След­ва­ща­та тра­ге­дия в Си­рия

Офан­зи­ва­та в Ид­либ мо­же да има ужа­ся­ва­ща це­на с 3 млн. ду­ши, ко­и­то ня­ма къ­де да оти­дат. Па­да­не­то на про­вин­ци­я­та ня­ма да оз­на­ча­ва край на си­рийс­ка­та вой­на, а са­мо но­ва фа­за на нес­та­бил­ност, ха­ос и стра­да­ние. За прик­люч­ва­не­то на кръ­воп­ро­лит­ния кон­ф­ликт е

Capital - - ТЕМА НА БРОЯ - ав­тор Ма­ри­на Ста­не­ва | marina.staneva@capital.bg

Офан­зи­ва­та в Ид­либ мо­же да има ужа­ся­ва­ща це­на за 3 млн. ду­ши, ко­и­то ня­ма къ­де да оти­дат

Т„То­ва ще от­п­ри­щи ху­ма­ни­та­рен кош­мар, не­виж­дан до­се­га в про­пи­тия с кръв си­рийс­ки кон­ф­ликт.“С то­ва пре­дуп­реж­де­ние ге­не­рал­ни­ят сек­ре­тар на ООН Ан­то­ниу Гу­те­риш се обър­на към Ру­сия, Иран и Тур­ция в опит да ги убе­ди „да не пес­тят уси­лия при тър­се­не­то на ре­ше­ния за за­щи­та на ци­вил­ни­те“в Ид­либ. И до­пъл­ни, че е жиз­не­но­важ­но да се из­бег­не пъл­но­ма­щаб­на военна кампания в пос­лед­ния го­лям бас­ти­он на бун­тов­ни­ци и джи­ха­дис­ти, ко­и­то се би­ят със си­рийс­ко­то пра­ви­тел­с­т­во от се­дем го­ди­ни.

Око­ло 3 млн. ду­ши жи­ве­ят в про­вин­ци­я­та, ка­то по­не по­ло­ви­на­та са из­бя­га­ли от об­лас­ти, ко­и­то Да­маск е зав­зел об­рат­но от опо­зи­ци­я­та. В та­зи ба­за на ак­тив­на­та съп­ро­ти­ва сре­щу пре­зи­ден­та Ба­шар ал Асад има и де­сет­ки хи­ля­ди бун­тов­ни­ци, сред ко­и­то и ра­ди­ка­ли (до­ми­ни­ра­ща

гру­па е „Ха­ят Тах­рир аш Шам“, на­ри­ча­ла се пре­ди „Джаб­хат ан Нус­ра“, ко­я­то е свър­за­на с „Ал Ка­и­да“). Асад с под­к­ре­па­та на сво­и­те рус­ки и иран­с­ки съ­юз­ни­ци ис­ка да си вър­не ре- ги­о­на. До­ка­то Ан­ка­ра тър­си меж­ду­на­род­на под­дръж­ка за спи­ра­не на огъ­ня, по­соч­вай­ки, че офан­зи­ва­та в Ид­либ ще до­ве­де до „ог­ром­на миг­ра­ци­он­на въл­на и рис­ко­ве за си­гур­ност-

та как­то на Тур­ция, та­ка и на ЕС“. Опа­се­ни­я­та са за не­кон­т­ро­ли­ру­е­ма ху­ма­ни­тар­на ка­тас­т­ро­фа, ко­я­то ще пре­вър­не в бе­жан­ци 800 000 ду­ши.

Пре­лю­дия към ма­щаб­на опе­ра­ция

“Раз­би­рам, че нас­то­я­ща­та си­ту­а­ция в Ид­либ не е ус­той­чи­ва и при­със­т­ви­е­то на те­ро­рис­тич­ни гру­пи не мо­же да бъ­де то­ле­ри­ра­но. Но бор­ба­та с те­ро­риз­ма не ос­во­бож­да­ва про­тив­ни­ко­ви­те стра­ни от тех­ни­те ос­нов­ни за­дъл­же­ния спо­ред меж­ду­на­род­но­то пра­во”, ко­мен­ти­ра Гу­те­риш.

Си­рийс­ки и рус­ки во­ен­ни са­мо­ле­ти за­поч­на­ха въз­душ­ни уда­ри по Ид­либ ми­на­ла­та сед­ми­ца ка­то ве­ро­ят­на пре­лю­дия към ма­щаб­на кампания. Да­маск, Мос­к­ва и Те­хе­ран твър­дят, че офан­зи­ва­та там ще бъ­де с кон­т­ра­те­ро­рис­тич­на цел и ще бъ­дат взе­ти мер­ки за за­щи­та на ци­вил­ни­те. Ан­ка­ра, ко­я­то е из­п­ра­ти­ла войс­ки в про­вин­ци­я­та и под­к­ре­пя ня­кои въ­о­ръ­же­ни гру­пи, при­зо­ва­ва меж­ду­на­род­на­та об­щ­ност да зас­та­не зад уси­ли­я­та за спи­ра­не на огъ­ня. Тур­с­ки­ят пре­зи­дент Ре­джеп Та­йип Ер­до­ган по­соч­ва, че “меж­ду­на­род­на ан­ти­те­ро­рис­тич­на опе­ра­ция”, включ­ва­ща уме­ре­ни бун­тов­ни­ци, е не­об­хо­ди­ма за уни­що­жа­ва­не­то на ек­с­т­ре­мис­ти­те.

Но Ру­сия и Иран от­х­вър­лят ис­ка­ни­я­та за от­каз от офан­зи­ва­та. Спе­ци­ал­ни­ят пред­с­та­ви­тел на рус­кия пре­зи­дент за кри­за­та в Си­рия Алек­сан­дър Лав­рен­ти­ев за­я­вя­ва, че за­ви­си от Тур­ция да раз­де­ли те­ро­рис­тич­ни­те еле­мен­ти от уме­ре­на­та опо­зи­ция. „Ние каз­ва­ме, че си­ту­а­ци­я­та в Ид­либ тряб­ва да бъ­де ре­ше­на, за пред­по­чи­та­не по ми­рен път. Въз­мож­но е да се въз­дър­жим от упот­ре­ба­та на военна си­ла. Про­вин­ци­я­та

е вид зо­на под тур­с­ка от-

го­вор­ност. Тях­на от­го­вор-

ност е да от­де­лят уме­ре­на­та опо­зи­ция от ек­с­т­ре­мис­ти­те“, ко­мен­ти­ра той.

Съ­щев­ре­мен­но под­го­тов­ка­та за во­ен­на­та кампания в Ид­либ е в ход. Пос­то­ян­ни­ят пред­с­та­ви­тел на САЩ в ООН Ни­ки Хей­ли твър­ди, че си­рийс­ки­те си­ли, под­к­ре­пя­ни от Ру­сия и Иран, ве­че са из­вър­ши­ли 100 въз­душ­ни уда­ра над про­вин­ци­я­та то­зи ме­сец и тях­на­та цел е „кър­ва­во во­ен­но за­во­ю­ва­не“. Тя пре­дуп­ре­ди за теж­ки пос­ле­ди­ци, ако се стиг­не до ма­со­ви жер­т­ви: „Све­тът ще им по­ис­ка от­го­вор­ност.“

Но­ва бе­жан­с­ка въл­на

Мос­к­ва на прак­ти­ка спа­си Асад с на­ме­са­та си в граж­дан­с­ка­та вой­на. Рус­ки­те во­ен­но­въз­душ­ни си­ли за­ед­но с под­к­ре­пя­ни от Иран ми­ли­ции пър­во ста­би­ли­зи­ра­ха не­си­гур­ни­те му по­зи­ции, а пос­ле му поз­во­ли­ха да тръг­не в нас­тъп­ле­ние. Ид­либ се пре­вър­на в мяс­то­то, къ­де­то ин­те­рес­ти­те на глав­ни­те учас­т­ни­ци в кон­ф­лик­та се кон­цен­т­ри­рат, ка­то в мно­го слу­чаи се сб­лъс­к­ват. Опи­са­ни­е­то, ко­е­то Ру­сия да­ва на про­вин­ци­я­та - “аб­с­цес, кой­то тряб­ва да се лик­ви­ди­ра”, да­ва яс­на на­со­ка как ще про­те­че офан­зи­ва­та. “Аб­сур­д­но е да пред­с­та­вя­ме то­ва ка­то ан­ти­ре­ро­рис­тич­на кампания, как­то пра­вят Да­маск и Мос­к­ва. Джи­ха­дис­т­ки­те бой­ци са ма­лък дял от на­се­ле­ни­е­то, ве­ро­ят­но око­ло 10 000 ду­ши. Кол­ко­то и да са не­об­хо­ди­ми, пре­дуп­реж­де­ни­я­та, че САЩ ще ре­а­ги­рат по мно­го по-ка­те­го­ри­чен на­чин на още ед­на хи­ми­чес­ка ата­ка от стра­на на ре­жи­ма, зву­чат в нас­то­я­щия кон­текст обез­по­ко­и­тел­но бли­зо до мъл­ча­ли­во при­е­ма­не на дру­ги звер­с­т­ва”, по­соч­ва ана­лиз на в. Guardian.

Гра­ни­ца­та с Тур­ция е зат­во­ре­на, ко­е­то не ос­та­вя мно­го пъ­ти­ща за спа­се­ние на ци­вил­ни­те. „Ан­ка­ра ин­ди­ки­ра, че ще опи­та да спре те­зи, ко­и­то ис­кат да пре­ми­нат на ней­на те­ри­то­рия. Та­ка че по­то­ци­те ще се на­со­чат към дру­ги час­ти на Ид­либ, смя­та­ни за по-бе­зо­пас­ни, или към Аф­рин, ра­йо­на на се­вер­но Але­по и до­ри кюр­д­с­ки­те об­лас­ти.

От ООН ка­за­ха, че бе­жан­ци­те тряб­ва да се прид­ви­жат към кон­т­ро­ли­ра­ни­те от ре­жи­ма ре­ги­о­ни чрез спе­ци­ал­ни ко­ри­до­ри и ня­кои би­ха го нап­ра­ви­ли.

Но не всич­ки, тъй ка­то не се до­ве­ря­ват на от­но­ше­ни­е­то, ко­е­то ще по­лу­чат там“, каз­ва пред „Ка­пи­тал“Дей­вид Бъ­тър от бри­тан­с­кия ана­ли­ти­чен ин­с­ти­тут Chatham House. Спо- ред въз­мо­жен сце­на­рий, опис­ван от ху­ма­ни­тар­ни­те слу­жи­те­ли, сто­ти­ци хи­ля­ди все пак ще пре­ми­нат през гра­ни­ца­та, вли­вай­ки се към те­зи 3.5 млн. ду­ши, ко­и­то ве­че са по­тър­си­ли убе­жи­ще в Тур­ция. То­ва или ще на­ка­ра Ан­ка­ра да пус­не по­то­ка към Ев­ро­па, или ще бъ­де из­пол­з­ва­но от Ер­до­ган ка­то до­пъл­ни­те­лен коз в пре­го­во­ри­те с ЕС. Но е пре­дел­но яс­но, че по­ред­но­то ма­со­во пре­се­ле­ние на си­рий­ци, по­доб­но на то­ва от 2015 г., до­ве­ло до въл­на от по­пу­ли­зъм в Ев­ро­па, би тряб­ва­ло да фо­ку­си­ра вни­ма­ни­е­то на ев­ро­пейс­ки­те ли­де­ри.

Край или но­ва фа­за

„Си­рийс­ка­та вой­на нав­ли­за в но­ва фа­за, до­ка­то ре­жи­мът ов­ла­дя­ва дър­жа­ни­те от про­тив­ни­ци­те му об­лас­ти. И Ид­либ мо­же да бъ­де мяс­то­то, къ­де­то опо­зи­ци­я­та да­ва пос­ле­ден от­пор”, твър­ди ана­лиз на Crisis Group. Дей­вид Бъ­тър е ка­те­го­ри­чен, че ня­ка­къв вид кампания в Ид­либ е не­из­беж­на: „Въп­ро­сът е да­ли ще е ма­щаб­на офан­зи­ва с пъ­лен ан­га­жи­мент от стра­на на Ру­сия, или ще е по­мал­ка ата­ка, при­це­ле­на в оп­ре­де­ле­ни об­лас­ти, ко­я­то да про­дъл­жи ня­кол­ко сед­ми­ци или ме­се­ци, до­ка­то те­кат уси­лия за пре­го­во­ри.“

Но как­во ще оз­на­ча­ва офан­зи­ва­та за ба­лан­са на си­ли­те в Си­рия? Спо­ред ек­с­пер­та от Chatham House е мно­го труд­но да се прог­но­зи­ра как­во ще се слу­чи. „Не мо­же та­ка лес­но да се пог­лед­не на то­ва ка­то на ка­те­го­ри­чен край на вой­на­та, за­що­то вся­ка кампания там ще съз­да­де раз­лич­на ди­на­ми­ка. Мо­же да се стиг­не до но­ви кон­ф­лик­ти и но­ви ви­до­ве кри­зи. Все още не е си­гур­но как­ва офан­зи­ва се пла­ни­ра, има ли въз­мож­ност за пос­ти­га­не на спо­ра­зу­ме­ние за ка­пи­ту­ла­ция, как­во ще нап­ра­ви Тур­ция, ка­къв ще бъ­де ста­ту­тът на кон­т­ро­ли­ра­ни­те от Ан­ка­ра об­лас­ти, да­ли ще има до­го­вор­ка с опо­зи­ци­он­ни­те бой­ци в дру­ги ра­йо­ни. То­ва не прик­люч­ва кон­ф­лик­та и в мо­мен­та ня­ма ре­ше­ние по мно­го въп­ро­си“, по­соч­ва Бъ­тър.

Та­ка па­да­не­то на Ид­либ ня­ма да оз­на­ча­ва край на се­дем­го­диш­на­та кри­за, а са­мо но­ва фа­за на нес­та­бил­ност, ха­ос и стра­да­ние. „Как­во­то и да се слу­чи, ще ста­нем сви­де­те­ли на още реп­ре­сии, още трав­ми и още ге­о­по­ли­ти­чес­ки бор­би“, обоб­ща­ва Guardian.

Ед­ва ли ня­кой се съм­ня­ва, че прик­люч­ва­не ня­ма да има без по­ли­ти­чес­ко ре­ше­ние.

Вся­ка кампания в Ид­либ ще съз­да­де раз­лич­на ди­на­ми­ка. Мо­же да се стиг­не до но­ви кон­ф­лик­ти и но­ви ви­до­ве кри­зи.

Дей­вид Бъ­тър, ана­ли­за­тор от Chatham House

В Ид­либ се сб­лъс­к­ват ин­те­ре­си­те на ос­нов­ни­те учас­т­ни­ци в си­рийс­ка­та вой­на. И всич­ко е за смет­ка на ци­вил­ни­те | Reuters

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.