Про­тес­т­на път­на мре­жа

Capital - - СЕДМИЦАТА -

АА­ко ис­ка­те нов ас­фалт - про­тес­ти­рай­те. И по въз­мож­ност си из­дейс­т­вай­те тв изя­ва.

След та­къв сце­на­рий Аген­ция “Път­на ин­ф­рас­т­рук­ту­ра” по­ка­за, че под на­тиск мо­же да ра­бо­ти бър­зо. В на­ча­ло­то на го­ди­на­та хо­ра от Се­ве­ро­за­пад­на Бъл­га­рия ня­кол­ко пъ­ти бло­ки­ра­ха глав­ния път за Ви­дин и ве­че са в ход по­ръч­ки­те за раз­ши­ря­ва­не­то на пъ­тя от Бо­тев­г­рад до ду­нав­с­кия град. Пак за­ра­ди про­тес­ти­те пъ­тят край Сво­ге бе пре­ас­фал­ти­ран, след ка­то пре­ди то­ва ни­то сиг­на­ли­те на граж­да­ни­те и НПО-та­та, ни­то пред­пи­са­ни­я­та на МВР са ус­пе­ли да за­дейс­т­ват път­ни­те чи­нов­ни­ци. Се­га про­тест бе обя­вен от граж­да­ни­те на ро­доп­с­ки­те се­ла Заг­раж­ден и Бе­ли­ца - на 14 сеп­тем­в­ри те се за­ка­ни­ха да бло­ки­рат пъ­тя Плов­див - Смо­лян, тъй ка­то 8-ки­ло­мет­ро­во­то шо­се, ко­е­то ги свър­з­ва, е в ока­я­но със­то­я­ние. И из­вед­нъж се ока­за, че АПИ е го­то­ва да въз­ло­жи ре­мон­та.

Ис­то­ри­я­та със сел­с­кия път е по­ве­че от ку­ри­оз­на, но по­каз­ва на­чи­на, по кой­то ра­бо­ти път­на­та аген­ция. По­ръч­ка­та за ре­мон­та за 3.8 млн. лв. е обя­ве­на на 11 сеп­тем­в­ри 2017 г.

На 7 но­ем­в­ри е про­ве­де­но и за­се­да­ние на оце­ни­тел­на­та ко­ми­сия, на ко­е­то са от­во­ре­ни тех­ни­чес­ки­те офер­ти на кан­ди­да­ти­те. Про­то­ко­лът оба­че е пуб­ли­ку­ван по­ве­че от три ме­се­ца след със­та­вя­не­то му. То­ва за­ба­вя­не оба­че е ни­що в срав­не­ние със след­ва­щи­те 7 ме­се­ца, в ко­и­то по та­зи по­ръч­ка бук­вал­но ни­що не се случ­ва. Раз­д­виж­ва­не нас­тъп­ва ед­ва ко­га­то е обя­вен про­тес­тът и на 11 сеп­тем­в­ри е пуб­ли­ку­ва­но съ­об­ще­ние, че на 14 сеп­тем­в­ри пред­с­тои от­ва­ря­не­то на це­ни­те на до­пус­на­ти­те кан­ди­да­ти. То­ва са “ИСА 2000“, обе­ди­не­ние меж­ду ЕЛА и “Път­с­т­рой”, “ПСТ груп”, “Гал­чев ин­же­не­ринг“, “Ме­га­ин­вест – холд” и кон­сор­ци­ум на „Аг­ро­мах” и “Пъ­ти­ща Плов­див”.

Обяс­не­ни­е­то за бав­ност­та мо­же да ва­ри­ра - нап­ри­мер ча­ка­не на фи­нан­со­ва мо­ти­ва­ция или на за­по­вед кой да спе­че­ли. Тук до­ри не мо­же да се пол­з­ва ру­тин­но­то обяс­не­ние за за­ба­ва­та, тъй ка­то жал­би не е има­ло. За срав­не­ние - път­на­та аген­ция мо­же да е бър­за, ко­га­то е за ней­ни це­ли. Нап­ри­мер са­мо в рам­ки­те на един ме­сец ми­на­ла­та есен АПИ ус­пя­ва да про­ве­де про­це­ду­ра и да под­пи­ше до­го­вор за дос­тав­ка­та на джип за нуж­ди­те на ръ­ко­вод­с­т­во­то си сре­щу 84 хил. ле­ва.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.