//ОБ­РА­ЗО­ВА­НИЕ Фи­нан­со­ва гра­мот­ност за на­ши­те де­ца

Все по­ве­че ин­ци­а­ти­ви обу­ча­ват уче­ни­ци и под­рас­т­ва­щи за важ­ност­та на па­ри­те, ин­вес­ти­ци­и­те и се­мей­ния бю­джет

Capital - - МОЯТ КАПИТАЛ - Shutterstock ав­тор Ни­ко­лай Ней­чев | nikolay.neychev@capital.bg

ПП­ро­уч­ва­не на Visa пре­ди две го­ди­ни по­ка­за, че най-раз­поз­на­ва­е­ма­та фи­нан­со­ва ин­с­ти­ту­ция за бъл­гар­с­ки­те уче­ни­ци е... за­лож­на­та къ­ща. Над ед­на тре­та от юно­ши­те над 15 го­ди­ни пък не мо­гат да прес­мет­нат про­цент, а по­ве­че от по­ло­ви­на­та ня­мат оп­ре­де­ле­ние за ос­нов­ни по­ня­тия ка­то де­бит­на кар­та или ин­ф­ла­ция. Из­с­лед­ва­не на „Джу­ни­ър ачийв­мънт“сред око­ло 2000 де­ца, по­каз­ва, че 70% от уче­ни­ци­те в 7-и клас не мо­гат да оп­ре­де­лят из­точ­ни­ци­те на до­хо­ди на до­ма­кин­с­т­во­то, в ко­е­то жи­ве­ят. Ан­ке­ти­те са­мо пот­вър­ди­ха тре­вож­на­та кон­с­та­та­ция за нис­ка­та ико­но­ми­чес­ка кул­ту­ра сред под­рас­т­ва­щи­те, ко­е­то меж­ду дру­го­то се наб­лю­да­ва и при мно­го от въз­рас­т­ни­те. Раз­би­ра се, ви­на в то­ва не тряб­ва да се тър­си са­мо в се­мейс­т­во­то, къ­де­то де­ца­та тряб­ва да фор­ми­рат пър­ви­те си поз­на­ния за из­точ­ни­ка на до­хо­ди­те, па­ри­те и раз­хо­ди­те. Ек­с­пер­ти са ка­те­го­рич­ни, че при­чи­на за то­ва е и об­ра­зо­ва­тел­на­та сис­те­ма - аб­с­т­рак­т­но пре­по­да­ва­не в ча­со­ве­те по ма­те­ма­ти­ка, без об­вър­з­ва­не

на за­да­чи­те с ре­ал­ния жи­вот.

Ос­вен то­ва го­ля­ма част от учи­те­ли­те в по-нап­ред­на­ла въз­раст не са под­гот­ве­ни да пре­по­да­ват фи­нан­со­ви поз­на­ния. Доб­ра­та но­ви­на е, че през пос­лед­ни­те го­ди­ни се ро­ди­ха все по­ве­че ини­ци­а­ти­ви и прог­ра­ми за обу­че­ние на уче­ни­ци и на учи­те­ли, ко­и­то да им пре­по­да­ват.

За­си­ле­на ак­тив­ност

През ми­на­ла­та го­ди­на ед­на от най-ста­ри­те ор­га­ни­за­ции за раз­ви­тие на об­ра­зо­ва­ни­е­то, „Джу­ни­ър ачийв­мънт“, обя­ви на­ча­ло­то на про­ек­та „Прак­тич­ни фи­нан­си“. Ини­ци­а­ти­ва­та е офи­ци­ал­но под­к­ре­пе­на от Ми­нис­тер­с­т­во­то на фи­нан­си­те, НАП, КФН и 8 про­фе­си­о­нал­ни асо­ци­а­ции, ко­и­то об­х­ва­щат це­лия фи­нан­сов сек­тор в стра­на­та. През та­зи го­ди­на прог­ра­ма­та включ­ва обу­ча­ва­не на 50 учи­те­ли от ця­ла­та стра­на, ко­е­то ще се про­ве­де до края на сеп­тем­в­ри. След то­ва те ще пре­по­да­ват в сво­и­те учи­ли­ща 72 учеб­ни ча­са, то­ест 2 пъ­ти сед­мич­но, под фор­ма­та на сво­бод­но из­би­ра­е­ма под­го­тов­ка. Всъщ­ност нас­то­я­ща­та учеб­на го­ди­на ще е пър­ва­та пъл­на за прог­ра­ма­та. Очак­ва­ни­я­та са по­не 1000 де­ца да пре­ми­нат обу­че­ни­е­то. Зап­ла­ща­не­то на

учи­те­ли­те и из­да­ва­не­то на учеб­ни­те по­ма­га­ла за уче­ни­ци­те, как­то и пи­лот­на­та фа­за на про­ек­та, в ко­я­то се вклю­чи­ха 25 учи­ли­ща, се фи­нан­си­ра от бю­дже­та на прог­ра­ма­та, кой­то е 100 000 ев­ро. По­ло­ви­на­та от не­го е оси­гу­ре­на от спон­со­ри­те – пен­си­он­но­то дру­жес­т­во „Ен Ен“, „БНП Па­ри­ба лич­ни фи­нан­си“и ин­вес­ти­ци­он­ния пос­ред­ник „Ка­рол“, а дру­га­та по­ло­ви­на е оси­гу­ре­на от Ев­ро­пейс­ка­та бан­ка за въз­с­та­но­вя­ва­не и раз­ви­тие. „Пред­с­тои да за­поч­нем пре­го­во­ри с ком­па­ни­и­те от сек­то­ра за про­дъл­жа­ва­не на фи­нан­си­ра­не­то на про­ек­та и за след­ва­ща­та го­ди­на. Но съ­що та­ка се на­дя­ва­ме, че в бъ­де­ще учи­ли­ща­та ще въ­ве­дат обу­че­ни­е­то в за­дъл­жи­тел­на­та из­би­ра­е­ма под­го­тов­ка – клас Б, ка­то по то­зи на­чин ще по­лу­чат въз­мож­ност да го фи­нан­си­рат чрез тех­ния бю­джет“, ко­мен­ти­ра за „Ка­пи­тал“Ве­ра Пет­кан­чин от „Джу­ни­ър ачийв­мънт“.

Меж­дув­ре­мен­но фон­да­ция „Ини­ци­а­ти­ва за фи­нан­со­ва гра­мот­ност“ве­че от ня­кол­ко го­ди­ни про­веж­да та­ки­ва обу­че­ния. Те имат две от­дел­ни раз­ра­бо­те­ни прог­ра­ми – за де­ца до 12 го­ди­ни и де­ца меж­ду 13- и 18-го­диш­на въз­раст, при ко­и­то се из­пол­з­ва прин­ци­път на Па­ре­то – 20% зна­ния и 80% по­ве­де­ние, то­ест „уче­не чрез съп­ре­жи­вя­ва­не на ре­ал­на си­ту­а­ция“. По прог­ра­ми­те са обу­че­ни над 300 пре­по­да­ва­те­ли и биб­ли­о­теч­ни ра­бот­ни­ци от ця­ла­та стра­на, ка­то се пла­ни­ра до края на го­ди­на­та бро­ят им да на­рас­не с още 130. Учи­те­ли­те из­пол­з­ват „ра­бо­тил­ни­ци­те“в раз­лич­ни ча­со­ве, най-ве­че по пред­п­ри­е­ма­чес­т­во, тех­но­ло­гии, час на клас­ния и СИП. Фон­да­ци­я­та раз­ра­бот­ва но­ви ак­тив­ни за­ни­ма­ния, вклю­чи­тел­но иг­ри,

Всич­ки учи­те­ли, при­ла­га­щи прог­ра­ма­та, за­я­вя­ват, че ос­вен че се ха­рес­ва мно­го от де­ца­та, им дейс­т­ва и мо­ти­ви­ра­що, ка­ра ги да се за­мис­лят, под­тик­ва ги към дейс­т­вия. Ро­си­ца Вар­то­ник, пред­се­да­тел на фон­да­ция „Ини­ци­а­ти­ва за фи­нан­со­ва гра­мот­ност“ На­дя­ва­ме се в бъ­де­ще учи­ли­ща­та да въ­ве­дат обу­че­ни­е­то в за­дъл­жи­тел­на­та из­би­ра­е­ма под­го­тов­ка – клас Б, ка­то по то­зи на­чин ще по­лу­чат въз­мож­ност да го фи­нан­си­рат чрез тех­ния бю­джет. Ве­ра Пет­кан­чин, „Джу­ни­ър ачийв­мънт“

ба­зи­ра­ни на escape ста­и­те, как­то и нас­тол­на иг­ра, раз­ви­ва­ща уме­ни­я­та за бю­дже­ти­ра­не. Фон­да­ци­я­та при­ла­га и оцен­ка на въз­дейс­т­ви­е­то, спо­ред ко­я­то об­щи­те фи­нан­со­ви поз­на­ния на уче­ни­ци­те се уве­ли­ча­ват от 44% на 83% след пре­ми­на­ва­не на обу­че­ни­е­то – най-мно­го в част­та „Кре­дит­ни про­дук­ти“(от 13% на 75%). Фи­нан­си­ра­не­то се оси­гу­ря­ва от „Ен Ен Бъл­га­рия“.

В про­дъл­же­ние на гло­бал­на­та си тра­ди­ция да про­веж­да прог­ра­ми за по­ви­ша­ва­не на фи­нан­со­ва­та гра­мот­ност по­доб­на кампания стар­ти­ра и един от два­та ос­нов­ни кар­то­ви опе­ра­то­ра – Visa. През 2017 г. по тях­на­та прог­ра­ма „На­ши­те па­ри“бя­ха обу­че­ни об­що 75 учи­те­ли, ко­и­то през учеб­на­та го­ди­на са пре­по­да­ва­ли в 49 учи­ли­ща в стра­на­та. До на­ча­ло­то на но­ва­та учеб­на го­ди­на пред­с­тои да бъ­дат обу­че­ни още 55 пре­по­да­ва­те­ли, с ко­е­то учи­ли­ща­та се очак­ва да ста­нат 74. Го­ле­ми­ят плюс на тях­на­та прог­ра­ма оба­че е при­със­т­ви­е­то в най-го­ле­мия пор­тал за ви­де­о­обу­че­ние ucha. se на 40 без­п­лат­ни ви­де­о­уро­ка и уп­раж­не­ния към тях, с ко­и­то мо­гат да дос­тиг­нат до хи­ля­ди бъл­гар­с­ки де­ца по цял свят. Фи­нан­си­ра­не­то е оси­гу­ре­но от всич­ки тър­гов­с­ки бан­ки в Бъл­га­рия, пар­т­ньо­ри на Visa.

До­ри и дър­жав­на­та ад­ми­нис­т­ра­ция На­ци­о­нал­на­та аген­ция за при­хо­ди­те съ­що из­вър­ш­ва обу­че­ние на уче­ни­ци по те­ми ка­то да­нъ­ци и оси­гу­ров­ки от 2013 г., ка­то до­се­га са би­ли обу­че­ни око­ло 50 000 уче­ни­ци във всич­ки 28 об­лас­т­ни гра­да. Обу­че­ни­я­та се из­вър­ш­ват от око­ло 100 да­нъч­ни слу­жи­те­ли по мес­та, ка­то ос­нов­но се вли­за в кла­со­ве с 14-19-го­диш­ни уче­ни­ци.

От­дел­но от обу­че­ни­я­та в учи­ли­ща­та аген­ци­я­та из­пол­з­ва ак­тив­но два ин­тер­нет ка­на­ла, за да дос­тиг­не до по­ве­че уче­ни­ци - чрез facebook стра­ни­ца­та „Влез в час с да­нъ­ци­те“и сай­та zaednovchas.bg, в ко­и­то има ви­де­о­уро­ци и тес­то­ве. За да стиг­не пос­ла­ни­е­то им до мла­деж­ка­та ау­ди­то­рия, те из­пол­з­ват по­пу­ляр­ни лич­нос­ти ка­то ак­тьо­ра Ва­сил Ва­си­ле­в­З­у­е­ка и пе­ви­ца­та Ми­ха­е­ла Фи­ле­ва и дру­ги, ко­и­то се съг­ла­ся­ват да се вклю­чат в про­ек­та на доб­ро­вол­ни на­ча­ла. Ос­вен то­ва се пре­дос­та­вят сед­мич­ни и ме­сеч­ни наг­ра­ди на уче­ни­ци, от­го­во­ри­ли пра­вил­но на тес­то­ве­те. “Имен­но за­то­ва в ан­ке­ти след про­ве­де­но­то обу­че­ние 93% от уче­ни­ци­те го оце­ня­ват ка­то по­лез­но и ка­то по-доб­ро от тра­ди­ци­он­ни­те фор­ми на обу­че­ние в учи­ли­ще”, ко­мен­ти­ра Ро­сен Бъч­ва­ров, го­во­ри­тел на НАП и ос­но­вен дви­га­тел на ини­ци­а­ти­ва­та.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.