//КИ­НО Мяс­то­то

Иро­ни­чен три­лър за гра­ни­ци­те на ежед­нев­ни­те же­ла­ния

Capital - - СВОБОДНО ВРЕМЕ - Ян­ко Тер­зи­ев ко­лум­нист, „Ка­пи­тал“

KК­а­чес­т­вен ев­ро­пейс­ки филм по аме­ри­кан­с­ки уеб се­ри­ал. Въз­мож­но в та­лан­т­ли­ви­те ръ­це на ита­ли­а­не­ца Па­о­ло

Дже­но­ве­зе, ав­то­рът на „Пер­фек­т­ни не­поз­на­ти“(2016), кой­то ве­че има ис­пан­с­ка и френ­с­ка вер­сия. В не­го гру­па при­я­те­ли раз­к­ри­ва­ха тай­ни­те си, спо­де­ляй­ки пос­лед­но­то елек­т­рон­но съ­об­ще­ние, ко­е­то са по­лу­чи­ли. Фи­нал­на­та мо­рал­на кар­ти­на не бе­ше ли­цеп­ри­ят­на. Се­га Дже­но­ве­зе стъп­ва на The Boot at the End на ав­то­ра на ро­ле­ви иг­ри и по­доб­ни фен­тъ­зи кни­ги (Earthdawn)

Крис­то­фър Ку­ба­сик. Пър­во­на­чал­но ин­тер­нет се­ри­ал (62 сег­мен­та по 2 ми­ну­ти), пос­ле съб­ран и из­лъ­чен в два се­зо­на (5 епи­зо­да по 24 мин.) по ка­бел­ния ка­нал FX през 2010 и 2012 г.

В „Мяс­то­то“(The Place) сю­жет­ни­ят ске­лет и случ­ки­те са за­па­зе­ни, раз­ши­ре­на е ва­лид­ност­та на мо­рал­ни­те въп­ро­си.

Си­ту­а­ци­я­та е по „Фа­уст“, ге­ро­и­те са обик­но­ве­ни съв­ре­мен­ни хо­ра. На ма­са в ъгъ­ла на де­но­нощ­но­то ка­фе The Place в го­лям град за­га­дъ­чен мъж с тъж­ни очи (Ва­ле­рио Мас­тан­д­реа от „Пер­фек­т­ни не­поз­на­ти“) при­е­ма мо­ли­те­ли. До не­го де­бе­ла ка­то биб­лия ръ­ко­пис­на кни­га, с ко­я­то той се съ­вет­ва и пе­ри­о­ди­чес­ки до­пис­ва. Мъ­жът сбъд­ва же­ла­ния сре­щу из­пъл­не­ни стран­ни, по­ня­ко­га жес­то­ки за­да­чи. Въз­раст-

на да­ма мо­же да вър­не съп­ру­га си от Ал­ц­хай­мер, ако пос­та­ви бом­ба на ожи­ве­но мяс­то. Ба­ща мо­же да спа­си бол­ния си син, ако убие дру­го де­те. Ко­е­то след­ва­щи­ят про­си­тел е на­то­ва­рен да зак­ри­ля, за да по­лу­чи той сво­е­то же­ла­но. Мо­на­хи­ня ще вър­не връз­ка­та си с бо­га, ако заб­ре­ме­нее. Сле­пец ще прог­лед­не, ако ста­не ней­ни­ят из­на­сил­вач. Ис­то­ри­и­те се преп­ли­тат, хо­ро­во­дът на чо­веш­ки­те сла­бос­ти и тай­ни же­ла­ния се вър­ти пред очи­те ни стил­но и ме­лан­хол­но, сред блус и не­он (и мал­ко Уон Кар-уай).

Ка­то в кла­си­чес­ки­те гръц­ки тра­ге­дии случ­ки­те из­вън ка­фе­то не са по­ка­за­ни, а раз­ка­за­ни. От то­ва въз­дейс­т­ви­е­то им не стра­да за­ра­ди чу­дес­ни­те ак­тьо­ри. „Мяс­то­то“е хра­на за ума, как­ва­то съв­ре­мен­но­то ки­но на дейс­т­ви­е­то ряд­ко да­ва. Бо­жес­т­ве­на или дя­вол­с­ка е си­ла­та на мъ­жа, или слу­чай­ност­та е на не­го­ва стра­на? Ге­ни­а­лен пси­хи­а­тър с хла­ден ек­с­пе­ри­мент или ан­гел-пос­ред­ник на чо­веш­ко­то Чис­ти­ли­ще, ко­е­то тряб­ва да бъ­де раз­бу­де­но във все­ки от нас? Нак­рая го виж­да­ме стра­дащ и спо­со­бен на влюб­ва­не (Саб­ри­на Фе­ри­ли ка­то сер­ви­тьор­ка­та, ко­я­то един­с­т­ве­на не ис­ка ни­що). Пи­тат го „за­що ис­каш та­ки­ва ло­ши не­ща от хо­ра­та“, той от­го­ва­ря: „За­що­то има кой да ги нап­ра­ви.“Още от съ­що­то: „Пер­фек­т­ни не­поз­на­ти“.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.