Ка­лен­дар

Capital - - СВОБОДНО ВРЕМЕ -

14 – 16.09

Хен­д­мейд фест. Есен­но­то из­да­ние на фес­ти­ва­ла за ръч­но из­ра­бо­те­ни про­дук­ти от сръч­ни ав­то­ри пред­ла­га но­ва се­лек­ция в три дни и в раз­лич­ни ка­те­го­рии, сред ко­и­то би­жу­та, дре­хи, иг­рач­ки, лам­пи, коз­ме­ти­ка, слад­ки­ши, до­маш­на де­ко­ра­ция. НДК на пар­тер и по­лу­е­та­жи от 10:00 до 20:00 ч., вход сво­бо­ден.

14 – 23.09

Па­на­ир на кук­ли­те. Над 20 пред­с­тав­ле­ния за го­ле­ми и мал­ки в де­се­то­то юби­лей­но из­да­ние на меж­ду­на­род­ния ули­чен и кук­лен те­ат­ра­лен па­на­ир. В прог­ра­ма­та му вли­за уър­к­шоп на све­тов­но­из­вес­т­ния кук­ло­вод и ре­жи­сьор Не­вил Тран­тър, как­то и из­лож­ба с про­ек­ти и ски­ци на един от най-ем­б­ле­ма­тич­ни­те ни сце­ног­ра­фии – арх. Иван Цо­нев, бил сред съз­да­те­ли­те на вис­ше­то об­ра­зо­ва­ние за кук­лен те­а­тър в Бъл­га­рия. По­ве­че­то пред­с­тав­ле­ния са в Сто­лич­ния кук­лен те­а­тър.

Под­роб­нос­ти на www.sofiapuppet.com.

Mood for food. Пър­ви­ят фес­ти­вал за улич­на хра­на в Плов­див раз­пъ­ва де­сет­ки щан­до­ве за хап­ва­не и пий­ва­не – с бав­но пе­че­ни ме­са, пас­та без глу­тен, гур­ме бур­ге­ри, хот­дог, те­чен шо­ко­лад от яд­ки, со­со­ве с го­джи бе­ри, зак­ва­се­но ка­шу, крафт би­ри и мно­го, мно­го дру­ги. В Плов­див, на пло­щад “Цен­т­ра­лен”, къ­де­то всич­ки заг­раж­де­ния ще бъ­дат пре­мах­на­ти.

14 – 16.09

“Фес­ти­ва­лен пъ­зел” е про­ект, кой­то ка­ни все­ки да вле­зе в ла­би­ринт, из­г­ра­ден в ба­сейн, и да раз­г­ле­да ин­с­та­ла­ции, фо­тог­ра­фия и ви­део от бъл­гар­с­ки и меж­ду­на­род­ни ви­зу­ал­ни ар­тис­ти (Плу­вен ба­сейн, Мла­деж­ки кул­ту­рен цен­тър от 18:00 ч.). Той от­к­ри­ва фес­ти­ва­ла за съв­ре­мен­ни из­кус­т­ва в Бур­гас, в чи­я­то ос­нов­на прог­ра­ма по­па­дат и спек­та­къ­лът от Юж­на Ко­рея “Не­о­би­та­ем ос­т­ров” с наг­ра­да за най-до­бър тан­цьор от меж­ду­на­род­ния хо­ре­ог­раф­с­ки фес­ти­вал в Се­ул ми­на­ла­та го­ди­на, “Ро­тор” - пер­фор­ма­тив­на ав­то­ма­тич­на сис­те­ма (ПАС) на Ве­не­лин Шу­ре­лов, и дру­ги. Виж­те по­ве­че на FB – Water festival for contemporary art. Би­ле­ти: 10 лв. за един ден, 25 лв. за це­лия пе­ри­од.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.