//СУРОВИ БОНБОНИ Слад­ка­та „ми­сия Лон­дон“

P Бъл­гар­ка­та Ирен Мер­ди­нян ос­но­ва­ва Raw Planet в бри­тан­с­ка­та сто­ли­ца пре­ди шест го­ди­ни. P Де­сер­ти­те са ве­ган, чес­то с би­о­със­тав­ки и се пред­ла­гат във ве­ри­ги. P Кон­ку­рен­ци­я­та на би­о­па­за­ра във Ве­ли­коб­ри­та­ния на­рас­т­ва и за­то­ва Мер­ди­нян до­ба­вя към мо­де­ла си ку

Capital - - ПРЕДПРИЕМАЧ - ав­тор Ли­лия Иг­на­то­ва | liliya.ignatova@capital.bg

НН­а­ча­ло­то на биз­не­са на бъл­гар­ка­та Ирен Мер­ди­нян в Лон­дон е поч­ти кла­си­чес­ко - хо­би­то да ек­с­пе­ри­мен­ти­ра с хра­на се прев­ръ­ща в ком­па­ния. През 2012 г. тя съз­да­ва фир­ма­та Raw Planet, ко­я­то пред­ла­га на бри­тан­с­кия па­зар сурови де­сер­ти ка­то здра­вос­лов­ни ал­тер­на­ти­ви за всич­ки лю­би­те­ли на слад­ко­то. Мер­ди­нян про­из­веж­да про­дук­ти под бран­да Raw Bonbon, ко­и­то се пред­ла­гат в го­ле­ми ве­ри­ги ма­га­зи­ни за ор­га­нич­на хра­на в ме­га­по­ли­са и ди­рек­т­но на кли­ен­ти.

Днес кон­ку­рен­ци­я­та на би­о­па­за­ра ве­че е сил­на, а це­ни­те на су­ро­ви­ни­те рас­тат. За­то­ва Мер­ди­нян ре­ша­ва да про­ме­ни ле­ко мо­де­ла си - ка­то е раз­лич­на, пред­ла­гай­ки кур­со­ве за пра­ве­не на шо­ко­лад и при­ло­же­ни­е­то му в из­ра­бот­ка­та на сурови де­сер­ти.

От дет­с­кия ек­с­пе­ри­мент през йо­га сту­ди­о­то Ек­с­пе­ри­мен­ти­те на Ирен Мер­ди­нян с хра­на­та се за­раж­дат още в дет­с­т­во­то, ко­га­то с ба­ща си е от­г­леж­да­ла къл­но­ве и е пра­ви­ла мля­ко в Бъл­га­рия. Впос­лед­с­т­вие за­поч­ва да се ин­те­ре­су­ва от ве­ге­та­ри­ан­с­т­во, ве­ган­с­т­во и су­ро­во­яд­с­т­во, а меч­та­та й да пъ­ту­ва я от­веж­да във Ве­ли­коб­ри­та­ния. Ка­то лю­би­тел на слад­ко­то оба­че тя не на­ми­ра то­ва, ко­е­то тър­си, на бри­тан­с­кия па­зар. “То­га­ва бе­ше труд­но да се на­ме­рят на па­за­ра сурови де­сер­ти”, от­бе­ляз­ва Мер­ди­нян пред “Ка­пи­тал”. За­то­ва за­поч­ва да си пра­ви са­ма и чер­пи при­я­те­ли в йо­га сту­ди­о­то, къ­де­то тре­ни­ра.

По­зи­тив­ни­ят от­зив на близ­ки й да­ва сти­мул да съз­да­де през 2012 г. Raw Bonbon, ко­е­то се оказ­ва лес­но на­чи­на­ние

във Ве­ли­коб­ри­та­ния. “Тук сис­те­ма­та не е пре­ка­ле­но бю­рок­ра­тич­на, ко­е­то по­ма­га за на­чал­ния етап от съз­да­ва­не­то на ком­па­ния и про­из­вод­с­т­во”, каз­ва Мер­ди­нян. Въ­о­ръ­же­на с бранд, тя тръг­ва по ко­лед­ни ба­за­ри в за­па­ден Лон­дон, къ­де­то про­да­ва три про­дук­та, ос­нов­ни­ят от ко­и­то – „мат­ча слайс“, де­серт от ка­као, сме­сен с япон­с­ки зе­лен чай мат­ча, е най-по­пу­ляр­ни­ят и до днес.

Го­ди­на по-къс­но Мер­ди­нян

се на­соч­ва към би­о­ма­га­зи­ни в Лон­дон, в ко­и­то да про­да­ва про­дук­ти­те си ка­то се­рия. Ко­га­то през 2014 г. пър­ви­те ве­ри­ги – Planet Organic и As Nature Intended, за­поч­ват да пред­ла­гат из­де­ли­я­та, Мер­ди­нян на­соч­ва ця­ло­то си вни­ма­ние към про­из­вод­с­т­во­то на де­сер­ти­те.

До­маш­на­та кух­ня ка­то фаб­ри­ка

Ирен Мер­ди­нян за­поч­ва про-

би­те с из­ра­бот­ка­та на сурови де­сер­ти от до­ма си. Там про­дъл­жа­ва да про­из­веж­да и до днес – от при­го­де­на за цел­та кух­ня. Ка­то ма­лък про­из­во­ди­тел тя ку­пу­ва със­тав­ки­те за из­де­ли­я­та си – ка­то ка­као и ка­шу, от тър­гов­ци, на ко­и­то мо­же да се до­ве­ри за ка­чес­т­во­то. “Ста­рая се да ку­пу­вам би­оп­ро­дук­ти, но ако ка­чес­т­во­то е ком­п­ро­ме­ти­ра­но или це­на­та е пре­ка­ле­но ви­со­ка, мо­га да си поз­во­ля да ку­пу­вам и нор­мал­ни сто­ки”, ко­мен­ти­ра Мер­ди­нян, ка­то по­соч­ва, че оп­ре­де­ля­ща за из­бо­ра е про­ба­та на сто­ка­та и ка­чес­т­во­то й.

Про­из­вод­с­т­во­то е мал­ко, тъй ка­то ак­цен­тът е вър­ху ар­тис­тич­на­та ви­зия и ка­чес­т­во­то на из­де­ли­я­та, а про­це­сът е тру­до­е­мък. То­ва пос­та­вя де­сер­ти­те в гор­ния це­но­ви клас сред су­ро­ви­те де­сер­ти във Ве­ли­коб­ри­та­ния.

Раз­хо­ди­те за стар­та са нис­ки: “При су­ро­во­яд­с­т­во­то в на­ча­ло­то ос­нов­ни­те ин­вес­ти­ции са мал­ки – за спе­ци­а­ли­зи­ран мик­сер и хла­дил­ник, ко­и­то фи­нан­си­рах със соб­с­т­ве­ни мал­ки спес­тя­ва­ния и кре­дит­на кар­та”, ко­мен­ти­ра Мер­ди­нян, ка­то до­ба­вя, че все­ки мо­же да за­поч­не по­доб­но на­чи­на­ние и са­мо с 500 бри­тан­с­ки ли­ри. Тя да­ва при­мер с пър­ва-

та си по­куп­ка – хла­дил­ник от еbay за 50 ли­ри, до­ка­то има и про­фе­си­о­нал­ни ма­ши­ни, ко­и­то дос­ти­гат 3 хи­ля­ди.

“Чак в мо­мен­та, ко­га­то дос­тиг­неш до по­ве­че ма­га­зи­ни, се на­ла­га да се от­де­лят по­ве­че сред­с­т­ва за от­дел­на спе­ци­а­ли­зи­ра­на кух­ня”, по­соч­ва Мер­ди­нян. И тук ид­ва ед­но от пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва­та. Ма­кар че по-го­ля­ма­та част от ма­те­ри­а­ли­те за Raw Bonbon са би­оп­ро­дук­ти, край­ни­ят про­дукт не е сер­ти­фи­ци­ран. При­чи­на­та – не­по­сил­но скъ­по е за мал­кия биз­нес във Ве­ли­коб­ри­та­ния. “За да сло­жиш ду­ма­та “ор­га­ни­чен” на сто­ка­та, имаш нуж­да от сер­ти­фи­кат, кой­то стру­ва 800 па­ун­да на го­ди­на плюс про­цент от обо­ро­та”, от­бе­ляз­ва Ирен Мер­ди­нян. До­пъл­ни­тел­но е ну­жен и ре­сурс за под­го­тов­ка­та на до­ку­мен­та­ци­я­та, ко­я­то е нуж­на при все­ки про­из­вод­с­т­вен етап.

Пра­ви­тел­с­т­во­то е одоб­ри­ло ре­ди­ца бла­гот­во­ри­тел­ни ор­га­ни­за­ции, ко­и­то да сер­ти­фи­ци­рат про­дук­ти, но най-го­ля­ма­та там е Soil Association. Те по­лу­ча­ват пос­тъп­ле­ни­я­та от так­си, про­ве­ря­ват до­ку­мен­та­ци­я­та, про­из­вод­с­т­во­то и по­куп­ки­те на су­ро­ви­ни.

Биз­не­сът днес

Се­га под шап­ка­та на Raw Bonbon има шест ка­ка­о­ви про­дук­та – с мат­ча, ко­кос, бо­ро­вин­ки, ка­ра­мел, че­ре­ши и трю­фе­ли, ко­и­то се пред­ла­гат ос­нов­но в Лон­дон. Из­де­ли­я­та се ку­пу­ват пре­дим­но от хо­ра, ко­и­то во­дят здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот, или та­ки­ва, ко­и­то имат не­по­но­си­мост към оп­ре­де­ле­ни гру­пи със­тав­ки и хра­ни ка­то глу­тен, за­ха­ри, млеч­ни про­дук­ти. “Във Ве­ли­коб­ри­та­ния има мно­го хо­ра, ко­и­то са алер­гич­ни към лак­то­за”, по­соч­ва Ирен Мер­ди­нян. На то­зи етап в жи­во­та ми биз­не­сът ми тряб­ва да ми но­си ра­дост, да има ле­ко­та и иг­ра в не­го. То­ва не оз­на­ча­ва, че про­це­сът не е пре­ци­зен, а че е нуж­на сво­бо­да за про­ба и греш­ка, а не да е биз­нес - ус­пех на вся­ка це­на с тра­ди­ци­он­ни­те биз­нес сред­с­т­ва на ам­би­ция и кон­ку­рен­ция. За мен биз­не­сът е фор­ма на из­ра­зя­ва­не и раз­би­ра­не на се­бе си, об­с­луж­ва мо­я­та нуж­да за не­за­ви­си­мост, твор­чес­т­во и кра­со­та и, на­дя­вам се, по то­зи на­чин об­с­луж­ва нуж­да­та за сла­дост и здра­вос­ло­вен ка­чес­т­вен де­серт и на дру­ги хо­ра. >В мо­мен­та съм в етап на прес­т­рук­ту­ри­ра­не на биз­не­са. За мен ще е въл­ну­ва­що да съз­дам по­ве­че ди­рек­т­ни кон­так­ти с чуж­дес­т­ран­ни кли­ен­ти. Как­то от­към обу­че­ни­е­то, та­ка и от­към из­де­ли­я­та. Бих ис­ка­ла да има и по­ве­че вир­ту­ал­но при­със­т­вие на хо­ра, ко­и­то не са в Лон­дон. Как си пред­с­та­вя­те биз­не­са си след 5 го­ди­ни? >Про­ба-греш­ка. Ко­га­то ми ха­ре­са ня­кой де­серт, се опит­вам да го пре­съз­дам в су­ров вид. Но има и кра­си­ви вдъх­но­вя­ва­щи мо­мен­ти, ко­га­то виж­дам де­серт в ума си - вкус, фор­ма, съ­че­та­ния. Как из­б­рах­те вку­со­ве­те за из­де­ли­я­та? >Мно­го слу­чай­ност има­ше в це­лия про­цес. Аз имах шо­ко­ла­до­ва тор­та и чист “мат­ча бон­бон”, кой­то на­по­до­бя­ва мар­ци­пан. Един йо­га учи­тел от сту­ди­о­то ми оба­че по­ръ­ча да му нап­ра­вя за рож­де­ния ден шо­ко­ла­до­ва тор­та със сло­е­ве мат­ча. Тор­та­та ста­на мно­го по­пу­ляр­на в йо­га сту­ди­о­то и то­ва ме оку­ра­жи да нап­ра­вя и ин­ди­ви­ду­а­лен де­серт - “мат­ча слайс”. Аз ви­дях из­де­ли­е­то ка­то три­ъ­гъл­ник, два слоя мат­ча с шо­ко­лад меж­ду тях. От­къ­де дой­де иде­я­та за “мат­ча слайс”?

P “При су­ро­во­яд­с­т­во­то в на­ча­ло­то ос­нов­ни­те ин­вес­ти­ции са мал­ки“, каз­ва Ирен Мер­ди­нян | Raw Planet

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.