Ме­дий­на сер­гия Дръж­те лъ­же­ца

Се­ре­на Уи­лямс от­но се обя­ви за жер­т­ва на сек­сиз­ма в те­ни­са

Capital - - КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ - ав­тор Джон Ма­кен­роу

ООт те­нис мач с ис­то­ри­чес­ки за­лог фи­на­лът на жен­с­кия US Open се пре­вър­на в скан­дал, кой­то раз­па­ли де­бат за сек­сиз­ма, ра­сиз­ма и двой­ни­те стан­дар­ти в спор­та. Пър­ва­та тит­ла от Го­ле­мия шлем за Япо­ния, спе­че­ле­на от 20-го­диш­на­та На­о­ми Оса­ка, ос­та­на в сян­ка­та на кон­ф­лик­та меж­ду Се­ре­на Уи­лямс и съ­ди­я­та Кар­лос Ра­мос. Всич­ко за­поч­на с пре­дуп­реж­де­ние за тре­ньор­с­ка на­ме­са, про­дъл­жи с на­ка­за­тел­на точ­ка за стро­ше­на ра­ке­та и за­вър­ши с на­ка­за­те­лен гейм за гру­бо от­но­ше­ние към ре­фе­ра. Слу­ча­ят раз­де­ли мне­ни­я­та в све­та на те­ни­са. Ед­ни об­ви­ни­ха Уи­лямс, че е пом­ра­чи­ла ма­ча. Спо­ред дру­ги Ра­мос е бил не­нуж­но пун­к­ту­а­лен, до­ка­то сре­щу мъ­же­те не при­ла­га съ­ща­та стро­гост.

Още на кор­та Уи­лямс на­со­чи об­ви­не­ни­я­та си в та­зи по­со­ка. „Има мно­го мъ­же, ко­и­то пра­вят по-ло­ши не­ща на кор­та, но са­мо за­що­то съм же­на, по­лу­ча­вам на­ка­за­ние“, чу­ха се ду­ми­те в пря­ко­то из­лъч­ва­не на „Ев­рос­порт“. Жен­с­ка­та те­нис асо­ци­а­ция (WTA) под­к­ре­пи Уи­лямс:. „Вяр­ва­ме, че не тряб­ва да има раз­ли­ка в стан­дар­ти­те за то­ле­ран­т­ност към емо­ци­и­те, из­ра­зе­ни от мъ­же­те и же­ни­те“, ка­за ръ­ко­во­ди­те­лят на WTA Стив Сай­мън. Би­ли Джийн Кинг, пи­о­нер в бор­ба­та за рав­ни пра­ва меж­ду мъ­же­те и же­ни­те в те­ни­са, до­ри бла­го­да­ри на Уи­лямс. „Ко­га­то ед­на же­на е емо­ци­о­нал­на, зна­чи е „ис­те­рич­на“и по­лу­ча­ва на­ка­за­ние. Ко­га­то един мъж го пра­ви, зна­чи е „от­к­ро­вен“и за не­го ня­ма пос­лед­с­т­вия“, на­пи­са тя в „Ту­и­тър“. Ста­тис­ти­ка­та по­ка­за, че по вре­ме на US Open са от­съ­де­ни 108 на­ру­ше­ния на пра­вил­ни­ка - 86 при мъ­же­те и 22 при же­ни­те. А ис­то­ри­я­та пом­ни дру­ги слу­чаи с Уи­лямс, ко­я­то пре­ди 9 го­ди­ни зап­ла­ши да „зав­ре топ­ка­та в гър­ло­то“на лайн­с­ме­на. То­га­ва аме­ри­кан­ка­та от­но­во не се из­ви­ни и се за­щи­ти с об­ви­не­ния в сек­си­зъм, въп­ре­ки че съ­ди­я­та бе­ше же­на. Ав­с­т­ра­лийс­ки­ят The Herald Sun се вклю­чи във въл­на­та с ка­ри­ка­ту­ра, на ко­я­то е изоб­ра­зе­на гнев­на­та Уи­лямс, ска­ча­ща вър­ху счу­пе­на­та си ра­ке­та.

В съ­що­то вре­ме съ­ди­я­та каз­ва на съ­пер­нич­ка­та й: „Мо­же ли прос­то да я ос­та­ви­те да по­бе­ди?“Ав­то­рът Марк Найт бе­ше под­ло­жен на ос­т­ри кри­ти­ки, в то­ва чис­ло об­ви­не­ния в ра­си­зъм, за­ра­ди... го­ле­ми­те ус­т­ни на Уи­лямс в ка­ри­ка­ту­ра­та. „То­ва е ра­сис­т­ка ри­сун­ка“, на­пи­са Washington Post.

В от­го­вор The Herald Sun я пуб­ли­ку­ва от­но­во с обяс­не­ни­е­то, че „Кри­ти­ки­те към ка­ри­ка­ту­ра­та на Марк Найт по­каз­ват, че све­тът е ста­нал твър­де по­лит­ко­рек­тен и не раз­би­ра ро­ля­та на ка­ри­ка­ту­ри­те и са­ти­ра­та в но­ви­нар­с­ки­те ме­дии“.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.