//АРТ Има­ло ед­но вре­ме

Фо­тог­раф­ка­та Еле­о­но­ра Кос­ти сни­ма изос­та­ве­ни сгра­ди из ця­ла Ита­лия

Capital - - СВОБОДНО ВРЕМЕ - ав­тор Ивай­ло Ха­ра­лам­пи­ев 01 Ви­ла „Сбер­то­ли“в град Пис­тоя, Тос­ка­на, фун­к­ци­о­ни­ра­ла ка­то пси­хи­ат­рич­на бол­ни­ца по­ве­че от век (1868 - 1990 г.) 02 Изос­та­вен пет­з­вез­ден хо­тел в ку­рор­та Сал­со­ма­жо­ре Тер­ме 03 Име­ние бли­зо до Ми­ла­но, рес­тав­ри­ра­но ско­ро след сним­ки­те

КК­о­га­то пре­ди че­ти­ри го­ди­ни ита­ли­ан­с­ка­та фо­тог­раф­ка Еле­о­но­ра Кос­ти за пръв път вли­за да сни­ма в изос­та­ве­но име­ние в об­ласт Лом­бар­дия, на се­вер от Ми­ла­но, тя е сил­но впе­чат­ле­на от ми­ри­са на вла­га и приз­рач­на­та ти­ши­на. Кос­ти по­па­да на ин­фор­ма­ция за ве­ков­на­та сгра­да в мес­тен вес­т­ник. Ка­то фо­тог­раф е из­не­на­да­на от оча­ро­ва­ни­е­то на раз­ру­ха­та, но още по­ве­че от „из­д­ръж­ли­вост­та на кра­со­та­та“. До днес тя е сни­ма­ла над пет­де­сет изос­та­ве­ни мес­та, а с про­ек­та си Abandoned би ис­ка­ла да съ­жи­ви ста­ра­та сла­ва на

име­ния, цър­к­ви, за­мъ­ци и бол­ни­ци, изос­та­ве­ни от всич­ки, до­ри и от спо­ме­ни­те. “Ще се рад­вам да се вър­нат към жи­вот до­ри и са­мо във въ­об­ра­же­ни­е­то.“Ос­нов­на­та при­чи­на сгра­ди­те да бъ­дат за­пус­на­ти са раз­ру­ше­ни­я­та вс­лед­с­т­вие на не­ред­ки­те зе­мет­ре­се­ния, как­то и не­въз­мож­ност­та на нас­лед­ни­ци­те да пла­щат за под­дръж­ка­та.

В мно­го от име­ни­я­та Еле­о­но­ра от­к­ри­ва сле­ди от от­ми­нал жи­вот: ме­бе­ли, за­вив­ки, лич­ни пред­ме­ти и дре­хи, ле­кар­с­т­ва. „Все ед­но ня­кой ще се по­я­ви зад за­ве­са­та все­ки мо­мент“, каз­ва фо­тог­раф­ка­та.

Мно­го от ме­бе­ли­те раз­каз­ват ис­то­ри­я­та на изос­та­вен пре-

ди го­ди­ни пет­з­вез­ден хо­тел в Сал­со­ма­джо­ре Тер­ме. Учуд­ва­що доб­ре за­па­зе­на е и ви­ла „Сбер­то­ли“в град Пис­тоя, ко­я­то от 1868 до 1990 г. е пси­хи­ат­рич­на бол­ни­ца, а от­то­га­ва сгра­да­та е изос­та­ве­на. В ня­ко­гаш- ния дом на ху­дож­ник Кос­ти се озо­ва­ва в стая са­мо с три­нож­ник и бои. Чес­то над трис­та­го­диш­ни фрес­ки и кар­ти­ни са в изу­ми­тел­но доб­ро със­то­я­ние. Тя ни­ко­га не пре­мес­т­ва пред­ме­ти, ни­то пра­ви про­ме­ни в

ин­те­ри­о­ра, кой­то за­вар­ва.

Еле­о­но­ра се на­у­ча­ва как да от­к­ри­ва изос­та­ве­ни сгра­ди, пре­дим­но от ин­фор­ма­ция в мес­т­на­та пре­са или от ус­та на ус­та. Все по­ве­че из­пол­з­ва и Google Earth, къ­де­то приз­на­ци за раз­ру­ше­ни пок­ри­ви я на­соч­ват по сле­ди­те на по­ред­на­та на­ход­ка. По вре­ме на сним­ки­те тя по­ня­ко­га се за­си­ча и с дру­ги по­се­ти­те­ли: ар­тис­ти, крад­ци на дреб­но, фо­тог­ра­фи, вклю­чи­тел­но и ня­кои от соб­с­т­ве­ни­ци­те. Тя ве­че се е пре­вър­на­ла поч­ти в ек­с­перт в ка­те­го­ри­зи­ра­не­то на сгра­ди­те на та­ки­ва, ко­и­то мо­гат да бъ­дат спа­се­ни, и та­ки­ва, за ко­и­то ня­ма на­деж­да.

Сред щас­т­ли­ви­те ис­то-

рии е сни­ма­но от нея име­ние, ко­е­то след то­ва е ку­пе­но и рес­тав­ри­ра­но от ита­ли­ан­с­ко се­мейс­т­во. Как­то и за­мъ­кът „Са­ме­ца­но“на 40 ки­ло­мет­ра от Фло­рен­ция. Впе­чат­ля­ващ с уни­кал­ния си араб­с­ко-ори­ен­тал­с­ки стил, той e изос­та­вен през 90-те го­ди­ни на ХХ век след зат­ва­ря­не­то на по­ме­ща­ва­лия се двай­сет го­ди­ни лук­со­зен хо­тел и рес­то­рант. В сре­да­та на 2017 г. мес­т­ни­ят кмет обя­вя­ва про­даж­ба­та му след търг на ком­па­ния със се­да­ли­ще в Ду­бай за пет­на­де­сет ми­ли­о­на ев­ро. С на­деж­да­та, че за­мъ­кът ще „граб­не сър­ца­та“на но­ви­те соб­с­т­ве­ни­ци и те ще вър­нат пре­диш­ния му бля­сък. www.eleonoracosti.com

01

03

02

05

04

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.