Нов те­ле­ви­зи­о­нен сезон без из­не­на­ди

Во­де­щи­те те­ле­ви­зии ин­вес­ти­рат в поз­на­ти и до­ка­за­ни ри­а­ли­ти фор­ма­ти и се­ри­а­ли. Те­ри­то­ри­я­та за пуб­ли­цис­ти­ка и ана­ли­тич­на жур­на­лис­ти­ка про­дъл­жа­ва да се сви­ва. Рек­лам­ни­те ин­вес­ти­ции в те­ле­ви­зи­он­но съ­дър­жа­ние се уве­ли­ча­ват.

Capital - - СВЯТ - ав­тор Ве­сис­ла­ва Ан­то­но­ва | vesislava.antonova@capital.bg

Во­де­щи­те те­ле­ви­зии ин­вес­ти­рат в поз­на­ти и до­ка­за­ни ри­а­ли­ти фор­ма­ти и се­ри­а­ли

НН­и­кой не се из­не­на­да, ко­га­то пре­ди дни ос­нов­ни­те кон­ку­рен­ти на бъл­гар­с­кия те­ле­ви­зи­о­нен па­зар - bTV и „Но­ва“, се пох­ва­ли­ха с на­ча­ло­то на клю­чо­ви­те си за но­вия сезон пре­да­ва­ния. А и ня­ма за­що - те от­но­во за­ла­гат на си­гур­но­то, а не на но­во­то. Ме­ди­и­те ус­той­чи­во ин­вес­ти­рат па­ри­те си в раз­ра­бо­те­ни и до­ка­за­ни ка­то ге­не­ра­то­ри на ау­ди­то­рия фор­ма­ти и се­ри­а­ли, без да из­вър­ш­ват рез­ки про­ме­ни. Ако се съ­ди по рей­тин­ги­те, и ау­ди­то­ри­я­та при­е­ма бла­гос­к­лон­но го­ля­ма­та пор­ция раз­в­ле­ка­тел­но и в го­ля­ма сте­пен таб­ло­и­ди­зи­ра­но те­ле­ви­зи­он­но ме­ню. Рек­лам­ни­те ин­вес­ти­ции в те­ле­ви­зи­он­но съ­дър­жа­ние съ­що се уве­ли­ча­ват.

Спо­ред тър­гов­с­кия ме­ни­джър в Dentsu Aegis Network Бо­го­мил Кон­с­тан­ти­нов все пак яс­но се виж­да же­ла­ни­е­то на те­ле­ви­зи­и­те да пок­ри­ят кол­ко­то се мо­же по­ве­че зри­тел­с­ки ин­те­ре­си със сво­и­те про­ек­ти: бъл­гар­с­ки се­ри­а­ли, ри­а­ли­ти пре­да­ва­ния, но­ви­ни и пуб­ли­цис­ти­ка, ко­ме­дий­ни прог­ра­ми, фил­ми и по­ре­ди­ци

от мно­го раз­лич­ни кра­и­ща на све­та. „Из­бо­рът е го­лям и ще се уве­ли­ча­ва все по­ве­че. През то­зи те­ле­ви­зи­о­нен сезон фо­ку­сът е вър­ху до­ка­за­ли се фор­ма­ти, но вся­ка ме­диа раз­ра­бот­ва но­ви про­ек­ти в бор­ба­та за за­дър­жа­не на ин­те­ре­са. А в та­зи бор­ба го­ле­ми­те пе­че­лив­ши са зри­те­ли­те и рек­ла­мо­да­те­ли­те“, е оп­ти­мис­тич­ни­ят пог­лед към па­за­ра на Бо­го­ми­лов.

Злат­на­та фор­му­ла Без­с­пор­но съ­дър­жа­ни­е­то е то­ва, ко­е­то прив­ли­ча и за­дър­жа ау­ди­то­ри­я­та на вся­ка ме­диа. „Зри­те­ли­те са с ве­рен реф­лекс и в по­ве­че­то слу­чаи не мо­гат да бъ­дат из­лъ­га­ни. Ако слу­чай­но се под­ве­дат, то е за крат­ко“, ко­мен­ти­ра уп­рав­ля­ва­щи­ят ди­рек­тор на Media Club Ка­те­ри­на Бу­юк­ли­е­ва. Имен­но за­ра­ди то­ва еки­пи­те зад поз­на­ти­те про­ек­ти, по­ла­гат двой­но по­ве­че уси­лия, за да га­ран­ти­рат ус­пе­ха и през но­вия сезон и да за­ло­жат но­во във ве­че ут­вър­де­но­то.

Во­де­щи от­но­во са ри­а­ли­ти фор­ма­ти и от­но­во те са „Фер­ма­та“и VIP Brother. Доб­ра­та но­ви­на е, че след крат­ко пре­къс­ва­не „Но­ва“и bTV ус­той­чи- во раз­вър­з­ват бю­дже­ти­те си за бъл­гар­с­ки фил­ми и се­ри­а­ли.

Раз­ли­ка­та е, че ако доп­ре­ди ня­кол­ко го­ди­ни bTV се рек­ла­ми­ра­ше със сло­га­на „До­мът на бъл­гар­с­ки­те се­ри­а­ли“, се­га той ся­каш по­ве­че при­ля­га на „Но­ва“.

Из­пъл­ни­тел­ни­ят ди­рек­тор на ме­дий­на­та аген­ция Starcom, част от Publicis One, Ве­лис­ла­ва Анас­та­со­ва от­чи­та ка­то мно­го по­ло­жи­те­лен фак­та, че те­ле­ви­зи­и­те про­дъл­жа­ват да ин­вес­ти­рат в бъл­гар­с­ко съ­дър­жа­ние и да под­к­ре­пят бъл­гар­с­ко­то ки­но.„В то­ва от­но­ше­ние “Но­ва тв” се на­реж­да на чел­но мяс­то и през то­зи сезон“, е мне­ни­е­то на Анас­та­со­ва.

„Но­ва“про­дъл­жа­ва да из­лъч­ва два бъл­гар­с­ки се­ри­а­ла в прайм­тай­ма си, шес­тия сезон на ме­ди­цин­с­ка­та дра­ма „От­к­рад­нат жи­вот“- „Ана­то­мия на гне­ва“, и по­ли­цейс­ка­та ко­ме­дия „По­ли­ца­и­те от края на гра­да”. В прог­рам­на­та схе­ма на ме­ди­а­та ос­вен на­ло­жи­ло­то се ка­то клю­чо­во ри­а­ли­ти шоу VIP Brother ос­та­ва и се­ри­а­лът „Со­фия ден и нощ“. bTV пред­ла­га в най-гле­да­но­то вре­ме ве­чер тур­с­кия „Ис­к­ри­те на от­мъ­ще­ни­е­то“. В по-къс­ния прайм­тайм ос­та­ват доб­ре поз­на­ти и на­ло­же­ни пре­да­ва­ния ка­то „Шо­у­то на Сла­ви“по bTV и „Гос­по­да­ри на ефи­ра“по „Но­ва“. От сре­да­та на яну­а­ри 2018 г. bTV пък ак­тив­но раз­ви­ват сло­та от 18 ч. в дел­нич­ни дни със се­ри­а­ла „Скъ­пи нас­лед­ни­ци“.

Спо­ред ди­рек­то­ра биз­нес раз­ви­тие в Argent Све­тос­лав Дъ­бов ло­ги­ка­та на то­ва прог­рам­но ре­ше­ние е, че част от до­пъл­ни­тел­но прив­ле­че­ни­те зри­те­ли би­ха про­дъл­жи­ли да гле­дат прог­ра­ма­та на bTV и след се­ри­а­ла.„По то­зи на­чин се це­ли уве­ли­че­ние на рей­тин­ги­те на те­ле­ви­зи­я­та в цен­т­рал­ни­те но­ви­ни, как­то и в след­ва­щи­те пре­да­ва­ния. Пър­ви­те три ме­се­ца на из­лъч­ва­не на се­ри­а­ла пос­тиг­на­ха по-доб­ри ре­зул­та­ти спря­мо съ­щи­те ме­се­ци на пред­ход­на­та го­ди­на“, ко­мен­ти­ра Дъ­бов. По ду­ми­те му от­час­ти за­ра­ди ран­ния му час на из­лъч­ва­не „Скъ­пи нас­лед­ни­ци“ге­не­ри­ра и се­ри­о­зен ин­те­рес към он­лайн плат­фор­ми­те на bTV, къ­де­то мо­же­ше да бъ­де гле­дан от­ло­же­но.

Мно­го чес­то об­нов­ле­ни­е­то, ко­е­то те­ле­ви­зи­и­те пра­вят по от­но­ше­ние на прог­ра­ма­та, е ин­вес­ти­ция в ос­ве­жа­ва­не на сту­ди­а­та и об­но­вя­ва­не на от-

дел­ни­те руб­ри­ки в поз­на­ти­те пре­да­ва­ния - но­ви­ни, сут­реш­ни бло­ко­ве и раз­в­ле­ка­тел­ни пре­да­ва­ния. То­ва ва­жи за всич­ки те­ле­ви­зии, ка­то най-ви­ди­ми про­ме­ни­те са в bTV, „Но­ва тв“и об­щес­т­ве­на­та БНТ.

Въп­ре­ки че БНТ ряд­ко по­па­да в ко­мен­та­ри­те на рек­ла­мо­да­те­ли и ме­диа ди­рек­то­ри за­ра­ди не­ко­мер­си­ал­ния по за­кон ха­рак­тер на ме­ди­а­та, през но­вия те­ле­ви­зи­о­нен сезон в дър­жав­на­та те­ле­ви­зия съ­що има мно­го прог­рам­ни про­ме­ни.

Ос­вен нов сезон от ед­на го­ди­на БНТ има и нов ме­ни­джър­с­ки екип, кой­то за­щи­ти и но­ва прог­рам­на кон­цеп­ция пред Съ­ве­та за елек­т­рон­ни ме­дии и в нея ге­не­рал­ни­ят ди­рек­тор Кон­с­тан­тин Ка­ме­на­ров обе­ща про­мя­на. С ден­ш­на да­та тя се виж­да през сме­не­но­то ло­го и гра­фич­на опа­ков­ка на ця­ла­та те­ле­ви­зия и от­дел­ни­те пре­да­ва­ния, про­ме­не­на­та струк­ту­ра и руб­ри­ки на сут­реш­ния блок, до вклю­че­ни­те но­ви пре­да­ва­ния в схе­ма­та на БНТ.

Те съ­що са ос­нов­но раз­в­ле­ка­тел­ни.

Сут­реш­ни­ят блок на БНТ1 има че­ти­ри­ма но­ви во­де­щи - Бо­ря­на Ка­ме­но­ва, Илия Или­ев, Да­ни­ел Ми­хай­лов и Ели Ги­го­ва.

Прог­ра­ма­та ще включ­ва спорт и раз­в­ле­ка­тел­ни те­ми, ка­то Ги­го­ва ще во­ди руб­ри­ка­та „Жи­во­тът в мре­жа­та“, в ко­я­то ще се по­каз­ват ис­то­рии от ин­тер­нет, ко­и­то пре­диз­вик­ват по­ле­ми­ка. След сут­реш­ния блок е прог­ра­ми­ра­но но­во пре­да­ва­не - „100% буд­ни“. То ще се фо­ку­си­ра вър­ху важ­ни за пот­ре­би­те­ли­те въп­ро­си, мо­да, здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот и ис­то­рии на ус­пе­ха на та­лан­т­ли­ви мла­ди хо­ра. Не­го­ви во­де­щи ще са ак­тьо­рът Сте­фан Ще­рев и Ма­рия Ан­до­но­ва. Вся­ка съ­бо­та и не­де­ля от 8 ча­са БНТ1 ще из­лъч­ва пре­да­ва­не­то за „ду­хов­но­то раз­ви­тие и из­рас­т­ва­не,

мен­тал­но­то усъ­вър­шен­с­т­ва­не, пси­хи­чес­ко­то и фи­зи­чес­ко­то здра­ве“– „Пъ­те­ки“.

Не­гов во­дещ е Де­ни­ца Гер­го­ва. В чет­вър­тък от 23:30 БНТ ще из­лъч­ва пре­да­ва­не­то за джаз и кла­си­ка „Веч­на­та му­зи­ка“с во­дещ опер­ни­ят пе­вец Ма­рио Ни­ко­лов. В ефир се вър­на иг­ра­та „Ста­ни бо­гат“, ко­я­то по дан­ни на рей­тин­го­ви­те аген­ции е спо­мог­на­ла най-мно­го за уве­ли­ча­ва­не на гле­да­е­мост­та на те­ле­ви­зи­я­та в ран­ния прайм­тайм.

Те­ри­то­рии за пуб­ли­цис­ти­ка

В пуб­ли­цис­ти­ка­та от го­ди­ни не е има­ло но­ви пре­да­ва­ния или фор­ма­ти. Не­що по­ве­че - ако има но­ва тен­ден­ция, ко­я­то се­ри­оз­но да се за­дъл­бо­ча­ва, то то­ва е сви­ва­не­то на прог­рам­на те­ри­то­рия за ка­чес­т­ве­на ана­ли­тич­на те­ле­ви­зи­он­на жур­на­лис­ти­ка, ко­я­то все по­чес­то ста­ва жер­т­ва на раз­в­ле­ка­тел­ния жанр. През ве­че ми­на­лия те­ле­ви­зи­о­нен сезон в ефи­ра на „Но­ва“чес­то има­ше сът­ре­се­ния имен­но в по­ле­то на пуб­ли­цис­ти­ка­та. Ако при час­т­ни­те ко­мер­си­ал­ни те­ле­ви­зии има обяс­не­ние за то­ва, то по от­но­ше­ние на об­щес­т­ве­на­та БНТ е нор­мал­но и ред­но очак­ва­ни­я­та ви­на­ги да са по-ви­со­ки.

Спо­ред Ве­лис­ла­ва Анас­та­со­ва от Starcom два­та во­де­щи те­ле­ви­зи­он­ни ка­на­ла на бъл­гар­с­кия па­зар са ко­мер­си­ал­ни те­ле­ви­зии, из­дър­жат се от рек­ла­ма и то­зи факт до го­ля­ма сте­пен оп­ре­де­ля те­жест­та на раз­лич­ни­те прог­ра­ми и жан­ро­ве в прог­рам­ни­те им схе­ми.

По ду­ми­те на ко­ле­га­та й от Argent Све­тос­лав Дъ­бов все пак не мо­же да се твър­ди, че bTV и “Но­ва тв” пред­на­ме­ре­но ог­ра­ни­ча­ват вре­ме­то за ана­ли­тич­на жур­на­лис­ти­ка и пуб­ли­цис­ти­ка. И две­те те­ле­ви­зии про­да­ват рек­лам­но­то си вре­ме на прин­ци­па „це­на на рей­тинг точ­ка“. При­хо­ди­те им от рек­ла­ма са в пря­ка за­ви­си­мост от рей­тин­ги­те, ко­и­то пий­пълм ет­рич­ни­те сис­те­ми (ГАРБ за bTV и „Нил­сен Ад­мос­фер Бъл­га­рия“за “Но­ва тв”) от­чи­тат за из­лъ­че­ни­те пре­да­ва­ния. В та­зи връз­ка прог­рам­ни­те схе­ми на два­та во­де­щи ка­на­ла са под­чи­не­ни на зри­тел­с­кия ин­те­рес. Пред­ла­гат се пре­да­ва­ния, ко­и­то се ха­рес­ват на ши­рок кръг зри­те­ли и ге­не­ри­рат ви­со­ки рей­тин­ги за ос­нов­ни­те це­ле­ви гру­пи.

Спо­ред Бо­го­мил Кон­с­тан­ти­нов от Dentsu в те­ле­ви­зи­и­те ни­ко­га не се об­ра­зу­ва ва­ку­ум.

В мо­мен­та, в кой­то те­ри­то­ри­я­та на да­ден жанр се свие, на не­го­во мяс­то вед­на­га ще се нас­та­ни друг.„Твър­до вяр­ва­ме, че вся­ка ува­жа­ва­ща се­бе си ме­диа тряб­ва да от­де­ля част от сво­е­то вре­ме и ре­сур­си за ана­ли­тич­на те­ле­ви­зи­он­на жур­на­лис­ти­ка и пуб­ли­цис­ти­ка. Ако то­зи жанр на­ма­лее, го­ле­ми­ят гу­бещ ще е зри­те­лят“, ко­мен­ти­ра Кон­с­тан­ти­нов.

Факт е, че очак­ва­ни­я­та на ау­ди­то­ри­я­та към ка­чес­т­во­то на ин­фор­ма­ци­я­та ста­ват все по-го­ле­ми. „Част от ме­ди­и­те пре­дос­та­вят зна­чи­тел­но при­със­т­вие на жур­на­лис­ти, ко­и­то не са мно­го доб­ре под­гот­ве­ни, и ко­га­то то­ва ста­не ежед­нев­на прак­ти­ка, усе­ща­не­то за ка­чес­т­ве­на ана­ли­тич­на те­ле­ви­зи­он­на жур­на­лис­ти­ка из­чез­ва. Мис­ля, че жур­на­лис­ти­те тряб­ва да са по-изис­к­ва­щи и кри­тич­ни, но най-нап­ред към се­бе си“, е мне­ни­е­то на Ка­те­ри­на Бу­юк­ли­е­ва от Media Club.

Ин­те­ре­сът на рек­ла­мо­да­те­ли­те

В крат­кос­ро­чен план те­ле­ви­зи­я­та ще про­дъл­жи да бъ­де най­доб­ра­та сре­да за ге­не­ри­ра­не на рек­лам­на въз­в­ра­ща­е­мост.

Съ­дър­жа­ни­е­то про­дъл­жа­ва да бъ­де от ре­ша­ва­що зна­че­ние и не­за­ви­си­мо от на­рас­т­ва­ща­та по­пу­ляр­ност на стрий­минг ус­лу­ги­те те­ле­ви­зи­я­та на жи­во все още дос­та­вя най-го­ля­ма­та ау­ди­то­рия. То­ва се до­каз­ва през ре­зул­та­ти­те на аген­ци­и­те, из­мер­ва­щи зри­тел­с­кия ин­те­рес, и през мо­ни­то­рин­го­ви­те дан­ни за прив­ле­че­ни­те рек­лам­ни ин­вес­ти­ции в сек­то­ра.

Ре­ше­ни­е­то на ос­нов­ни­те те­ле­ви­зии да ин­вес­ти­рат в из­пи­та­ни прог­рам­ни фор­му­ли и да не тес­т­ват но­ви е ло­гич­но. Пър­во, за­що­то то­зи тип пре­да­ва­ния но­сят ус­пех и ми­ни­ма­ли­зи­рат рис­ка. Ос­вен то­ва бав­но рас­тя­щи­ят рек­ла­мен па­зар не поз­во­ля­ва пре­ка­ле­на раз­то­чи­тел­ност. Още по­ве­че че очак­ва­ни­я­та на ме­диа ди­рек­то­ри­те на во­де­щи­те аген­ции са през 2018 г. рек­лам­ни­ят па­зар да се уве­ли­чи с бли­зо 9%, ка­то ръс­тът в ин­вес­ти­ци­и­те в тв мо­же да е над 8%, но ин­ф­ла­ци­я­та да се за­дър­жи и да е над 12%.

Пок­рай стар­та на есен­ния те­ле­ви­зи­о­нен сезон ме­диа ди­рек­то­ри­те на во­де­щи­те аген­ции на па­за­ра от­чи­тат по­ви­шен ин­те­рес към рек­лам­но при­със­т­вие в те­ле­ви­зия. „До­ка­за­ни­ят по­тен­ци­ал на те­ле­ви­зи­я­та да дос­тиг­не до въз­мож­но най-ши­ро­кия кръг от ау­ди­то­ри­я­та все още е нес­рав­ним по своя ма­щаб и то­ва се за­бе­ляз­ва от рек­ла­мо­да­те­ли­те. Топ 3 на най-пред­по­чи­та­ни­те за рек­ла­ма прог­ра­ми са ри­а­ли­ти пре­да­ва­ни­я­та, бъл­гар­с­ки­те се­ри­а­ли, как­то и но­ви­ни­те и ак­ту­ал­ни­те пре­да­ва­ния“, ка­за Бо­го­мил Кон­с­тан­ти­нов, тър­гов­с­ки ме­ни­джър в Dentsu.

Ме­ди­и­те ин­вес­ти­рат па­ри­те си в раз­ра­бо­те­ни и до­ка­за­ни фор­ма­ти и се­ри­а­ли, без да из­вър­ш­ват рез­ки про­ме­ни.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.