Ели­ца Кос­то­ва

ос­но­ва­тел на du Compass

Capital - - СВЯТ - Ели­ца Кос­то­ва, ос­но­ва­тел на Edu Compass

За­поч­ва­те ка­то учи­тел по ис­пан­с­ки език, бъл­гар­с­ка кул­ту­ра и ка­ри­е­рен кон­сул­тант в Ан­г­ло-аме­ри­кан­с­ко­то учи­ли­ще. Как стиг­нах­те от учи­тел до ос­но­ва­тел на фон­да­ция?

Аз ви­на­ги съм би­ла учи­тел пред­п­ри­е­мач.

В един мо­мент ор­га­ни­за­ци­я­та, от ко­я­то си част, ста­ва тяс­на за то­ва, ко­е­то ти мо­жеш да пред­ло­жиш. Не­ща­та, ко­и­то бях стар­ти­ра­ла па­ра­лел­но на ра­бо­та­та си в Ан­г­ло-аме­ри­кан­с­ко­то учи­ли­ще, ста­на­ха твър­де го­ле­ми: още от тре­та­та го­ди­на, ко­га­то бях там, за­поч­нах да пра­вя кур­со­ве, да ра­бо­тя с мла­де­жи в не­рав­нос­той­но по­ло­же­ние за ка­ри­ер­но­то им ори­ен­ти­ра­не. На чет­вър­та­та го­ди­на нап­ра­вих прог­ра­ма за лич­нос­т­но раз­ви­тие „1 от 100“. Из­вес­т­но вре­ме ра­бо­тих във “Фаст трак”, ком­па­ния за биз­нес кон­сул­ти­ра­не, но от­но­во ми отес­ня. И ве­че от око­ло го­ди­на се за­ни­ма­вам из­ця­ло с мо­и­те си не­ща, но важ­но­то е, че аз за­поч­нах с тях мно­го пре­ди да на­пус­на ра­бо­та­та си. Не съм пла­ни­ра­ла съз­на­тел­но и це­ле­на­со­че­но как точ­но ще се слу­чат не­ща­та.

Каз­ва­те, че не сте зна­е­ли с как­во да се за­ни­ма­ва­те. От лич­ния си опит ли по­чер­пих­те вдъх­но­ве­ни­е­то за Edu Compass и дру­ги­те ини­ци­а­ти­ви за ка­ри­ер­но кон­сул­ти­ра­не?

Лу­тай­ки се, срещ­нах раз­лич­ни прог­ра­ми за лич­нос­т­но раз­ви­тие. От тях си взех по не­що, но от­к­рих, че ня­ма прог­ра­ма, ко­я­то да ми по­мог­не да ви­дя кои са сил­ни­те ми стра­ни, как­во ис­кам да пос­тиг­на и по ка­къв на­чин те­зи не­ща се ком­би­ни­рат и мо­гат да се пре­вър­нат в ра­бо­те­ща ка­ри­е­ра. Кол­ко­то и да е стран­но, за­поч­нах да си чер­тая мои схе­мич­ки и всъщ­ност през ця­ло­то фор­мал­но и не­фор­мал­но мое обу­че­ние те се пре­вър­на­ха пос­те­пен­но в прог­ра­ма. В един мо­мент всич­ко, ко­е­то аз пол­з­вах ка­то кур­со­ве и ка­то до­ку­мен­ти, про­ра­бо­ти и за­то­ва за­поч­нах да съз­да­вам мои си прог­ра­ми.

Кои са ос­нов­ни­те пре­дим­с­т­ва и не­дос­та­тъ­ци на Edu Compass?

Има ед­на про­паст меж­ду об­ра­зо­ва­тел­ни­те по­ли­ти­ки и клас­на­та стая. Ние пред­ла­га­ме да зат­во­рим та­зи про­паст - то­ва е най­го­ля­мо­то ни пре­дим­с­т­во, за­що­то, от ед­на стра­на, има­ме опит с об­ра­зо­ва­ни­е­то, от дру­га стра­на, има­ме опит в кор­по­ра­тив­ния свят, с уни­вер­си­те­ти, с фи­нан­со­ви ин­с­ти­ту­ции и та­зи па­лит­ра ни поз­во­ля­ва да пре­бо­рим про­паст­та меж­ду об­ра­зо­ва­тел­ни­те по­ли­ти­ки и то­ва, ко­е­то се случ­ва в клас­ни­те стаи. То­ва е един ця­лос­тен про­цес, кой­то нак­рая да стиг­не до уче­ни­ка и да да­де ре­зул­тат.

То­ва, ко­е­то ни лип­с­ва все още, е мал­ко по­ве­че пуб­лич­ност и глас­ност. Ед­на от ос­нов­ни­те кри­ти­ки на еки­па към мен ви­на­ги е би­ла, че се фо­ку­си­рам твър­де мно­го вър­ху вът­реш­ни­те про­це­си и съз­да­ва­не­то на съ­дър­жа­ние и не чак тол­ко­ва вър­ху спо­де­ля­не­то с об­щ­ност­та на то­ва, ко­е­то пра­вим. Нас­ко­ро сте за­поч­на­ли и друг кон­сул­тан­т­с­ки про­ект, но той не про­съ­щес­т­ву­ва. Коя

Има ед­на про­паст меж­ду об­ра­зо­ва­тел­ни­те по­ли­ти­ки и клас­на­та стая. Ние пред­ла­га­ме да я зат­во­рим. Има­ме опит с об­ра­зо­ва­ни­е­то, от ед­на стра­на, а от дру­га стра­на - връз­ка с биз­не­са, уни­вер­си­те­ти и фи­нан­со­ви ин­с­ти­ту­ции.

бе­ше го­ля­ма­та греш­ка?

“Вок­сес” (Voccess) за­поч­на ка­то ком­па­ния за кор­по­ра­тив­но кон­сул­ти­ра­не, но то­зи про­ект не оце­ля, за­що­то еки­път се раз­пад­на.

Имах­ме дос­та раз­лич­ни ви­зии и в мо­мен­та “Вок­сес” ка­то про­ект не фун­к­ци­о­ни­ра. Как­во то­га­ва пред­с­тав­ля­ва Career Guide и как се раз­ли­ча­ва от Edu Compass?

В рам­ки­те на Career Guide има два про­ек­та.

Ед­но­то е Career rEvolution, ко­е­то е на­со­че­но към мла­де­жи меж­ду 16 и 22 го­ди­ни, ка­то там има­ме прог­ра­ма за ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не, он­лайн мо­ду­ли, ко­и­то я над­г­раж­дат, нас­тол­на иг­ра да ре­а­ли­зи­рат ед­на своя цел и клуб алум­ни, къ­де­то дос­та чес­то им на­ми­ра­ме ра­бо­та, стаж и ги пра­ща­ме на обу­че­ния в чуж­би­на. Дру­го­то не­що е Scale up your career, ко­е­то е прог­ра­ма за ка­ри­ер­но раз­ви­тие на въз­рас­т­ни и це­ли да от­к­рие кои са оне­зи сил­ни стра­ни, оне­зи не­ща у чо­ве­ка, на ко­и­то той мо­же да за­ло­жи и ще са по-ус­пеш­ни от дру­ги. По­ма­га­ме на хо­ра­та да из­г­ра­дят ви­зия и да се стре­мят към нея, за­що­то, кол­ко­то и еле­мен­тар­но да зву­чи, мно­го хо­ра не раз­би­рат как­во оз­на­ча­ва да имат ви­зия за жи­во­та си.

Кое ви вдъх­но­вя­ва да про­дъл­жа­ва­те да се за­ни­ма­ва­те с но­ви про­ек­ти?

Ус­пе­хът на ста­ри­те. Се­га се връ­щам от лет­ния ни ла­гер за ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не с Career rEvolution и там има­ше ед­но мом­че, ко­е­то е дош­ло са­мо за­ра­ди май­ка си. Но ка­за, че то­ва е най-ху­ба­во­то не­що, ко­е­то ня­ко­га ня­кой е пра­вил за не­го. Има­ше един друг мла­деж, кой­то ка­за, че ни­ко­га до­се­га не се е чув­с­т­вал при­ет и не е вяр­вал, че мо­же да има нор­мал­на ре­а­ли­за­ция, за­що­то е “по-стра­нен”. Об­рат­на­та връз­ка на те­зи мла­де­жи ме ка­ра да вяр­вам, че не­ща­та мо­гат да се случ­ват и ус­пе­хи­те, ко­и­то виж­да­ме в на­ши­те учас­т­ни­ци, са не­що­то, ко­е­то ме вдъх­но­вя­ва да про­дъл­жим нап­ред. Как ще ха­рак­те­ри­зи­ра­те пъ­тя си до­тук?

Бе­ше си ка­то пос­т­ро­я­ва­не на ед­но не­бес­но цар­с­т­во. Не е лес­но чо­век да пос­т­рои не­що око­ло ав­тен­тич­но­то си приз­ва­ние и меч­ти­те си. Мно­го чес­то хо­ра­та каз­ват „фо­ку­си­рай се вър­ху ед­но не­що“. Ис­ти­на­та е, че аз съм се фо­ку­си­ра­ла вър­ху ед­но не­що и то­ва е раз­ви­ти­е­то на чо­веш­кия по­тен­ци­ал, но то за­поч­ва от мла­де­жи­те, пос­ле въз­рас­т­ни­те и пос­ле ком­па­ни­и­те и > 54

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.