Вет­ко, Ми­ню и дъл­бо­ки­те ко­фи на про­ку­ра­ту­ра­та

Же­га­та око­ло две­те фа­ми­лии про­дъл­жа­ва, на Ара­ба­джи­е­ви им за­дър­жа­ха още по­ло­вин ми­ли­он ле­ва в брой, а на Стай­ков проб­ле­ми­те ид­ват от не­ле­гал­ни­те ци­га­ри

Capital - - ТЕМА НА БРОЯ - ав­то­ри Ро­сен Бо­сев | rossen.bossev@capital.bg Йо­во Ни­ко­лов | yovo.nikolov@capital.bg

Же­га­та око­ло две­те фа­ми­лии про­дъл­жа­ва, на Ара­ба­джи­е­ви им за­дър­жа­ха още по­ло­вин ми­ли­он ле­ва в брой, а на Стай­ков проб­ле­ми­те ид­ват от не­ле­гал­ни­те ци­га­ри

ВВ дър­жа­ва, в ко­я­то вър­хо­вен­с­т­во­то на за­ко­на е де­фи­цит, въп­ро­сът “За­що го уда­ри­ха?” и про­из­вод­ни­те “Кой го по­ръ­ча?” и “За­що се­га?” са съв­сем за­ко­но­мер­но пос­лед­с­т­вие на вся­ка по-ма­си­ра­на ак­ция на про­ку­ра­ту­ра­та и служ­би­те за си­гур­ност.

Опе­ра­ци­и­те сре­щу се­мейс­т­во­то на плов­див­с­ки­те хо­те­ли­е­ри Вет­ко и Ма­ри­не­ла Ара­ба­джи­е­ви и ал­ко­хол­ния бос Ми­ню Стай­ков не пра­вят из­к­лю­че­ние. По­ве­че от сед­ми­ца след арес­ти­те те­зи въп­ро­си си за­да­ват до­ри и са­ми­те об­ви­ня­е­ми и тех­ни­те приб­ли­же­ни, а пред­по­ло­же­ни­я­та се смес­ват с кон­с­пи­ра­тив­ни­те те­о­рии.

Же­га­та око­ло две­те фа­ми­лии про­дъл­жа­ва. Пър­во Апе­ла­тив­ни­ят спе­ци­а­ли­зи­ран съд вър­на в арес­та 22-го­диш­ния син на Вет­ко Арабаджиев - Въл­чо, за­ра­ди за­дър­жа­ни­те в не­гов сейф 2.5 млн. ев­ро в брой, ка­то прие, че той не мо­жел да не знае, че са с прес­тъ­пен про­из­ход, и съ­от­вет­но е въз­мож­но да ги е из­п­рал. След

то­ва бе­ше арес­ту­ван още един от об­ви­не­ни­те за про­из­вод­с­т­во на кон­т­ра­бан­д­ни ци­га­ри в Кар­но­бат от хо­ра­та на Ми­ню Стай­ков. Във втор­ник ве­чер­та пък по­ли­ци­я­та арес­ту­ва още три­ма ду­ши от хо­ра­та на Вет­ко Арабаджиев с по­ло­вин ми­ли­он ле­ва в брой в хар­ти­е­ни пли­ко­ве.

Тех­ни­ка­та на ко­фа­та и ка­ме­ра­та

Вс­т­ра­ни от връз­ка­та по сва­тов­с­т­во и при­със­т­ви­е­то в свет­с­ки­те хро­ни­ки, меж­ду раз­с­лед­ва­ни­я­та сре­щу Ми­ню Стай­ков и се­мейс­т­во Ара­ба­джи­е­ви има и дру­го об­що. То­ва е под­хо­дът на про­ку­ра­ту­ра­та.

И в два­та слу­чая ста­ва ду­ма за т.нар. раз­с­лед­ва­ния тип “ко­фа”. Под­хо­дът при тях не е да се раз­с­лед­ва кон­к­рет­но прес­тъп­ле­ние, а на ед­но мяс­то (“ко­фа”) да се сла­га всич­ко, ко­е­то ня­ко­га е съ­би­ра­но в служ­би­те и про­ку­ра­ту­ра­та за ня­ко­го. По то­зи тип раз­с­лед­ва­не мо­гат да се при­об­ща­ват но­ви сиг­на­ли и пре­пис­ки, по ко­и­то да се пус­кат СРС-та, или да се при­ши­ват до­ри съв­сем стра­нич­ни сю­же­ти. В под­хо­дя­щия мо­мент ко­фа­та се из­ли­ва.

Кла­си­чес­ки при­мер за то­ко­ва раз­с­лед­ва­не бе­ше ак­ци­я­та “Ок­то­под” сре­щу Алек­сей

Пет­ров, бе­ля­за­ла пър­вия ман­дат на Бо­ри­сов. Ме­га­де­ло, с мно­го за­дър­жа­ни, ця­ла па­лит­ра от об­ви­не­ния (ня­кои от ко­и­то за де­я­ния от­п­ре­ди 15 го­ди­ни) и за ко­е­то днес си спом­нят мал­ци­на.

Дру­го­то об­що меж­ду две­те раз­с­лед­ва­ния е це­ле­на­со­че­но тър­се­на­та по­каз­ност. И след две­те опе­ра­ции бя­ха пус­на­ти ви­де­ок­ли­по­ве, зас­не­ти от прес­цен­тъ­ра на МВР, ко­и­то по сти­лис­ти­ка на­пом­ня­ха на те­зи от вре­ме­то, ко­га­то Цве­тан Цве­та­нов бе­ше вът­ре­шен ми­нис­тър - ак-

цент вър­ху ин­те­ри­о­ра и ав­то­пар­ка на раз­с­лед­ва­ни­те и близ­ки кад­ри на ръ­це, ко­и­то бро­ят па­ри, раз­п­ре­де­ле­ни в де­сет­ки пач­ки.

Ара­ба­джи­е­ви: ДДС от имо­ти и ста­ри про­вер­ки

Спо­ред дос­то­вер­ни из­точ­ни­ци до­съ­деб­но­то про­из­вод­с­т­во сре­щу Ара­ба­джи­е­ви за­поч­ва след про­даж­ба на имот за 3.6 млн. лв. през про­лет­та, за ко­я­то те не пла­щат ДДС.

В ос­но­ва­та на раз­с­лед­ва­не­то стои дру­жес­т­во­то “Прайм - ДС”, къ­де­то ком­па­ни­я­та на хо­те­ли­ер­с­ка­та фа­ми­лия “Кра­си­ва Ма­ри­ца” има 33%, а пар­т­ньо­ри с 38% са им “Га­лак­си про­пър­ти груп” на ос­но­ва­те­ли­те на “Вин­п­ром Пе­ще­ра” Ата­нас Пет­ров и Ан­тон Ще­рев. Ос­та­на­ли­те 28% са на "АВЦ кон­султ" на оръ­жей­ния тър­го­вец Ген­чо Хрис­тов и съп­ру­га­та му До­ра Пра­ма­та­ро­ва.

През 2007 г. ”Прайм - ДС” при­до­би­ва ня­ко­гаш­на­та Сточ­на га­ра от дър­жа­ва­та след търг с тай­но над­да­ва­не - бли­зо 59 дка за 14 млн. лв. Впос­лед­с­т­вие ку­пу­ва­чът до­ба­вя към имо­та още ня­кол­ко по-мал­ки съ­сед­ни пар­це­ла, вклю­чи­тел­но и два ку­пе­ни от об­щи­на­та на сход­на це­на, с ко­е­то об­ща­та площ на­бъб­ва до око­ло 65 дка.

Де­сет го­ди­ни по-къс­но - през 2017 г., ком­па­ни­я­та про­да­ва за над 17 млн. лв. 36 дка на юар­с­кия фонд Rockcastle

(при­до­бил со­фийс­ки­те мо­ло­ве Paradise и Serdika), а в на­ча­ло­то на та­зи го­ди­на ос­та­на­ли­те 29 дка са апор­ти­ра­ни в но­во­съз­да­де­но дру­жес­т­во “Плов­див про­джект 1”, ка­то са оце­не­ни на 9.3 млн. лв. В на­ча­ло­то на ап­рил 100% от та­зи ком­па­ния са про­да­де­ни от­но­во на NEPI, ка­то це­на­та не е обя­ве­на в Тър­гов­с­кия ре­гис­тър, ка­то спо­ред раз­п­ре­де­ле­ни­е­то на дя­ло­ве­те в “Прайм - ДС” на Ара­ба­джи­е­ви се па­да ⅓ от су­ма­та. Из­точ­ни­ци­те твър­дят, че по та­зи сдел­ка Вет­ко Арабаджиев е спес­тил око­ло 660 000 ле­ва ДДС, ка­то е про­я­вил пре­тен­ция, че са из­вър­ш­ва­ни стро­и­тел­но-мон­таж­ни дей­нос­ти по пар­це­ла и ДДС не се дъл­жи.

След за­поч­ва­не­то на про­вер­ка­та са "за­ка­че­ни" сче­то­во­ди­тел­ки­те Еле­на Ка­ра­я­не­ва и Ро­ме­лия Ки­ри­ло­ва, как­то и чле­но­ве на фа­ми­ли­я­та Ара­ба­джи­е­ви. Та­ка се дос­ти­га до раз­с­лед­ва­не­то за "За­хар­ни за­во­ди", за ко­и­то има ста­ри пре­пис­ки, ко­и­то са по­не на че­ти­ри го­ди­ни. По раз­с­лед­ва­не­то са прив­ле­че­ни ка­то об­ви­ня­е­ми мал­ки­ят Арабаджиев и две­те сче­то­во­ди­тел­ки. Те бя­ха пус­на­ти под га­ран­ция от Спе­ци­а­ли­зи­ра­ния съд, но в сря­да апе­ла­тив­ни­те спец­съ­дии ги за­дър­жа­ха под стра­жа, ка­то при­е­ха, че има дос­та­тъч­но дан­ни, че са из­вър­ши­ли прес­тъп­ле­ни­я­та, в ко­и­то са об­ви­не­ни. Вет­ко и Ма­ри­не­ла

Ара­ба­джи­е­ви са за­доч­но об­ви­не­ни и обя­ве­ни за меж­ду­на­род­но из­дир­ва­не.

В сря­да по Чер­но­мо­ри­е­то са арес­ту­ва­ни още три­ма слу­жи­те­ли на фир­ми­те на плов­див­с­ка­та фа­ми­лия, ка­то в джи­па им са от­к­ри­ти бли­зо 500 хил. лв. Спо­ред про­ку­ра­ту­ра­та то­ва са па­ри, при­до­би­ти по прес­тъ­пен на­чин. По ин­фор­ма­ция на “Ка­пи­тал” па­ри­те са би­ли из­тег­ле­ни на­пъл­но ле­гал­но от бан­ка, за да бъ­де пла­те­но на се­зон­ни ра­бот­ни­ци в Слън­чев бряг и "Еле­ни­те".

Най-ин­те­рес­ни­ят мо­мент в раз­с­лед­ва­не­то са из­зе­ти­те от про­ку­ра­ту­ра­та бли­зо 10 млн. лв. - су­ма, ко­я­то е без пре­це­дент. (Спо­ред дру­ги из­точ­ни­ци ста­ва въп­рос за 2.5 млн. ев­ро, за ко­и­то фа­ми­ли­я­та има до­ку­мен­ти.) “На се­мейс­т­во Ара­ба­джи­е­ви са пра­ве­ни про­вер­ки и е ус­та­но­вен за­ко­нен про­из­ход за око­ло 25 млн. ле­ва. Лич­ни­те им па­ри са по­ве­че от 20 млн. ле­ва. Част от тях в един мо­мент са ре­ши­ли да вне­сат в бан­ко­ва ка­се­та”, ко­мен­ти­ра в на­ча­ло­то на седмицата ад­во­ка­тът на се­мейс­т­во­то Или­ян Ва­си­лев.

Друг кон­ф­ликт се тър­си око­ло кон­це­си­я­та за Се­вер­ния плаж на Слън­чев бряг. Тя бе­ше от­не­та от "Съ­нин­вест", свър­за­на с Вет­ко Арабаджиев, и да­де­на на "Гол­ден сен­дс бийч", за ко­я­то се пред­по­ла­га, че е близ­ка до Мла­ден Ми­ха­ле­в­М­а­джо. "Съ­нин­вест" об­жал­ва ре­ше­ни­е­то на ми­нис­тер­с­т­во­то на ту­риз­ма, а де­ло­то е във Вър­хов­ния ад­ми­нис­т­ра­ти­вен съд. В съ­що­то вре­ме "Гол­ден сен­дс бийч" са влез­ли във вла­де­ние на пла­жа. Но до­кол­ко­то то­ва е чис­то юри­ди­чес­ки ка­зус, при то­ва поч­ти ве­че ре­шен, е мал­ко ве­ро­ят­но же­га­та за Ара­ба­джи­е­ви да е дош­ла от­там.

Ми­ню: Ко­га­то бу­тил­ки­те ста­нат ци­га­ри

Об­ви­не­ни­я­та сре­щу ал­ко­хол­ния бос Ми­ню Стай­ков съ­що по съ­щес­т­во са съ­ши­ва­не на нов и стар сю­жет. Стай­ков е об­ви­нен по ста­ро раз­с­лед­ва­не за из­точ­ва­не на ДДС с фик­ти­вен из­нос на зър­но за Ру­мъ­ния. По то­зи слу­чай е има­ло пре­пис­ка в Со­фийс­ка­та град­с­ка про­ку­ра­ту­ра, ко­я­то е би­ла прек­ра­те­на пре­ди по­ве­че от пет го­ди­ни. Със­та­ве­ни­те във връз­ка с дос­тав­ки­те да­нъч­но-ре­ви­зи­он­ни ак­то­ве, ко­и­то кон­с­та­ти­рат да­нъч­ни на­ру­ше­ния, са от­ме­не­ни на две ин­с­тан­ции от съ­да.

По-го­ле­ми­ят проб­лем за Стай­ков оба­че е дру­го­то об­ви­не­ние - за не­ле­гал­на­та фаб-

ри­ка за ци­га­ри, ко­я­то бе­ше раз­би­та в Кар­но­бат пре­ди ме­сец и по­ло­ви­на. Спо­ред раз­с­лед­ва­щи­те имен­но той стои зад нея. По то­ва де­ло об­ви­ня­е­ми са си­нът на кме­та на Кар­но­бат Ге­ор­ги Ди­мит­ров - Иван, кой­то е соб­с­т­ве­ник на ман­д­ра­та, в ко­я­то са би­ли ма­ши­ни­те, и шу­ре­ят на Стай­ков Бе­лун Ха­зър­ба­са­нов. В сря­да бе­ше за­дър­жан още един чо­век, кой­то е пря­ко свър­зан с про­из­вод­с­т­во­то.

Спо­ред доб­ре ос­ве­до­ме­ни из­точ­ни­ци сиг­на­ли­те сре­щу Ми­ню Стай­ков са дош­ли от хо­лан­д­с­ки­те служ­би, ко­и­то мно­гок­рат­но са пра­ща­ли на бъл­гар­с­ки­те си ко­ле­ги ин­фор­ма­ция за кон­т­ра­бан­д­ни ци­га­ри, про­из­ве­де­ни в Кар­но­бат, дос­тиг­на­ли до хо­лан­д­с­кия па­зар. Ак­ци­я­та сре­щу Стай­ков дош­ла след из­к­лю­чи­тел­но нас­то­я­ва­не на хо­лан­д­ци­те.

Ци­га­ри­те, ко­и­то са про­из­веж­да­ни във фаб­ри­ка­та, са т.нар. illicit whites - мар­ки, ко­и­то са пред­наз­на­че­ни ос­нов­но за си­вия па­зар.

Спо­ред про­ку­ра­ту­ра­та арес­ти­те са ста­на­ли ме­сец и по­ло­ви­на след ка­то фаб­ри­ка­та бе­ше раз­к­ри­та, за­що­то са би­ли съ­би­ра­ни до­ка­за­тел­с­т­ва за "гла­ва­та" на не­ле­гал­на­та опе­ра­ция. Та­зи вер­сия бе­ше оп­ре­де­ле­на от из­точ­ник на "Ка­пи­тал" в пра­во­ох­ра­ни­тел­ни­те ин­с­ти­ту­ции ка­то сме­хот­вор­на: "Да­ли то­ва е та­ка лес­но ще се ви­ди от ма­те­ри­а­ли­те по де­ло­то, но по прин­цип не уд­ряш не­ле­гал­но про­из­вод­с­т­во, за да съ­би­раш впос­лед­с­т­вие до­ка­за­тел­с­т­ва."

Из­точ­ник от бран­ша оп­ре­де­ли мо­мен­та на арес­ти­те ка­то под­хо­дя­що из­б­ран - на­ча­ло­то на гроз­до­бе­ра и бли­зост до 14-о чис­ло, ко­га­то се по­да­ват справ­ки­те-дек­ла­ра­ции по ДДС. Раз­би­ра се, чис­то политически тай­мин­гът на

уда­ра "слу­чай­но" съв­па­да с ос­тав­ка­та на три­ма­та ми­нис­т­ри за­ра­ди ка­тас­т­ро­фа­та на ав­то­бу­са край Сво­ге със 17 за­ги­на­ли и из­мес­ти об­щес­т­ве­ния фо­кус от по­ли­ти­чес­ки­те тру­со­ве.

За раз­ли­ка от биз­не­са на Ара­ба­джи­е­ви, кой­то мо­же да про­дъл­жи да фун­к­ци­о­ни­ра и след ак­ци­я­та (вс­т­ра­ни от фак­та, че са из­зе­ти всич­ки сър­въ­ри в хо­тел "Ма­ри­не­ла" и це­ли­ят до­ку­мен­то­о­бо­рот на хар­тия), то­зи на СИС мо­же да бъ­де сил­но зат­руд­нен, за­що­то е за­ви­сим от бан­ко­ви ин­с­ти­ту­ции. Ако то­ва се слу­чи, ком­па­ни­я­та лес­но мо­же да бъ­де из­мес­те­на на па­за­ра от сво­и­те кон­ку­рен­ти - ос­нов­ни­ят от ко­и­то е гру­па­та око­ло "Вин­п­ром Пе­ще­ра".

Всъщ­ност об­ви­не­ния сре­щу "СИС ин­дъс­т­рийз" съ­щес­т­ву­ват още от вре­ме­то на пра­ви­тел­с­т­во­то на Иван Кос­тов.

В края на 1998 г. по не­го­во нас­то­я­ва­не НСБОП про­веж­да опе­ра­ция с ко­до­во­то име "Гра­ду­си". В нея са съб­ра­ни всич­ки ви­до­ве на­ру­ше­ния, ко­и­то из­вър­ш­ват фир­ми­те за внос и про­из­вод­с­т­во на ал­ко­хол от раз­то­вар­ва­не­то на ал­ко­хо­ла на прис­та­ни­ще Бур­гас до ре­а­ли­зи­ра­не­то на го­то­ви­те про­дук­ти в тър­гов­с­ка­та мре­жа. В док­ла­да на НСБОП, кой­то е над 50 стра­ни­ци, име­то на "СИС ин­дъс­т­рийз" и свър­за­ни с нея фир­ми е мно­гок­рат­но ци­ти­ра­но. В до­ку­мен­та е от­бе­ля­за­но, че е би­ло пра­ве­но пред­ло­же­ние до ми­нис­тер­с­т­во­то на ико­но­ми­ка­та да се от­не­ме ли­цен­зът на фир­ма­та, но то­ва та­ка и не е нап­ра­ве­но. От то­зи док­лад всъщ­ност ни­що не е про­из­ляз­ло за ни­то ед­на от фир­ми­те - на­ру­ши­те­ли на внос­ния ре­жим на ал­ко­хол.

Стай­ков е об­ви­нен по ста­ро раз­с­лед­ва­не за из­точ­ва­не на ДДС с фик­ти­вен из­нос на зър­но за Ру­мъ­ния. По то­зи слу­чай е има­ло пре­пис­ка в Со­фийс­ка­та град­с­ка про­ку­ра­ту­ра, ко­я­то е би­ла прек­ра­те­на пре­ди по­ве­че от пет го­ди­ни.

Спе­ци­а­ли­зи­ра­ни­ят апе­ла­ти­вен съд ос­та­ви в арес­та Въл­чо Арабаджиев-син и две­те сче­то­во­ди­тел­ки на фа­ми­ли­я­та

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.