са­мо­ле­тът Perlan 2 e уни­ка­лен по сво­я­та същ­ност – въп­ре­ки че e дъ­лъг 10 мет­ра и има 25 мет­ра раз­мах на кри­ла­та, той те­жи са­мо око­ло 800 кг и има на­пъл­но хер­ме­тич­на ка­би­на, ко­я­то поз­во­ля­ва на пи­ло­ти­те да оце­ле­ят в раз­ре­де­ния въз­дух на стра­тос­фе­ра­та. От Airbus обе­ща­ват, че в сре­да­та на сеп­тем­в­ри ще се опи­тат да ата­ку­ват след­ва­ща­та си цел – ви­со­чи­на от 27.5 км.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.