ДОМАШНО КИ­НО

Capital - - СВОБОДНО ВРЕМЕ -

Не­що слад­ко с Па­вел Пав­лов.

Майс­тор-слад­ка­рят Па­вел Пав­лов за­поч­ва ка­ри­е­ра­та си в Бъл­га­рия, но усъ­вър­шен­с­т­ва про­фе­си­о­нал­ни­те си уме­ния на раз­лич­ни мес­та в Ев­ро­па и Аме­ри­ка. Той е един­с­т­ве­ни­ят бъл­гар­с­ки слад­кар член на Нор­веж­кия ку­ли­на­рен от­бор. В но­во­то пре­да­ва­не шеф Пав­лов ще спо­де­ли ре­цеп­ти и ку­ли­нар­ни тех­ни­ки за при­гот­вя­не­то на ня­кои от лю­би­ми­те си де­сер­ти.

Пре­ми­е­ра по 24Kitchen, все­ки ден от 14:00 ч.

Труд­ни за уби­ва­не. Все­ки ден без­б­рой мъ­же и же­ни в САЩ се за­е­мат с най-рис­ко­ва­ни­те и ек­с­т­рем­ни про­фе­сии. „Труд­ни за уби­ва­не“е по­ре­ди­ца, ко­я­то пред­с­та­вя тях – не­поз­на­ти­те ге­рои сред обик­но­ве­ни­те ра­бот­ни­ци. Во­де­щи­ят й Тим Ке­не­ди, ак­ти­вен, ква­ли­фи­ци­ран за рейн­джър, кла­си­ран в топ 5 на про­фе­си­о­нал­ни­те ММА бой­ци, рис­ку­ва жи­во­та си, за да им обър­не вни­ма­ние и да вле­зе в тех­ни­те обув­ки.

Пре­ми­е­ра по Discovery Channel, 7 сеп­тем­в­ри, 21:00 ч.

Ню­йор­к­с­ка ком­би­на. Вто­ри сезон на дра­ма­тич­ния се­ри­ал на НВО с учас­ти­е­то на Джеймс Фран­ко и Ма­ги Джи­лен­хол. Епи­зо­ди­те про­дъл­жа­ват да прос­ле­дя­ват за­раж­да­не­то на пор­но кул­ту­ра­та в Ню Йорк от на­ча­ло­то на 70-те до сре­да­та на 80-те го­ди­ни и да по­каз­ват бур­ния свят на секс тър­го­ви­я­та то­га­ва.

Пре­ми­е­ра по HBO3, 16 сеп­тем­в­ри, 1:05 ч., HBO3, 16 сеп­тем­в­ри, 21:00 ч., HBO, 16 сеп­тем­в­ри, 22:50 ч.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.