Кар­то­ва про­мо­ция //НА КРЕ­ДИТ

Как­ви офер­ти пред­ла­гат бан­ки­те по сво­и­те кре­дит­ни кар­ти

Capital - - МОЯТ КАПИТАЛ - ав­тор Ни­ко­лай Ней­чев | nikolay.neychev@capital.bg

СС ид­ва­не­то на про­лет­та и есен­та за бан­ки­те обик­но­ве­но за­поч­ват се­зо­ни­те на про­мо­ци­и­те. В слу­чая обект на та­ки­ва са кре­дит­ни­те кар­ти, ка­то до края на ме­се­ца ня­кои от тях пред­ла­гат пре­фе­рен­ци­ал­ни ус­ло­вия. Обик­но­ве­но най-лес­но е одоб­ря­ва­не­то за из­да­ва­не на кре­дит­на кар­та от бан­ка­та, в ко­я­то ве­че има­ме ре­гу­ляр­но из­пол­з­ва­на смет­ка. От из­вес­т­но вре­ме всич­ки по-го­ле­ми бан­ки поз­во­ля­ват кан­ди­дат­с­т­ва­не­то за кар­та­та да се из­вър­ш­ва из­ця­ло он­лайн, ка­то по то­зи на­чин се спес­тя­ва вре­ме за по­пъл­ва­не на до­ку­мен­ти на мяс­то.

Най-го­ля­ма­та бан­ка по ак­ти­ви - Уник­ре­дит Бул­банк, има ня­кол­ко про­мо­ции до края на ме­се­ца. Стар­то­ви­те кре­дит­ни­те кар­ти Visa Classic и Visa Donna са без так­са за об­с­луж­ва­не за пър­ви­те две го­ди­ни, а след то­ва е по 25 лв. За срав­не­ние - кре­дит­на­та кар­та Mastercard Standard на съ­ща­та бан­ка е с двой­но по-ви­со­ка так­са. Съ­що та­ка го­диш­на­та лих­ва по про­мо­ци­о­нал­ни­те кар­ти е 17% вмес­то 20%. Ос­вен то­ва злат­на­та кре­дит­на кар­та Visa Gold е с по-ви­со­ки ли­ми­ти за пот­реб­ле­ние, пок­ри­тие на вклю­че­на­та зас­т­ра­хов­ка, има до­пъл­ни­тел­ни от­с­тъп­ки по прог­ра­ми­те за ло­ял­ност, съ­що е без го­диш­на так­са за пър­ви­те две го­ди­ни и по-нис­ка лих­ва. Кли­ен­ти­те на бан­ка­та, ко­и­то ве­че имат из­да­де­на кре­дит­на кар­та съ­що мо­гат да пре­мах­нат го­диш­на­та так­са за уп­рав­ле­ние. То­ва мо­же да ста­не, в слу­чай, че пре­по­ръ­чан от тях чо­век бъ­де одоб­рен и му бъ­де из­да­де­на кар­та на бан­ка­та. Та­зи про­мо­ция ва­жи до края на го­ди­на­та.

Бан­ка ДСК за­поч­на да пред­ла­га кре­дит­на кар­та, ко­я­то да­ва без­п­лат­но член­с­т­во в клу­ба за на­ма­ле­ния на нис­ко­та­риф­на­та ави­о­ком­па­ния WizzAir. С то­ва член­с­т­во мо­гат да се ку­пу­ват са­мо­лет­ни би­ле­ти с от­с­тъп­ка за до 5 ду­ши, ка­то це­на­та му за ед­на го­ди­на на сай­та на пре­воз­ва­ча е 60 ев­ро. От­с­тъп­ка­та е по­не 20 лв. от це­на­та на би­ле­та и по­не 10 лв. от раз­хо­да за ба-

гаж. Дру­га­та про­мо­ци­о­нал­на кар­та на бан­ка­та е MaxiGo, ко­я­то е без так­са за из­да­ва­не и съ­що та­ка без так­са за тег­ле­не на бан­ко­мат на Бан­ка ДСК, ка­то днев­ни­ят ли­мит на та­зи ус­лу­га по об­щи ус­ло­вия е 400 лв. За смет­ка на то­ва тя има мал­ко по-ви­со­ка лих­ва от стан­дар­т­но­то – 21.9%. И две­те про­мо­ции са без кра­ен срок.

До края на ме­се­ца ПИБ пред­ла­га кре­дит­ни кар­ти без так-

са за об­с­луж­ва­не за пър­ви­те 25 ме­се­ца – Visa или Mastercard стан­дар­т­на, злат­на или пла­ти­не­на, ка­то прин­цип­но це­на­та за та­зи ус­лу­га е 19 лв. за обик­но­ве­ни­те кар­ти и 150 лв. за пла­ти­не­ни­те. Ос­вен то­ва в съ­щия пе­ри­од лих­ва­та по ус­во­е­ни­те сред­с­т­ва след гра­тис­ния пе­ри­од ще е с 25% по­нис­ка от стан­дар­т­но­то – 12% вмес­то 16%. Бан­ка­та има про­мо­ция и по биз­нес кре­дит­на­та кар­та, ко­я­то съ­що е без так­са за го­диш­но об­с­луж­ва­не за пър­ви­те 25 ме­се­ца, ко­я­то из­вън про­мо­ци­я­та стру­ва 89 лв.

По­щен­с­ка бан­ка пред­ла­га 0% лих­ва за нап­ра­ве­ни по­куп­ки през пър­ви­те три ме­се­ца след из­да­ва­не­то на но­ви кар­ти Visa – Classic, Gold и Premium.

След то­ва лих­ве­ни­ят про­цент ста­ва 18.9. Ос­вен то­ва от из­вес­т­но вре­ме бан­ка­та има пар­т­ньор­с­т­во с един от най­го­ле­ми­те сай­то­ве за ре­зер­ва­ции на хо­те­ли и апар­та­мен­ти booking.com. Вся­ка ре­зер­ва­ция, ко­я­то бъ­де пла­те­на с кре­дит­на­та кар­та на бан­ка­та, по­лу­ча­ва 3% от­с­тъп­ка. Тряб­ва да се има пред­вид оба­че, че в го­ля­ма част от слу­ча­и­те за­паз­ва­не­то на хо­тел­с­ка стая в сай­та не изис­к­ва пред­ва­ри­тел­но пла­ща­не в ин­тер­нет, а мо­же смет­ка­та да се уре­ди на мяс­то.

При Ин­вес­т­банк кре­дит­ни­те кар­ти са без так­са за пър­ви­те шест ме­се­ца, а лих­ва­та за­поч­ва от 10% в за­ви­си­мост от про­дук­та и пре­дос­та­ве­но­то от кли­ен­та обез­пе­че­ние.

Про­мо­ци­я­та на Бан­ка Пи­ре­ос е за кре­дит­на кар­та без так­са за ця­ла­та пър­ва го­ди­на, как­то и без лих­ва за по­куп­ки­те през пър­ви­те три ме­се­ца. След то­ва лих­ва­та е 9.9%, ко­е­то е сред най-нис­ки­те пред­ло­же­ния на па­за­ра, а при вся­ка тран­зак­ция се да­ря­ват 10 сто­тин­ки на УНИЦЕФ.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.