По­ли­ти­зи­ра­ни­ят по­ли­цай //МЛА­ДЕН МАРИНОВ

Capital - - ТЕМА НА БРОЯ -

АА­ко има­ше не­що не­яс­но до пос­лед­ния мо­мент в но­ви­те наз­на­че­ния на ми­нис­т­ри, то­ва бе­ше ста­ту­тът на Мла­ден Маринов, пред­ло­жен да ог­ла­ви вът­реш­но­то ве­дом­с­т­во. До­се­гаш­ни­ят гла­вен сек­ре­тар на МВР тряб­ва­ше пър­во да бъ­де ос­во­бо­ден с ре­ше­ние на пра­ви­тел­с­т­во­то, а пре­зи­ден­тът Ру­мен Ра­дев да из­да­де указ за то­ва пред­ло­же­ние. Пред­вид об­тег­на­ти­те от­но­ше­ния меж­ду Бой­ко Бо­ри­сов и Ру­мен Ра­дев, от ед­на стра­на, и край­ния срок - чет­вър­тък, за гла­су­ва­не на кан­ди­да­ту­ри­те в На­род­но­то съб­ра­ние, кой­то пре­ми­е­рът пос­та­ви, си­ту­а­ци­я­та с Маринов до пос­лед­но бе­ше де­ли­кат­на. Ми­нис­тер­с­ки­ят съ­вет пред­ло­жи на дър­жав­ния гла­ва глав­ни­ят сек­ре­тар да бъ­де ос­во­бо­ден в сря­да и до къс­но съ­щия ден Ра­дев не бе­ше из­дал указ. В чет­вър­тък той пъ­ту­ва за кон­фе­рен­ция в Ри­га, а ука­зът му би след­ва­ло фор­мал­но да се при­под­пи­ше и от Бой­ко Бо­ри­сов.

Из­вън то­ва, че ста­ва за по­ре­ден път за­лож­ник на слож­ни­те от­но­ше­ния от две­те стра­ни на бул. „Дон­ду­ков“в три­ъ­гъл­ни­ка на власт­та, въп­ро­сът с наз­на­ча­ва­не­то на Маринов за ми­нис­тър е свър­зан и с раз­г­ра­ни­че­ни­е­то меж­ду по­ли­ти­чес­ко и про­фе­си­о­нал­но ръ­ко­вод­с­т­во в МВР. То­ва е по­ред­но­то до­ка­за­тел­с­т­во, че то съ- щес­т­ву­ва са­мо на хар­тия. Още по­ве­че че един до­се­га на­пъл­но де­по­ли­зи­ти­ран слу­жи­тел на ве­дом­с­т­во­то ще тряб­ва да се ан­га­жи­ра с по­ли­ти­чес­ка­та прог­ра­ма на ГЕРБ. В ед­но свое ин­тер­вю пред „Ка­нал

3“от 2017 г. Мла­ден Маринов обяс­ня­ва, че ро­ля­та на глав­ния сек­ре­тар е да е бу­фер меж­ду по­ли­ти­ци­те и по­ли­ца­и­те.

В наз­на­че­ни­е­то на Мла­ден Маринов има и друг па­ра­докс - ка­то част от ръ­ко­вод­с­т­во­то на МВР той съ­що но­си от­го­вор­ност за всич­ки не­га­ти­ви в ра­бо­та­та на по­ли­ци­я­та, ко­и­то до­ве­до­ха до ос­тав­ка­та на Ва­лен­тин Ра­дев - от прес­т­рел­ка­та в Бо­тев­г­рад, при ко­я­то бе­ше убит из­бя­га­ли­ят зат­вор­ник Вла­ди­мир Пе­лов, през нес­п­ра­вя­не­то с ка­тас­т­ро­фи­те и ин­ци­ден­та с ба­ща­та на пре­зи­ден­та, пок­рит от по­ли­ци­я­та в Хар­ман­ли.

Маринов е за­вър­шил ака­де­ми­я­та на МВР през 1991 г., а пос­ле и пра­во в УНСС. Ка­ри­е­ра­та му ми­на­ва из­ця­ло в „Ох­ра­ни­тел­на по­ли­ция“в сто­ли­ца­та. Наз­на­чен е за ди­рек­тор на СДВР от ми­нис­тър Цвет- лин Йов­чев през 2014 г. По вре­ме на вто­рия ка­би­нет на Бой­ко Бо­ри­сов Маринов за­па­зи пос­та ка­то част от гру­па­та наз­на­че­ния в сек­тор „Си­гур­ност“, свър­за­ни с де­пу­та­та от ДПС Де­лян Пе­ев­с­ки. През май 2017 г. с указ на пре­зи­ден­та Ру­мен Ра­дев бе­ше наз­на­чен за гла­вен сек­ре­тар на МВР.

Не­го­ви­ят нас­лед­ник на про­фе­си­о­нал­на­та по­зи­ция ще тряб­ва от­но­во да бъ­де съг­ла­су­ван с дър­жав­ния гла­ва, ко­е­то пред­ве­ща­ва слож­ни пре­го­во­ри.

Ка­то част от ръ­ко­вод­с­т­во­то на МВР той съ­що но­си от­го­вор­ност за всич­ки не­га­ти­ви в ра­бо­та­та на по­ли­ци­я­та, ко­и­то до­ве­до­ха до ос­тав­ка­та на Ва­лен­тин Ра­дев.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.