Ein Mass, bitte!

Всич­ко, ко­е­то тряб­ва да зна­е­те за таз­го­диш­ния “Ок­то­бер­фест” в Мюн­хен (22 сеп­тем­в­ри - 7 ок­том­в­ри)

Capital - - СВОБОДНО ВРЕМЕ - До­ро­тея Фа­ки­ро­ва

ЛЛ­я­то­то си оти­ва и за мно­го хо­ра връ­ща­не­то към ру­ти­на­та е бе­ля­за­но от след­ва­кан­ци­он­на деп­ре­сия. Ед­но крат­ко пъ­ту­ва­не през сеп­тем­в­ри би раз­вед­ри­ло все­ки, а по­ля­ни­те на мюн­хен­с­кия „Ок­то­бер­фест“са под­хо­дя­що мяс­то за въз­в­ръ­ща­не на доб­ро­то нас­т­ро­е­ние.

Най-го­ле­ми­ят би­рен фес­ти­вал в све­та се про­веж­да еже­год­но в ба­вар­с­ка­та сто­ли­ца. Та­зи го­ди­на се от­к­ри­ва на 22 сеп­тем­в­ри с тър­жес­т­ве­но шес­т­вие, ко­е­то пре­ми­на­ва през гра­да, а кме­тът вди­га пър­ва­та наз­д­ра­ви­ца с ду­ми­те „O ‘zapft is!”, или „Да се на­ли­ва!“. Зак­ри­ва­не­то е на 7 ок­том­в­ри.

Ис­то­ри­я­та

През ок­том­в­ри 1810 г. принц Люд­виг се же­ни за сак­сон­с­ка­та прин­це­са Те­ре­за на пищ­на сват­бе­на це­ре­мо­ния, а в тях­на чест в пок­рай­ни­ни­те на Мюн­хен се ор­га­ни­зи­ра праз­нен­с­т­во, на ко­е­то са по­ка­не­ни всич­ки жи­те­ли на гра­да. Про­веж­да се до­ри кон­но над­бяг­ва­не, към ко­е­то има тол­ко­ва го­лям ин­те­рес, че на след­ва-

ща­та го­ди­на то е пов­то­ре­но.

То­ва да­ва на­ча­ло­то на еже­год­но­то праз­ну­ва­не на съ­що­то мяс­то, на­ре­че­но Те­ре­зен­ви­е­зе (Theresenwiese) в чест на прин­це­са Те­ре­за, или нак­рат­ко Виз´н (Wies`n). С те­че­ние на вре­ме­то да­ти­те на би­ре­ния фест се из­мес­т­ват по-ра­но за­ра­ди по-ме­ко­то вре­ме през сеп­тем­в­ри, но зак­ри­ва­не­то му ви­на­ги е през пър­ва­та не­де­ля на ок­том­в­ри.

FYI

Доб­ре е да пла­ни­ра­те по­се­ще­ни­е­то си на „Ок­то­бер­фест“по-от­ра­но, тъй ка­то гра­дът бук­вал­но се пу­ка по ше­во­ве­те от ту­рис­ти в дни­те на съ­би­ти­е­то. Ако не сте ус­пе­ли да на­ме­ри­те къ­де да от­сед­не­те в Мюн­хен, мо­же да по­тър­си­те въз­мож­нос­ти за нас­та­ня­ва­не и в съ­сед­ни­те гра­до­ве ка­то Нюр­н­берг, Бам­берг и Ре­ген­с­бург, ко­и­то зас­лу­жа­ват крат­ко по­се­ще­ние и имат ди­рек­тен и бърз тран­с­порт с фес­та.

Ре­зер­ва­ция на ма­са Имай­те пред­вид, че в шат­ри­те би­ра ще ви сер­ви­рат са­мо ако има­те мяс­то, а мес­та­та се ре­зер­ви­рат пред­ва­ри­тел­но.

За да вле­зе­те без ре­зер­ва­ция, тряб­ва да дой­де­те ра­но, през уи­кен­ди­те до­ри още пре­ди да от­во­рят за по­се­ти­те­ли. Ра­бот­но­то вре­ме на шат­ри­те през седмицата е от 10:00 до 23:00 ч., а в съ­бо­та и не­де­ля ра­бо­тят от 9:00 сут­рин­та.

Ако сте го­ля­ма ком­па­ния, за­дъл­жи­тел­но ре­зер­ви­рай­те ма­са в ед­на от шат­ри­те пред­ва­ри­тел­но. Ре­зер­ва­ци­я­та е без­п­лат­на, но се пла­ща ва­у­чер за кон­су­ма­ция. Важ­но е да из­пол­з­ва­те офи­ци­ал­ния сайт за ре­зер­ва­ции, а не плат­фор­ми за про­даж­ба от тре­ти ли­ца, тъй ка­то в пос­лед­ни­те го­ди­ни има мно­го зло­у­пот­ре­би и ор­га­ни­за­то­ри­те от­каз­ват да при­е­мат ре­зер­ва­ции от дру­ги из­точ­ни­ци.

Тран­с­порт

Фес­тът е лес­но дос­тъ­пен с влак, ав­то­бу­си и так­си.

Би­ра и още не­що „Ок­то­бер­фест“е за всич­ки. Не си мис­ле­те, че там се кон­су­ми­рат един­с­т­ве­но би­ра и вур­ст. Ти­пич­ни пла­та са пе­че­но пи­ле (Wiesn-Hendl), гев­рек (Brezn), ри­ба на шиш Steckerl Fish, вур­ст Weisswurst, как­то и спе-

ци­а­ли­те­ти от би­вол­с­ко ме­со и лю­би­ми­ят ябъл­ков щру­дел.

Съ­би­ти­е­то е за въз­рас­т­ни, но и за де­ца, тъй ка­то ос­вен шат­ри­те има и мно­го за­бав­ле­ния, ти­пич­ни за го­ле­ми­те па­на­и­ри.

Втор­ник е ден на се­мейс­т­во­то, то­га­ва всич­ки ат­рак­ции са по–ев­ти­ни, а ня­кои шат­ри пред­ла­гат по–нис­ки це­ни за дет­с­ки­те ме­ню­та.

Как­во да по­ръ­ча­те? За­пом­не­те фра­за­та Ein Mass, bitte! Та­ка по­лу­ча­ва­те ед­но­лит­ро­ва хал­ба с би­ра. Це­на­та е око­ло 10-11 ев­ро ли­тъ­рът, а за бе­зал­ко­хол­на на­пит­ка - око­ло 4-6 ев­ро. Вся­ка шат­ра сер­ви­ра са­мо ед­на мар­ка би­ра, има и шат­ра, спе­ци­а­ли­зи­ра­на един­с­т­ве­но във ви­но и шам­пан­с­ко (Weinzelt).

Важ­но е да но­си­те със се­бе си кеш, въп­ре­ки, че в ня­кои шат­ри мо­же да пла­ти­те и с кар­та.

Пра­ви­ла

Мес­т­ни­те, как­то и дос­та от ту­рис­ти­те са об­ле­че­ни в тра­ди­ци­о­нал­ни но­сии (Dirndl) за же­ни­те и ри­за и ко­же­ни пан­та­ло­ни с ти­ран­ти за мъ­же­те.

Въп­ре­ки че пред­с­та­ви­те за „Ок­то­бер­фест“чес­то се обоб­ща­ват с об­ра­за на по­чер­пе­ни чер­вен­да­лес­ти хо­ра, ко­и­то вди­гат мно­го шум, ор­га­ни­за­то­ри­те на фес­та дър­жат на ими­джа на съ­би­ти­е­то и не то­ле­ри­рат неп­рис­той­но дър­жа­ние, сле­дят за ре­да и доб­рия тон в шат­ри­те. В слу­чай на не­под­хо­дя­що по­ве­де­ние гос­ти­те тряб­ва да на­пус­нат те­ри­то­ри­я­та на фес­ти­ва­ла, до­ри да имат ре­зер­ва­ция. Заб­ра­не­но е кач­ва­не­то по ма­си­те, въп­ре­ки че на пей­ки­те е поз­во­ле­но. Заб­ра­не­но е и да се из­на­сят хал­би от шат­ри­те.

От вас се очак­ва да не гу­би­те са­мо­кон­т­рол, въп­ре­ки че след са­мо две из­пи­ти би­ри то­ва мо­же да е труд­на за­да­ча.

Shutterstock

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.