Из­ле­ку­вай ме за 12 лв.

Зд­рав­но­то ми­нис­тер­с­т­во пред­ла­га па­ци­ен­ти­те да доп­ла­щат здрав­на зас­т­ра­хов­ка. Пред­ло­же­ни­е­то мо­же да ос­та­ви не­до­ле­ку­ва­ни хо­ра и фа­ли­ра­ли зас­т­ра­хо­ва­те­ли. Фи­нан­со­ви­ят ми­нис­тър обя­ви дру­га, да­леч по­ра­бо­те­ща идея - за по­ве­че здрав­ни ка­си.

Capital - - ТЕМА НА БРОЯ - ав­тор Де­сис­ла­ва Ни­ко­ло­ва | desislava.nikolova@capital.bg

ПП­од­гот­вя­ни­ят ме­се­ци нов мо­дел на здрав­но фи­нан­си­ра­не бав­но ста­ва из­вес­тен, но по пър­ви­те ре­ак­ции, из­г­леж­да, с куп де­фек­ти.

Нак­рат­ко - здрав­ни­ят ми­нис­тър Ки­рил Ана­ни­ев пред­ла­га към се­гаш­на­та здрав­на внос­ка от 8% все­ки да доп­ла­ща - ве­ро­ят­но по 12 лв. на ме­сец. Те­зи па­ри оти­ват в зас­т­ра­хо­ва­те­ли­те. С та­ка съб­ра­ни­те 900 млн. лв. те тряб­ва да по­е­мат всич­ки скъ­пи дей­нос­ти. То­ва зву­чи прос­тич­ко... и не­въз­мож­но.

Пър­ви­те об­съж­да­ния с пред­с­та­ви­те­ли на ле­ка­ри, соб­с­т­ве­ни­ци на бол­ни­ци и зас­т­ра­хо­ва­те­ли раз­би­ват пред­ло­же­ния мо­дел. До­ри фи­нан-

со­ви­ят ми­нис­тър Вла­дис­лав Го­ра­нов се обя­ви про­тив иде­я­та на дос­ко­рош­ния си за­мес­т­ник Ана­ни­ев за доп­ла­ща­не­то, до­ка­то сис­те­ма­та не ста­не по-ефек­тив­на. Го­ра­нов, как­то и по-го­ля­ма­та част от сек­то­ра пред­по­чи­тат друг, по­до­бър мо­дел - кон­ку­рен­ция в здрав­ни­те ка­си.

Си­гур­но е, че па­ри­чен не­дос­тиг в сис­те­ма­та има. Се­га го­диш­но здрав­на­та ка­са има 3.6 мл­рд. лв., а ка­то се до­ба­вят и ми­ли­о­ни­те през зд­рав­но­то ми­нис­тер­с­т­во и час­т­ни­те зас­т­ра­хов­ки, в сис­те­ма­та на свет­ло вли­зат 4.2 мл­рд. лв.

Стар ана­лиз на Све­тов­на­та бан­ка по­каз­ва­ше, че за­ед­но с пла­ща­ни­я­та на тъм­но об­щи­ят го­ди­шен раз­ход за здра­ве е 4.5 мл­рд. лв., но чис­ло­то ве­ро­ят­но е по­рас­на­ло. Част от зап­ла­ти­те в сис­те­ма­та са нис­ки, но пък бол­ни­ци­те са мно­го, а ка­са­та и ми­нис­тер­с­т­во­то ня­мат ка­па­ци­те­та да ги кон­т­ро­ли­рат. Дър­жа­ва­та за­де­ля мал­ко па­ри за по­е­ти­те от нея здрав­ни внос­ки на дър­жав­ни слу­жи­те­ли, де­ца и

пен­си­о­не­ри. Все проб­ле­ми, на ко­и­то се­гаш­на­та ре­фор­ма "Ана­ни­ев" не да­ва ре­ше­ние.

Два­та ва­ри­ан­та на здрав­ния ми­нис­тър

Пред­ло­же­ни­я­та на зд­рав­но­то ми­нис­тер­с­т­во са две, ка­то и две­те включ­ват сме­сен оси­гу­ри­тел­но-зас­т­ра­хо­ва­те­лен мо­дел.

При пър­вия ва­ри­ант здрав­на­та внос­ка, ко­я­то се­га е 8% от зап­ла­та­та на ра­бо­те­щи­те, а дър­жа­ва­та оси­гу­ря­ва с ми­ни­мал­ни су­ми 4.4 млн. ду­ши, се уве­ли­ча­ва и ста­ва 10%, ка­то уве­ли­че­ни­е­то от 2% оти­ва в зас­т­ра­хо­ва­тел­ни­те ком­па­нии. Та­къв ва­ри­ант ве­че се слу­чи вед­нъж, пре­ди по­ве­че от 10 го­ди­ни, ко­га­то здрав­на­та

внос­ка бе­ше уве­ли­че­на от 6 на 8% с цел да бъ­де въ­ве­ден вто­ри стълб, но всич­ки сред­с­т­ва оти­до­ха в дър­жав­на­та мо­но­пол­на ка­са.

Вто­ри­ят ва­ри­ант е да се въ­ве­де трис­тъл­бов мо­дел – оси­гу­ров­ка в здрав­на ка­са, за­дъл­жи­тел­на здрав­на зас­т­ра­хов­ка и доб­ро­вол­на здрав­на зас­т­ра­хов­ка. Си­му­ла­ци­я­та, ко­я­то е да­де­на ка­то при­мер, пред­виж­да здрав­на­та ка­са да пла­ща бол­нич­на дей­ност до 700 лв., ка­то тя ще по­е­ма 85% от це­на­та, или мак­си­мум 595 лв., а па­ци­ен­тът ще пла­ща в брой или чрез доб­ро­вол­на зас­т­ра­хов­ка 105 лв. за вся­ко ле­че­ние в бол­ни­ца. При це­на на кли­нич­на­та пъ­те­ка над 700 лв. сред­с­т­ва­та за ле­че­ние над 595 лв. ще се до­пъл­ват от за­дъл­жи­тел­на­та здрав­на зас­т­ра­хов­ка.

Спо­ред из­чис­ле­ни­я­та на ми­нис­тер­с­т­во­то 84% от па­ци­ен­ти­те в бол­ни­ци­те, или 2.7 млн. хос­пи­та­ли­за­ции, вли­зат в рам­ки­те на гра­нич­на­та су­ма и в мо­мен­та ка­са­та пла­ща за тях 855 млн. лв. Ос­та­на­ли­те 523 хил. слу­чая на ле­че­ние са

За­дъл­жи­тел­но е ед­на ци­ви­ли­зо­ва­на дър­жа­ва да по­е­ме ле­че­ни­е­то на най­теж­ко бол­ни­те.

Въп­рос на тер­ми­но­ло­ги­чен спор е да­ли за­дъл­жи­тел­на­та здрав­на зас­т­ра­хов­ка е нов вид да­нъч­но бре­ме. Но по-ско­ро да и то­ва ще е част от де­ба­та да­ли та­къв мо­дел е при­ем­лив. Все­ки мо­дел има пре­дим­с­т­ва и не­дос­та­тъ­ци. При мо­де­ла, кой­то аз съм пред­ло­жил на ко­ле­ги­те от Ми­нис­тер­с­т­во­то на здра­ве­о­паз­ва­не­то (за да­ва­не пра­во на из­бор на оси­гу­ре­ни­те ли­ца да­ли да се оси­гу­ря­ват с ця­ла­та си внос­ка в час­т­но оси­гу­ри­тел­но дру­жес­т­во, или да ос­та­нат оси­гу­ре­ни в НЗОК), до­пъл­ни­тел­на те­жест за здрав­но­о­си­гу­ре­ни­те ли­ца не се на­ла­га.

Вла­дис­лав Го­ра­нов, ми­нис­тър на фи­нан­си­те

с це­на, над­ви­ша­ва­ща гра­нич­на­та стой­ност от 700 ле­ва.

Ми­нис­тер­с­т­во­то е до­пус­на­ло, че те­зи по­ло­вин ми­ли­он слу­чая ще се ле­ку­ват с па­ри­те на зас­т­ра­хо­ва­те­ли­те. Те тряб­ва да съ­би­рат от всич­ки 6 млн. здрав­но­о­си­гу­ре­ни по 12 ле­ва зас­т­ра­хов­ка на ме­сец, или 144 лв. го­диш­но, ка­то по то­зи на­чин се нат­ру­па су­ма от 864 млн. лв. го­диш­но.

Спо­ред пред­ло­же­ни­е­то зас­т­ра­хо­ва­те­ли­те ня­ма да имат пра­во да съ­би­рат пре­ми­и­те съ­об­раз­но до­хо­да на па­ци­ен­ти­те, но мо­гат да съ­об­ра­зят це­ни­те с по­ла, въз­раст­та и ре­ги­о­на, в кой­то жи­вее тех­ни­ят кли­ент. Ако па­ци­ен­тът или зас­т­ра­хо­ва­те­лят не мо­гат да пок­ри­ят пла­ща­не­то, за то­ва ще бъ­де съз­да­ден спе­ци­а­лен пул на здрав­ни­те зас­т­ра­хо­ва­те­ли, кой­то да го нап­ра­ви.

В про­ек­та е за­пи­са­но още, че за­дъл­жи­тел­на­та зас­т­ра­хов­ка мо­же да се пре­от­с­тъп­ва и нас­ле­дя­ва. В съ­що­то вре­ме зас­т­ра­хо­ва­те­ли­те ще ра­бо­тят на со­ли­да­рен прин­цип.

Не е по­со­че­но как ще ста­ва пла­ща­не­то на ле­кар­с­т­ва­та, ка­то пред пред­с­та­ви­те­ли­те на сек­то­ра е би­ло съ­об­ще­но, че най-скъ­пи­те ме­ди­ка­мен­ти — за ле­че­ние на рак и ред­ки бо­лес­ти, ще бъ­дат вклю­че­ни в це­на­та на кли­нич­ни­те пъ­те­ки и ще се пок­ри­ват от зас­т­ра­хо­ва­те­ли­те.

До­пъл­ни­тел­но е би­ло уточ­не­но, че дър­жа­ва­та ще пла­ща как­то оси­гу­ров­ки, та­ка и зас­т­ра­хов­ки на пен­си­о­не­ри­те и де­ца­та, но дър­жав­ни­те слу­жи­те­ли ще се зас­т­ра­хо­ват във вто­ри и тре­ти стълб със соб­с­т­ве­ни сред­с­т­ва.

Кри­ти­ки­те на сек­то­ра

Ако пра­ви­тел­с­т­во­то из­бе­ре да под­к­ре­пи мо­де­ла, при кой­то все­ки пла­ща по 12 лв. за­дъл­жи­тел­на зас­т­ра­хов­ка, то­ва ще

до­ве­де до ня­кол­ко проб­ле­ма, смя­тат в сек­то­ра.

Пър­ви­ят е, че в слу­чая не се ос­той­нос­тя­ват ре­ал­но ме­ди­цин­с­ки­те ус­лу­ги и ня­ма раз­де­ля­не на ос­но­вен па­кет, кой­то пок­ри­ва ка­са­та, и до­пъл­ни­те­лен, за кой­то пла­щат зас­т­ра­хо­ва­те­ли­те. Нап­ро­тив, сред­с­т­ва­та ос­та­ват съ­щи­те, но прос­то ид­ват от раз­ли­чен из­точ­ник, а здрав­на­та ка­са спес­тя­ва раз­хо­ди и тру­па соб­с­т­вен ре­зерв, кой­то в края на го­ди­на­та ще бъ­де прех­вър­лен към бю­дже­та.

Спо­ред про­ек­та Бъл­гар­с­ки­ят ле­кар­с­ки съ­юз ве­че ня­ма да учас­т­ва в пре­го­во­ри­те със здрав­на­та ка­са и зас­т­ра­хо­ва­те­ли­те ди­рек­т­но. Пред­се­да­те­лят му д-р Иван Ма­джа­ров от­бе­ля­за, че са ре­а­ги­ра­ли из­к­лю­чи­тел­но ос­т­ро и не смя­тат да учас­т­ват по съ­щес­т­во в об­съж­да­ни­я­та, до­ка­то тек­с­тът не бъ­де про­ме­нен. "Пред­ло­же­ни­я­та са дос­та скан­дал­ни. Не виж­дам как ще при­ну­дим зас­т­ра­хо­ва­те­ли­те да пла­щат са­мо с 12 лв. зас­т­ра­хов­ка най-скъ­пи­те те­ра­пии, как, от дру­га стра­на, ще мо­гат ле­ка­ри от труд­но­дос­тъп­ни се­ла да склю­чат из­го­ден до­го­вор със зас­т­ра­хо­ва­те­ли­те и за­ед­но да из­пъл­ня­ват со­ци­ал­ни фун­к­ции. На­ис­ти­на тряб­ва да вля­зат до­пъл­ни­тел­ни сред­с­т­ва в здрав­на­та сис­те­ма, но по доб­ро­во­лен път", смя­та д-р Ма­джа­ров. И обоб­ща­ва, че до­се­гаш­ни­ят здравен мо­дел не е лош, а прос­то е ло­шо ад­ми­нис­т­ри­ран. "Новият оба­че съ­дър­жа неп­ри­ем­ли­ви пред­ло­же­ния.

За­дъл­жи­тел­но е ед­на ци­ви­ли­зо­ва­на дър­жа­ва да по­е­ме ле­че­ни­е­то на най-теж­ко бол­ни­те, та­ка как­то се гри­жи за ро­дил­ки­те, бре­мен­ни­те и де­ца­та и не ги ос­та­вя на ули­ца­та. В слу­чая из­ли­за, че он­ко­бол­ни­те ще пла­щат са­ми за сво­е­то скъ­по ле­че­ние", каз­ва д-р Ма­джа­ров.

Ако пред­ло­же­ни­е­то за гра­нич­на­та ли­ния бъ­де при­е­то, то­ва оз­на­ча­ва па­ци­ен­ти­те с теж­ки за­бо­ля­ва­ния да за­поч­нат да се ле­ку­ват с най-ев­ти­ни­те ме­ди­ка­мен­ти, за­що­то ня­ма да им сти­гат зас­т­ра­хов­ки­те, каз­ва и Ни­ко­лай

Бол­та­джи­ев, пред­се­да­тел на На­ци­о­нал­но­то сдру­же­ние на час­т­ни­те бол­ни­ци."Пред­ло­же­ни­е­то не е обе­ща­на­та де­мо­но­по­ли­за­ция на здрав­на­та ка­са с кон­ку­ри­ра­щи се здрав­ни ка­си и въз­мож­ност па­ци­ен­ти­те да из­би­рат къ­де да вне­сат внос­ка­та си. То­ва е над­г­раж­дащ мо­дел със зас­т­ра­хо­ва­не, кой­то не вяр­вам да се по­лу­чи, и не е ре­фор­ма, а опит за уве­ли­ча­ва­не на при­хо­ди­те са­мо на бол­ни­ци­те. Той ня­ма да ре­ши не­до­фи­нан­си­ра­не­то в сис­те­ма­та, а ще го прех­вър­ли още по­ве­че вър­ху па­ци­ен­ти­те", смя­та д-р Ни­ко­лай Бол­та­джи­ев.

Зас­т­ра­хо­ва­те­ли­те съ­що не са до­вол­ни

Чер­но­ви­те за про­ме­ни­те не са кон­сул­ти­ра­ни и с ос­нов­ния нов иг­рач - зас­т­ра­хо­ва­тел­ни­те ком­па­нии.

"Как­во оз­на­ча­ва здрав­на­та ка­са да пок­ри­ва ми­ни­мал­ни пла­ща­ния с ми­ни­мал­на здрав­на внос­ка от 40 лв. ме­сеч­но, а зас­т­ра­хо­ва­те­ли­те да тряб­ва да пок­ри­ват най-теж­ки­те за­бо­ля­ва­ния с 12 лв.? Смет­ки­те, как­то и це­ни­те на кли­нич­ни­те пъ­те­ки са нап­ра­ве­ни, ка­то ня­кой е гле­дал в та­ва­на, а не ка­то е пол­з­вал ак­тю­ер и е прес­мет­нал рис­ка", от­бе­ляз­ва д-р

Ми­ми Вит­ко­ва, пред­се­да­тел на

Асо­ци­а­ци­я­та на здрав­ни­те зас­т­ра­хо­ва­те­ли. Спо­ред нея при те­зи пър­во­на­чал­ни ус­ло­вия ни­то един се­ри­о­зен зас­т­ра­хо­ва­тел не би се съг­ла­сил да по­е­ме риск да оси­гу­ри с ми­ни­мал­ни су­ми мно­жес­т­во бол­ни и въз­рас­т­ни хо­ра и де­ца, а оне­зи, ко­и­то го нап­ра­вят, ще фа­ли­рат още през пър­ва­та го­ди­на.

Тя до­пъл­ва и че пред­ло­же­ни­е­то зас­т­ра­хо­ва­те­ли­те да имат раз­лич­ни та­ри­фи за па­ци­ен­ти­те си по гра­до­ве, пол и въз­раст про­ти­во­ре­чи на кон­с­ти­ту­ци­я­та и е дис­к­ри­ми­на­ци­он­но.

Спо­ред ле­ка­ри­те в сек­то­ра би тряб­ва­ло пър­во­на­чал­но да се ос­той­нос­тят ре­ал­но ме­ди­цин­с­ки­те ус­лу­ги, а ако има вто­ри стълб, зас­т­ра­хо­ва­те­ли­те да са на­пъл­но на­яс­но как­ви ус­лу­ги, ко­и­то не пок­ри­ва здрав­на­та ка­са, пла­щат.

Про­мя­на на мо­де­ла, с дру­ги ду­ми, тряб­ва, но тя за­се­га не е уце­ле­на от здрав­ния ми­нис­тър.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.