Как се раз­п­ре­де­лят ос­тан­ки­те от КТБ

Ку­ри­оз­на­та про­даж­ба на ак­ти­ви­те на „Хри­со­ма“за 1.1 млн. лв. по­каз­ва наг­лед­но как синдиците на фа­ли­ра­ла­та бан­ка наг­ла­ся­ват тър­го­ве. Обя­ве­на­та за по­бе­ди­тел ком­па­ния, свър­за­на с бив­шия зе­ме­дел­с­ки ми­нис­тър Мех­мед Дик­ме, ме­сец по-къс­но се оказ­ва вто­ра. Обясн

Capital - - СВЯТ - ав­тор Гер­га­на Ми­хай­ло­ва | gergana.mihaylova@capital.bg

Ку­ри­оз­на­та про­даж­ба на ак­ти­ви­те на „Хри­со­ма“за 1.1 млн. лв. по­каз­ва как синдиците наг­ла­ся­ват търговете

ББ­ър­зо и на тъм­но. Към то­зи стил на про­даж­би на обез­пе­че­ния и ак­ти­ви от стра­на на синдиците на КТБ Крис­ти Ма­ри­но­ва и Ан­гел До­нов един търг до­ба­вя и две по-страш­ни ха­рак­те­рис­ти­ки - ев­ти­но и наг­ла­се­но. При­ме­рът е от юни, ко­га­то из­не­над­ва­що за топ имот в цен­тъ­ра на Со­фия се по­я­вя­ва вто­ри кан­ди­дат. Той пе­че­ли, ка­то пред­ла­га по-ви­со­ка це­на, обя­вен е за по­бе­ди­тел, но след вре­ме е из­фаб­ри­ку­ван сце­на­рий, че офер­та­та на кон­ку­рен­та е би­ла сгре­ше­на и с ду­ми е би­ла на­пи­са­на по-ви­со­ка це­на, ко­я­то с мал­ко бие кон­ку­рен­та. Факт, кой­то скром­но е пре­мъл­чан от кан­ди­да­та на са­мия търг, ве­ро­ят­но за­що­то не е съ­щес­т­ву­вал.

Въп­рос­на­та сдел­ка по­каз­ва и друг по­рок на про­даж­би­те - без мар­ке­тинг, за под ме­сец и при не­яс­на оцен­ка ре­зул­та­тът е из­к­лю­чи­тел­но нис­ка це­на. Нап­ри­мер въп­рос­на­та кре­дит­на ек­с­по­зи­ция вър­ви с обез­пе­че­ния два имо­та - апар­та­мент на „Ви­тош­ка“и зе­мя до гра­дин­ка­та на хо­тел „Ри­ла“.

Са­мо жи­ли­ще­то е с па­зар­на це­на по­ло­ви­на­та от пос­тиг­на­тия в тър­га 1 млн. лв.

Опе­ра­ци­я­та е из­вър­ше­на та­ка, че да не мо­же да се об­жал­ва, а обез­пе­че­ни­е­то ве­че е

впи­са­но на име­то на из­фаб­ри­ку­ва­ния по­бе­ди­тел. Про­даж­ба­та ве­че ще е са­мо тест да­ли про­ку­ра­ту­ра­та би раз­с­лед­ва­ла дейс­т­ви­я­та на синдиците. Или ин­с­ти­ту­ци­и­те са част схе­ма­та...

Слу­ча­ят „Хри­со­ма“

В обем­ния сви­тък от 25 кре­дит­ни ек­с­по­зи­ции, ко­и­то синдиците пред­ла­гат на търг през

юни, под №9 е сбу­та­но взе­ма­не на фир­ма­та „Хри­со­ма“по кре­дит, кой­то е из­тег­лен през 2008 г. То­га­ва ком­па­ни­я­та е до­го­во­ри­ла за­ем от 2.15 млн. ев­ро с цел по­куп­ка на имо­ти.

Еди­ни­ят от тях е апар­та­мент с площ 86 кв.м, на­ми­ращ се на пе­тия етаж в жи­лищ­на сгра­да на цен­т­рал­на­та сто­лич­на ули­ца „Ви­то­ша“13. Сдел­ка­та е за 509 532 лв. (или 3 хил. ев­ро на квад­рат), ка­то в де­ня на прех­вър­ля­не­то апар­та­мен­тът е ипо­те­ки­ран в КТБ.

На съ­щия ад­рес, са­мо че на пър­ви­те два ета­жа, „Хри­со­ма“при­те­жа­ва го­лям тър­гов­с­ки обект с площ 560 кв.м и в не­го по то­ва вре­ме се е по­ме­ща­ва­ло ве­че бив­ше­то ка­фе Lavazza.

И той е ипо­те­ки­ран в КТБ по съ­щия кре­дит, но с уго­вор­ка­та при из­п­ла­ща­не на 950 хил. ев­ро ипо­те­ка­та да се вдиг­не, ко­е­то се и случ­ва през 2010 г. със съг­ла­си­е­то на кре­ди­то­ра.

Ос­та­ват оба­че за­ло­же­ни

пред бан­ка­та апар­та­мен­тът на „Ви­тош­ка“, дру­жес­т­ве­ни дя­ло­ве и най-ат­рак­тив­но­то - пар­цел в цен­тъ­ра на Со­фия с го­ле­ми­на 287 кв.м. Той е при­до­бит от „Хри­со­ма“през 2009 г. от про­да­ва­ча - Об­лас­т­на­та уп­ра­ва на Со­фия, сре­щу 794 100 лв., по­каз­ват до­ку­мен­ти по сдел­ка­та в Имот­ния ре­гис­тър. Най-лю­бо­пит­но­то за обек­та е ло­ка­ци­я­та му - на­ми­ра се не­пос­ред­с­т­ве­но сре­щу сто­лич­ния хо­тел „Ри­ла“, на мет­ри от пре­зи­ден­т­с­т­во­то и от жъл­ти­те па­ве­та. А още по-ин­т­ри­гу­ва­що­то е, че в съ­сед­с­т­во до не­го се на­ми­рат и дру­ги имо­ти, при­те­жа­ва­ни от „Хри­со­ма“- там е го­лям пар­цел с ли­це към ули­ца „Ала­бин“№39, на кой­то се на­ми­ра­ше 4-етаж­на­та сгра­да, ко­я­то през 2006 г. рух­на и уби на мяс­то две мо­ми­че­та, как­то и още един имот с площ 686 кв.м, на­ми­ращ се на ули­ца „Ле­ге“№7. То­ва го­во­ри, че най-ве­ро­ят­но соб­с­т­ве­ни­ци­те на ком­па­ни­я­та имат про­ект за мяс­то­то, ко­е­то при съ­е­ди­ня­ва­не на пар­це­ли­те поз­во­ля­ва стро­еж на го­ля­ма сгра­да, а фа­ли­тът на КТБ е пос­та­вил в риск из­пъл­не­ни­е­то на иде­я­та.

Син­ди­ци пра­вят търг Да­та­та, на ко­я­то се про­веж­да про­даж­ба­та, е 29 юни. Про­це­ду­ра­та е с тай­но над­да­ва­не

и пред­с­тав­ля­ва от­ва­ря­не на пли­ко­ве­те с по­да­де­ни­те офер­ти, про­чи­та­не­то им на глас и обя­вя­ва­не на кла­си­ра­не­то. Спо­ред из­да­ден на пред­с­та­ви­тел на еди­ния от учас­т­ни­ци­те в съ­щия ден пре­пис на про­то­ко­ла по­бе­ди­тел е „Аса­ра про­пър­ти“с це­на 1 105 000 лв., ка­то на вто­ро мяс­то е кла­си­ран „Алек­сан­дър бро­кер“с пред­ло­же­ние за 1 100 100 лв. От жал­ба на „Аса­ра“ста­ва яс­но, че по вре­ме на тър­га тя е обя­ве­на за по­бе­ди­тел и ни­кой не е въз­ра­зил.

Пос­ле ком­па­ни­я­та е уве­до­ме­на, че има две жал­би сре­щу про­це­ду­ра­та - от не­ус­пе­лия кон­ку­рент и от тре­то дру­жес­т­во, ко­е­то не е внес­ло де­по­зит. В то­зи мо­мент яв­но иде­я­та за раз­ми­на­ва­не­то в чис­ло­то и пис­ме­ния текст още не е би­ла при­ло­же­на, тъй ка­то ня­ма ни­как­ва ло­ги­ка по­бе­ди­тел да об­жал­ва.

С пла­теж­но на­реж­да­не спе­че­ли­ли­ят учас­т­ник е пре­вел су­ма­та по смет­ка на синдиците, но го­ля­ма­та из­не­на­да за соб­с­т­ве­ни­ци­те му (Гюл­да­не Дик­ме, съп­ру­га на Мех­мед Дик­ме, кой­то бе ми­нис­тър на зе­ме­де­ли­е­то от 2001 до 2005 г. в пра­ви­тел­с­т­во­то на НДСВ и ДПС) ид­ва на 6 ав­густ, или ме­сец по-къс­но.

То­га­ва от КТБ прис­ти­га пис­мо, в ко­е­то се каз­ва, че ре-

зул­та­тът от тър­га е раз­ли­чен и че не са те кла­си­ра­ни­те на пър­во мяс­то. Спо­ред но­ва­та ин­фор­ма­ция по­бе­ди­тел е дру­ги­ят учас­т­ник - „Алек­сан­дър бро­кер“, кой­то в офер­та­та си бил на­пи­сал раз­лич­ни су­ми - циф­ром 1 100 100 лв. (кол­ко­то би­ло про­че­те­но и на глас при от­ва­ря­не на пли­ка), но сло­вом - 1 110 000 лв. То­ва яв­но се е раз­б­ра­ло при по­да­де­на­та от зас­т­ра­хо­ва­тел­ния бро­кер жал­ба на 3 юли, след ко­е­то синдиците са при­е­ли за вяр­на по-ви­со­ка­та це­на.

За­що „Аса­ра“са уве­до­ме­ни за про­мя­на­та в об­с­то­я­тел­с­т­ва­та ме­сец по-къс­но, ко­е­то ги ли­ша­ва от пра­во­то да об­жал­ват, и за­що синдиците пред­по­чи­тат да фи­на­ли­зи­рат тър­га с то­зи съ­щес­т­вен по­рок, вмес­то да го пов­то­рят, ос­та­ва без от­го­вор. Но опи­тът да се по­тър­сят в съ­да сти­га до ня­кои ин­те­рес­ни де­тай­ли.

Нап­ри­мер от жал­ба­та се виж­да, че ка­то учас­т­ник в тър­га се е под­гот­вял да се вклю­чи и още един кан­ди­дат - ком­па­ни­я­та „Ил­ге“на Ми­ха­ил Ива­нов, кой­то е съ­соб­с­т­ве­ник и на по­бе­ди­те­ля „Алек­сан­дър бро­кер“. То­ва мо­же да оз­на­ча­ва, че за да не из­пус­не ак­ти­ва, Ива­нов се е под­си­гу­рил с две офер­ти - ви­со­ка и нис­ка. Ме­ха­низ­мът е, че две­те се по­да­ват са­мо ако има

кон­ку­рен­ция. По­я­ва­та на Дик­ме яв­но е дош­ла из­не­ви­де­ли­ца.

По ин­фор­ма­ция на „Ка­пи­тал“„Аса­ра“на­ис­ти­на се включ­ва в тър­га с вна­ся­не на де­по­зи­та за учас­тие в пос­лед­ния въз­мо­жен мо­мент.

Ди­рек­т­ни връз­ки меж­ду соб­с­т­ве­ни­ци­те на „Хри­со­ма“- Ге­ор­ги и Мая Кир­че­ви и Ми­ха­ил Ива­нов, ня­ма и то­ва е очак­ва­но пред­вид фак­та, че не е при­ем­ли­во длъж­ни­кът да се опит­ва да от­ку­пи соб­с­т­ве­на­та си кре­дит­на ек­с­по­зи­ция. Но съ­що ка­то тях Ива­нов има биз­не­си в стро­и­тел­с­т­во­то, по­каз­ва про­вер­ка в пуб­лич­ни­те ре­гис­т­ри.

По­ве­че­то от фир­ми­те му са ре­гис­т­ри­ра­ни на ул. „Мос­ков­с­ка“№47 в Со­фия, къ­де­то има и дру­жес­т­ва от гру­па­та на Ва­сил Бож­ков, с ко­го­то има и дру­ги връз­ки. Из­точ­ни­ци на „Ка­пи­тал“твър­дят, че ако се съ­ди по не­о­фи­ци­ал­ни­те кон­так­ти след тър­га, имо­тът се взи­ма от име­то на соб­с­т­ве­ни­ци­те на „Хри­со­ма“.

В та­зи по­со­ка ра­бо­ти и фак­тът, че „Хри­со­ма“не е по­га­си­ла вед­на­га кре­ди­та си, а е ча­ка­ла тър­га на синдиците. Въз­мож­на при­чи­на е да е раз­чи­та­ла, че ще спес­ти па­ри, тъй ка­то та­ки­ва про­даж­би обик­но­ве­но ста­ват на дос­та по-нис­ки це­ни. А ко­га­то и ин­фор­ма­ци­я­та за търговете е ос­къд­на, ня­ма кой знае кол­ко кан­ди­да­ти. Над­да­ва­не­то за кре­дит­но­то взе­ма­не за­поч­на от 998 850 лв., ко­е­то, до­ри и да при­е­мем, че част от кре­ди­та е би­ла вър­на­та, е дос­та под ори­ги­нал­но­то взе­ма­не от 2.15 млн. ев­ро.

Синдиците: Не е не­об­хо­ди­мо да зна­е­те „Ка­пи­тал“не ус­пя да се свър­же със соб­с­т­ве­ни­ка на „Алек­сан­дър бро­кер“за ко­мен­тар на тър­га, от „Аса­ра про­пър­ти“не по­же­ла­ха да го­во­рят, а на из­п­ра­те­ни­те от ре­дак­ци­я­та

въп­ро­си PR-ът на синдиците на КТБ Алек­сан­дър Ка­ца­ров ка­за: „Въз­дър­жа­ме се от от­го­вор, за­що­то не е не­об­хо­ди­мо.“Та­ка, в ком­фор­та на по­тай­ност­та, труд­но ще се раз­се­ят при­тес­не­ни­я­та, че ку­ри­оз­ни­ят слу­чай с юн­с­кия търг е ин­ци­дент и че по­доб­ни сце­ни не се ра­зиг­ра­ват и за дру­ги­те по-ат­рак­тив­ни ак­ти­ви от раз­п­ро­даж­би­те на синдиците.

От де­кем­в­ри до­се­га обя­ве­ни­те про­це­ду­ри са би­ли де­вет - поч­ти все­ки ме­сец, а ин­фор­ма­ция за то­ва кой и как пра­ви оцен­ки­те на ак­ти­ви­те (за да раз­бе­рем да­ли са про­да­де­ни на доб­ра це­на), ка­къв ин­те­рес прив­ли­чат про­даж­би­те, кой ку­пу­ва, на как­ва це­на и има ли ос­пор­ва­ни про­це­ду­ри - ня­ма. Един­с­т­ве­ни­те дан­ни са от Фон­да за га­ран­ти­ра­не на вло­го­ве­те в бан­ки­те (ФГВБ), кой­то кач­ва на сай­та си ме­сеч­ни­те от­че­ти на синдиците със сил­но за­сек­ре­те­ни дан­ни в тях.

От там се виж­да са­мо, че от яну­а­ри до ав­густ пос­тъп­ле­ни­я­та в КТБ са об­що 141.6 млн. лв., ка­то осо­бе­но си­лен е бил ме­сец юли с при­ход 97 млн. лв. То­ва оба­че не ид­ва са­мо от про­даж­би­те на синдиците, но и от ре­дов­но об­с­луж­ва­ни кре­ди­ти, па­де­жи по дър­жа­ни­те пор­т­фей­ли цен­ни кни­жа, пуб­лич­на про­дан с час­т­ни съ­деб­ни из­пъл­ни­те­ли и т.н. Ве­ро­ят­но го­ля­мо­то пос­тъп­ле­ние е от про­даж­ба­та на ИПК „Ро­ди­на“за 40 млн. лв.

А не­из­год­ни­те про­даж­би уд­рят хи­ля­ди­те де­по­зан­ти, още­те­ни при фа­ли­та на бан­ка­та, ко­и­то се на­дя­ват на доб­ра съ­би­ра­е­мост, за да по­лу­чат пор­ций­ка от тро­хи­те след вто­рич­но­то раз­г­раб­ва­не на КТБ. И най-ве­че са­ми­ят Фонд за га­ран­ти­ра­не на вло­го­ве­те, кой­то, след ка­то из­п­ла­ти по до 198 хил. лв. на вло­жи­те­ли­те, има да съ­би­ра над 3.6 мл­рд. лв. от бан­ка­та.

Q От на­ча­ло­то на го­ди­на­та до­се­га синдиците на КТБ Крис­ти Ма­ри­но­ва и Ан­гел До­нов са ор­га­ни­зи­ра­ли де­вет тър­га, но не каз­ват с ка­къв ре­зул­тат и при ка­къв ин­те­рес | сним­ка Ане­лия Ни­ко­ло­ва

Апе­тит­ни­ят пар­цел е до хо­тел „Ри­ла“в сто­ли­ца­та, меж­ду ули­ци­те „Ала­бин“и „Ле­ге“

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.