Кой про­ве­ря­ва ас­фал­та

Всич­ки ла­бо­ра­то­рии в Бъл­га­рия са свър­за­ни с път­нос­т­ро­и­тел­ни фир­ми. Кон­т­ро­лът вър­ху из­пит­ва­не­то на ма­те­ри­а­ли­те и съ­от­вет­с­т­ви­е­то им с ре­ал­ния път е пре­дим­но до­ку­мен­та­лен. Ка­тас­т­ро­фа­та в Сво­ге нап­ра­ви яв­но без­дейс­т­ви­е­то на Аген­ция “Път­на ин­ф­рас­т­рук­ту­ра”.

Capital - - ТЕМА НА БРОЯ - ав­тор Ивай­ло Стан­чев | ivaylo.stanchev@capital.bg

Всич­ки ла­бо­ра­то­рии в Бъл­га­рия са свър­за­ни с път­нос­т­ро­и­тел­ни фир­ми

ИИ­ма проб­лем с ас­фал­та, за­я­ви бив­ши­ят ве­че ми­нис­тър Ни­ко­лай Нан­ков след тра­гич­ния ин­ци­дент с ав­то­бу­са край Сво­ге, при кой­то за­ги­на­ха 17 ду­ши. По ду­ми­те му се раз­б­ра, че из­пит­ва­ни­я­та на ас­фал­та са пра­ве­ни в свър­за­на със стро­и­те­ля “Трейс” ла­бо­ра­то­рия. Но то­ва въ­об­ще не е изо­ли­ран слу­чай, а е пра­ви­ло в Бъл­га­рия.

Поч­ти всич­ки фир­ми от бран­ша имат соб­с­т­ве­ни зве­на за ана­ли­зи на стро­и­тел­ни­те ма­те­ри­а­ли, ко­и­то из­пол­з­ват, за да до­ка­жат пред въз­ло­жи­те­ли­те ка­чес­т­во­то на из­пъл­не­ни­те дей­нос­ти. С дру­ги ду­ми, фир­ма­та строи един път, пос­ле дру­ги слу­жи­те­ли на съ­ща­та фир­ма до­каз­ват, че то­зи път е пос­т­ро­ен ка­чес­т­ве­но.

То­зи аб­сурд не са­мо не е заб­ра­нен от за­ко­на, а е чес­то за­дъл­жи­тел­но изис­к­ва­не за учас­тие в об­щес­т­ве­ни по­ръч­ки. Най-го­ле­ми­ят проб­лем е, че дър­жа­ва­та от­дав­на е вдиг­на­ла ръ­це и се е от­ка­за­ла да кон­т­ро­ли­ра ас­фал­та, по кой­то ка­ра­ме.

Все­ки ис­ка да има

Бъл­га­рия е мо­же би ре­кор­дьор по брой ла­бо­ра­то­рии за стро­и­тел­ни ма­те­ри­а­ли. По дан­ни на Из­пъл­ни­тел­на­та аген­ция “Бъл­гар­с­ка служ­ба за ак­ре­ди­та­ция” (БСА) у нас има над 70 ак­ре­ди­ти­ра­ни ла­бо­ра­то­рии - по­ве­че­то при­те­жа­ние на стро­и­тел­ни фир­ми. То­ва е из­к­лю­чи­тел­но го­ля­ма брой­ка за стра­на ка­то Бъл­га­рия и е оче­вид­но, че ла­бо­ра­то­ри­и­те раз­чи­тат един­с­т­ве­но на по­ръч­ки от своя соб­с­т­ве­ник.

Спо­ред хо­ра от стро­и­тел­ния сек­тор при се­гаш­на­та си­ту­а­ция та­ка­ва струк­ту­ра е поч­ти не­въз­мож­но да фун­к­ци­о­ни­ра ка­то са­мос­то­я­тел­но тър­гов­с­ко дру­жес­т­во, тъй ка­то то не би има­ло дос­та­тъч­но кли­ен­ти, за да си пок­ри­ва раз­хо­ди­те. Ка­то част от го­ля­ма стро­и­тел­на фир­ма оба­че то­ва е без зна­че­ние, за­що­то зап­ла­ти­те са оси­гу­ре­ни от соб­с­т­ве­ни­ка, а ра­бо­та­та е спо­ред нуж­ди­те му. На вън­ш­ни кли­ен­ти се раз­чи­та из­к­лю­чи­тел­но ряд­ко.

Но за­що ком­па­ни­и­те ин­вес-

ти­рат в та­ки­ва струк­ту­ри, пла­щат зап­ла­ти на ек­с­пер­ти, под­дър­жат ог­ром­на до­ку­мен­та­ция и ре­гу­ляр­но пок­ри­ват оп­ре­де­ле­ни стан­дар­ти? За­що­то е по-лес­но. Дър­жа­ва­та са­ма е съз­да­ла та­зи си­ту­а­ция, ка­то за учас­тие в об­щес­т­ве­ни по­ръч­ки за ин­ф­рас­т­рук­тур­ни обек­ти поч­ти ви­на­ги се пос­та­вя изис­к­ва­не кан­ди­да­ти­те да имат до­го­вор или да при­те­жа­ват ак­ре­ди­ти­ра­на ла­бо­ра­то­рия за из­пит­ва­не на стро­и­тел­ни ма­те­ри­а­ли.

От дру­га стра­на, за­ко­но­да­тел­с­т­во­то по ни­ка­къв на­чин не ог­ра­ни­ча­ва свър­за­ност­та на те­зи ла­бо­ра­то­рии с фир­ми­те, за ко­и­то пра­вят из­с­лед­ва­ния. Из­пъл­ни­тел­ни­ят ди­рек­тор на БСА инж. Ире­на Бо­рис­ла­во­ва обяс­ни за “Ка­пи­тал”, че са­ми­ят стан­дарт, по кой­то се ак­ре­ди­ти­рат те­зи ла­бо­ра­то­рии, поз­во­ля­ва то­ва. Фор­мал­но кон­ф­лик­тът на ин­те­ре­си се за­о­би­ка­ля с дек­ла­ра­ции за не­за­ви­си­мост и не­на­ме­са от соб­с­т­ве­ни­ка, с при­е­ма­не­то на вът­реш­ни пра­ви­ла в ла­бо­ра­то­ри­я­та и т.н. Или ка­за­но ина­че, раз­чи­та се на доб­ро­съ­вес­т­ност. Как- то слу­ча­ят "Сво­ге" за­гат­на, то­ва по­ня­ко­га е убийс­т­ве­но рис­ко­во.

Кон­т­рол с бе­ли пет­на

“Биз­не­сът раз­съж­да­ва, че след ка­то е ин­вес­ти­рал соб­с­т­ве­ни сред­с­т­ва и пла­ща за из­д­ръж­ка, зна­чи ла­бо­ра­то­ри­я­та е длъж­на да из­да­де то­ва, ко­е­то ис­ка и как­то го ис­ка”, каз­ва Ва­ня То­до­ро­ва, ко­я­то е ра­бо­ти­ла ка­то вън­шен оце­ни­тел за БСА. Бивш ръ­ко­во­ди­тел на го­ля­ма ком­па­ния до­ри обяс­ни, че чес­то ре­зул­та­ти се "наг­ла­сят" с иде­я­та да се вър­ви по-бър­зо със стро­и­тел­с­т­во­то, а за съ­от­вет­с­т­ви­е­то ла­бо­ра­то­ри­я­та се гри­жи пос­ле.

От са­ма­та аген­ция са ка­те­го­рич­ни, че из­вър­ш­ват ре­гу­ляр­ни про­вер­ки на мяс­то в ла­бо­ра­то­ри­и­те и не до­пус­кат ма­ни­пу­ла­ции. “Над­зо­рът се осъ­щес­т­вя­ва чрез оцен­ка на мяс­то за ус­та­но­вя­ва­не съ­от­вет­с­т­ви­е­то на ак­ре­ди­ти­ра­ни­те ли­ца с изис­к­ва­ни­я­та за ак­ре­ди­та­ция и с про­це­ду­ри­те за ак­ре­ди­та­ция на аген­ци­я­та, ка­то се взе­ма пред­вид и учас­тие на ак­ре­ди­ти­ра­ни­те ла­бо­ра­то­рии в меж­ду­ла­бо­ра­тор­ни

срав­не­ния, из­пит­ва­ния за при­год­ност или дру­ги дей­нос­ти, удос­то­ве­ря­ва­щи ком­пе­тен­т­ност­та на ак­ре­ди­ти­ра­ни­те ли­ца”, за­я­ви инж. Бо­рис­ла­во­ва.

Тук оба­че съ­щес­т­ву­ва въз­мож­ност­та бла­го­раз­по­ло­же­ни­е­то на оце­ни­те­ли­те на БСА да бъ­де ку­пе­но, ма­кар инж. Бо­рис­ла­во­ва да твър­ди, че има пос­лед­ващ кон­т­рол вър­ху дей­ност­та им.

Хо­ра от сек­то­ра приз­на­ват, че по вре­ме на про­вер­ки по­лу­ча­ват по­да­ръ­ци и по­чер­п­ки, за да на­пи­шат по­ло­жи­тел­на оцен­ка.

Лю­бо­пи­тен ню­анс в про­це­са на кон­т­рол е и фак­тът, че по­ня­ко­га са­ми­те ше­фо­ве на стро­и­тел­ни ла­бо­ра­то­рии про­ве­ря­ват сво­и­те ко­ле­ги. Та­къв е слу­ча­ят с Мар­тин Нед­ков, кой­то е бил ръ­ко­во­ди­тел на ед­на от ла­бо­ра­то­ри­и­те на “Трейс”, а се­га се во­ди про­ку­рист на “Ин­с­ти­тут по тран­с­пор­т­но

стро­и­тел­с­т­во и ин­ф­рас­т­рук­ту­ра" ООД. Фир­ма­та фор­мал­но ня­ма ни­що об­що с “Трейс”, но в ми­на­ло­то е би­ла соб­с­т­ве­ност на ма­жо­ри­тар­ния ак­ци­о­нер на хол­дин­га проф. Ни­ко­лай Ми­хай­лов. Ад­ре­сът на уп­рав­ле­ни­е­то й пък е на сед­мия етаж в Уни­вер­си­те­та по ар­хи­тек­ту­ра, стро­и­тел­с­т­во и ге­о­де­зия - там къ­де­то е ка­тед­ра “Пъ­ти­ща”, чий­то ръ­ко­во­ди­тел е проф. Ми­хай­лов.

Нед­ков е и един от вън­ш­ни­те оце­ни­те­ли на служ­ба­та по ак­ре­ди­та­ция. От ве­дом­с­т­во­то обяс­ня­ват, че ня­ма проб­лем при из­пол­з­ва­не­то на та­ки­ва хо­ра, тъй ка­то оце­ня­ва­ни­те ла­бо­ра­то­рии имат пра­во да от­ка­жат по­се­ще­ние от кон­к­ре­тен ек­с­перт, ако има при­тес­не­ние за не­го­ва­та обек­тив­ност. Нап­ри­мер, ако Нед­ков тряб­ва да про­ве­ря­ва ла­бо­ра­то­рия на ГБС, дру­жес­т­во­то мо­же да се оп­ла­че, че му пра­щат кон­ку­рент на про­вер­ка, кой­то би мо­гъл да не дейс­т­ва ко­рек­т­но. Ди­рек­тор­ка­та на БСА каз­ва още, че за про­вер­ки­те раз­чи­тат имен­но на та­ки­ва ек­с­пер­ти ка­то Нед­ков, тъй ка­то те са про­фе­си­о­на­лис­ти в об­ласт­та и най-доб­ре би­ха оце­ни­ли да­ли да­де­на ла­бо­ра­то­рия от­го­ва­ря на изис­к­ва­ния.

Пред “Ка­пи­тал” Нед­ков за­я­ви, че кон­т­ро­лът вър­ху ла­бо­ра­то­ри­и­те е из­к­лю­чи­тел­но строг и ма­ни­пу­ла­ции с из­с­лед­ва­ни­я­та са не­въз­мож­ни. Той съ­що та­ка ка­те­го­рич­но от­ре­че да му е бил оказ­ван на­тиск от ръ­ко­вод­с­т­во­то на “Трейс”, ко­га­то офи­ци­ал­но е ра­бо­тил за тях.

Кой как­во ми но­си

Всъщ­ност ос­нов­ни­ят проб­лем не е в свър­за­ност­та на ла­бо­ра­то­ри­и­те със стро­и­тел­ни фир­ми или с ка­чес­т­во­то на тех­ни­те ана­ли­зи. Пър­во­то, как­то ка­зах­ме, е до­пус­ти­мо по стан­дарт, а за вто­ро­то га­ран­ти­рат про­вер­ки­те на БСА, че уре­ди­те са ка­либ­ри­ра­ни и ек­с­пер­ти­те, ко­и­то ги пол­з­ват, имат не­об­хо­ди­ма­та ква­ли­фи­ка­ция.

Ос­нов­ни­ят проб­лем е, че не е за­дъл­жи­тел­но изоб­що да има връз­ка меж­ду из­с­лед­ва­но­то и вло­же­но­то. “Ед­на ла­бо­ра­то­рия мо­же да е мно­го доб­ра ка­то ма­те­ри­ал­на ба­за и ек­с­пер­тен по­тен­ци­ал, про­ба­та, ко­я­то е до­не­се­на, да е пер­фек­т­на, но в дейс­т­ви­тел­ност при из­пъл­не­ни­е­то на про­ек­та да се вло­жат дру­ги про­дук­ти”, каз­ва Ва­ня То­до­ро­ва.

На прак­ти­ка се по­лу­ча­ва та­ка, че по до­ку­мен­ти ла­бо­ра­то­ри­и­те ра­бо­тят доб­ре и спаз­ват раз­по­ред­би­те. Но ни­кой не про­ве­ря­ва кой и как­ви про­би им но­си. По­ве­че­то ла­бо­ра­то­рии не из­п­ра­щат свои ек­с­пер­ти на мяс­то да взе­мат ма­те­ри­ал за из­с­лед­ва­не, а им го но­сят фир­ми­те, ко­и­то имат нуж­да от до­ку­мент за ка­чес­т­ва­та на въп­рос­ния ма­те­ри­ал.

Та­зи дуп­ка не из­г­леж­да да при­тес­ня­ва ня­ко­го. От служ­ба­та по ак­ре­ди­та­ция каз­ват, че тях­на­та ро­ля е да сле­дят да­ли ла­бо­ра­то­ри­и­те спаз­ват изис­к­ва­ни­я­та на ак­ре­ди­та­ци­я­та си. Са­ми­те ла­бо­ра­то­рии но­сят от­го­вор­ност един­с­т­ве­но за про­ба­та, ко­я­то са из­пи­та­ли. А въз­ло­жи­те­ли­те се оп­рав­да­ват с пред­с­та­ве­ни­те от ла­бо­ра­то­ри­я­та про­то­ко­ли, ко­га­то при­е­мат да­ден обект за из­пъл­нен.

“Ни­кой не мо­же да га­ран­ти­ра, че ка­чес­т­во­то на це­лия из­пол­з­ван ма­те­ри­ал е точ­но ка­то в про­ба­та. За да бъ­де та­ка, тряб­ва да се пра­вят ана­ли­зи на все­ки ки­лог­рам от не­го, ко­е­то е не­въз­мож­но”, каз­ва Мар­тин Нед­ков и на­соч­ва вни­ма­ни­е­то към те­зи, ко­и­то

при­е­мат за­вър­ше­ния стро­и­те­лен обект.

Ин­с­ти­тут за кра­со­та

И как­то ви­на­ги в пос­лед­но вре­ме, сти­га­ме до Аген­ция “Път­на ин­ф­рас­т­рук­ту­ра”. Към ве­дом­с­т­во­то има спе­ци­а­лен Ин­с­ти­тут по пъ­ти­ща­та и мос­то­ве­те, чи­я­то ос­нов­на цел е имен­но да ана­ли­зи­ра ка­чес­т­во­то на път­но­то стро­и­тел­с­т­во, за ко­е­то има и нуж­на­та ак­ре­ди­та­ция от БСА. Ако се вър­нем на ка­зу­са с пъ­тя край Сво­ге, имен­но то­зи ин­с­ти­тут е тряб­ва­ло да из­вър­ши про­вер­ка на ас­фал­та, пре­ди от­сеч­ка­та да бъ­де офи­ци­ал­но при­е­та от АПИ. Та­ка­ва про­вер­ка оба­че не е има­ло.

Въп­рос­ни­ят ин­с­ти­тут из­к­лю­чи­тел­но ряд­ко из­вър­ш­ва пре­ван­тив­ни про­вер­ки на стро­и­тел­ни­те обек­ти. Дей­ност­та му се свеж­да са­мо до ана­ли­зи по сиг­нал или в кри­тич­ни си­ту­а­ции ка­то та­зи при ин­ци­ден­та с ав­то­бу­са. Още в края на ав­густ “Ка­пи­тал” из­п­ра­ти въп­ро­си до ин­с­ти­ту­та как­ви ана­ли­зи на път­на­та нас­тил­ка по шо­се­то през Ис­кър­с­ко­то де­фи­ле са пра­ве­ни, но от­го­во­ри та­ка и не бя­ха по­лу­че­ни.

Тук е мо­мен­тът да спо­ме­нем, че до не­от­дав­на ди­рек­тор на от­дел “Кон­с­т­рук­тив­ни ка­чес­т­ва на нас­тил­ки­те” в зве­но­то е би­ла инж. Люд­ми­ла Ла­за­ро­ва. То­ва е съп­ру­га­та на дъл­го­го­диш­ния ръ­ко­во­ди­тел на АПИ Ла­зар Ла­за­ров, кой­то се­га бе из­с­лу­шан от след­с­т­ви­е­то във връз­ка с тра­ге­ди­я­та край Сво­ге. Имен­но по не­го­во вре­ме е по­ла­ган ас­фал­тът, а фор­мал­но­то при­е­ма­не на пъ­тя ста­ва две сед­ми­ци след ос­во­бож­да­ва­не­то му от пос­та. По не­о­фи­ци­ал­на ин­фор­ма­ция Ла­за­ро­ва все още ра­бо­ти в ин­с­ти­ту­та, ма­кар име­то й да не фи­гу­ри­ра ни­къ­де в сай­та му.

Над 70 са ак­ре­ди­ти­ра­ни­те път­нос­т­ро­и­тел­ни ла­бо­ра­то­рии в стра­на­та.

Q Ни­кой не га­ран­ти­ра, че по це­лия път ас­фал­тът е с ед­нак­ви ка­чес­т­ва | сним­ка Цве­те­ли­на Бе­лу­то­ва

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.