Най-важ­но­то

Бъл­га­рия/Ико­но­ми­ка­та/Све­тът/Биз­не­сът

Capital - - Седмицата -

//БЪЛ­ГА­РИЯ

P За­ко­нът за хо­ра­та с ув­реж­да­ния бе вър­нат за по­ре­ден път за пре­ра­бот­ка, след ка­то пос­лед­ни­ят му ва­ри­ант, пред­с­та­вен във втор­ник на за­се­да­ние на На­ци­о­нал­ния съ­вет за ин­тег­ра­ция на хо­ра­та с ув­реж­да­ния, бе от­х­вър­лен след гнев­ни ре­ак­ции и от пред­с­та­ви­тел­ни ор­га­ни­за­ции, и от ом­буд­с­ма­на. Кри­ти­ки­те не за­ся­гат те­жес­ти­те за ра­бо­то­да­те­ли­те ка­то ми­ни­мал­ни кво­ти и гло­би. Со­ци­ал­ни­ят ми­нис­тър Би­сер Пет­ков уве­ри, че след­ва­ща­та сед­ми­ца ще има нов ва­ри­ант, а пре­ми­е­рът Бо­ри­сов обе­ща 150 млн. лв. до­пъл­ни­тел­но в бю­дже­та за 2019 г. за хо­ра­та с ув­реж­да­ния.

P Че­ти­ри пред­ло­же­ния от три дър­жа­ви са по­да­де­ни в кон­кур­са за но­ви из­т­ре­би­те­ли за бъл­гар­с­ка­та ави­а­ция на стой­ност до 1.8 мл­рд лв. - за но­ви F-16, F/A-18 и Gripen, как­то и за упот­ре­бя­ва­ни Eurofigher Tranche 1 от Ита­лия. Меж­дув­ре­мен­но ста­на яс­но, че „по­ли­ти­ко­во­ен­на“ра­бот­на гру­па в със­тав от два­ма за­мес­т­ник-ми­нис­т­ри и на­чал­ни­ка на от­б­ра­на­та сле­ди про­це­са и на прак­ти­ка тя ще взе­ме окон­ча­тел­но­то ре­ше­ние по не­яс­но как­ви кри­те­рии. (Още на стр. 22.)

P От на­ча­ло­то на сед­ми­ца­та Аген­ция “Мит­ни­ци” е стар­ти­ра­ла пла­но­ви про­вер­ки на всич­ки про­из­во­ди­те­ли на ал­ко­хол. То­ва бе обя­ве­но по по­вод на ин­фор­ма­ци­я­та за про­вер­ка във вин­п­ром „Чер­но­мор­с­ко зла­то“в По­мо­рие, къ­де­то част от ин­с­та­ла­ци­и­те са за­пе­ча­та­ни, за­що­то не са мон­ти­ра­ни из­мер­ва­тел­ни уре­ди. За­пе­ча­та­на е и ин­с­та­ла­ция във „Ви­некс Сла­вян­ци“.

//СВЯТ

P 91% от гла­су­ва­ли­те на ре­фе­рен­ду­ма в Ма­ке­до­ния под­к­ре­пи­ха спо­ра­зу­ме­ни­е­то на пре­ми­е­ра Зо­ран За­ев с Гър­ция за пре­и­ме­ну­ва­не на стра­на­та на Се­вер­на Ма­ке­до­ния. Из­би­ра­тел­на­та ак­тив­ност бе­ше 36.9%, ко­е­то е под не­об­хо­ди­мия праг от 50% за за­ко­но­ва ва­лид­ност на до­пит­ва­не­то. То­ва оз­на­ча­ва, че сдел­ка­та за смя­на на име­то, ко­я­то ще сло­жи край на спо­ра с Ати­на и ще от­во­ри пъ­тя за Ско­пие към НАТО и ЕС, е под риск. Ре­фе­рен­ду­мът е с кон­сул­та­ти­вен ха­рак­тер и се­га бит­ка­та ще се прех­вър­ли в пар­ла­мен­та, кой­то тряб­ва да про­ка­ра кон­с­ти­ту­ци­он­ни­те про­ме­ни с мно­зин­с­т­во от две тре­ти. ЕС и Гър­ция из­ра­зя­ват оп­ти­ми­зъм, че спо­ра­зу­ме­ни­е­то ще оце­лее.

P Шо­фьо­ри­те на ста­ри ди­зе­ло­ви ав­то­мо­би­ли в Гер­ма­ния ще мо­гат да из­би­рат меж­ду фи­нан­со­ви сти­му­ли за смя­на на ко­ла­та или хар­ду­ер­но пре­о­бо­руд­ва­не. За то­ва се до­го­во­ри­ха пар­ти­и­те в уп­рав­ля­ва­ща­та ко­а­ли­ция, ка­то цел­та е да се на­ма­ли за­мър­ся­ва­не­то в гра­до­ве­те, но да се из­бег­нат не­по­пу­ляр­ни ог­ра­ни­че­ния за шо­фьо­ри­те.

P Пре­зи­ден­тът До­налд Тръмп оп­ре­де­ли но­ва­та тър­гов­с­ка сделка с Ка­на­да и Мек­си­ко ка­то по­бе­да за аме­ри­кан­с­ки­те ра­бот­ни­ци. Ин­вес­ти­то­ри­те се ус­по­ко­и­ха, че клю­чо­ви еле­мен­ти от спо­ра­зу­ме­ни­е­то, поз­на­то ка­то НАФТА, са ос­та­на­ли съ­щи­те въп­ре­ки стра­те­ги­я­та на Тръмп да про­ме­ни гло­бал­на­та тър­го­вия.

Ва­шин­г­тон и Ота­ва пос­тиг­на­ха до­го­вор­ка в не­де­ля. САЩ склю­чи­ха сделка с Мек­си­ко през ав­густ.

//ИКО­НО­МИ­КА

P Пра­ви­тел­с­т­во­то ще ре­дак­ти­ра пред­ло­же­ни­те про­ме­ни в бан­ко­ви­те за­ко­ни, свър­за­ни със за­яв­ка­та на Бъл­га­рия за при­съ­е­ди­ня­ва­не към ERM II и Бан­ко­вия съ­юз. Ин­фор­ма­ци­я­та ид­ва след твър­де­ния, че уп­рав­ля­ва­щи­те са из­тег­ли­ли от ЕЦБ пред­ло­же­ни­те мер­ки и не са внес­ли но­ви. От Ми­нис­тер­с­т­во­то на фи­нан­си­те оба­че уве­ря­ват, че те­зи дейс­т­вия са част от съг­ла­су­ва­тел­на про­це­ду­ра меж­ду бъл­гар­с­ки­те ин­с­ти­ту­ции и ЕЦБ. За­ба­вя­не в пла­на на пра­ви­тел­с­т­во­то за­се­га ня­ма.

P Сред­с­т­ва­та в Сре­бър­ния фонд ще про­дъл­жат да сто­ят на де­по­зит в БНБ и до­го­ди­на. То­ва пред­виж­да при­е­та от пра­ви­тел­с­т­во­то стра­те­гия за уп­рав­ле­ние на сред­с­т­ва­та във фон­да. На прак­ти­ка то­ва оз­на­ча­ва, че нат­ру­па­ни­те до мо­мен­та 2.9 мл­рд. лв. ще про­дъл­жат да сто­ят на ну­ле­ва лих­ва и ни­как­ва до­ход­ност.

P С про­мя­на в до­го­во­ра „Бул­гар­газ“и „Газпром“ще мо­гат да пре­го­ва­рят за це­на­та на при­род­ния газ. Та­ка ще бъ­де въз­мож­но пре­раз­г­леж­да­не­то на та­ри­фа­та при раз­ми­на­ва­не със за­пад­но­ев­ро­пейс­ки­те па­за­ри. Поп­рав­ки­те са би­ли нап­ра­ве­ни по пред­ло­же­ние на „Газпром“и при­е­ти от ръ­ко­вод­с­т­во­то на „Бул­гар­газ“, но не во­дят до про­мя­на в це­на­та на при­род­ния газ - са­мо да­ват въз­мож­ност за во­де­не на пре­го­во­ри. Ми­на­ла­та сед­ми­ца КЕВР ут­вър­ди пос­къп­ва­не­то на га­за с 13.89% от 1 ок­том­в­ри.

//БИЗ­НЕС

P Но­ви­те изис­к­ва­ния за ка­со­ви­те апа­ра­ти са об-

на­род­ва­ни в Дър­жа­вен вес­т­ник с мал­ки про­ме­ни. Ед­на от тях е свър­за­на с де­фи­ни­ци­я­та за соф­ту­е­ра за уп­рав­ле­ние на про­даж­би­те. В про­ек­та на Ми­нис­тер­с­т­во­то на фи­нан­си­те се изис­к­ва­ше от тър­гов­ци­те, ко­и­то из­да­ват

елек­т­рон­на фак­ту­ра, да ли­цен­зи­рат прог­ра­ма­та, с коя

то ра­бо­тят, ко­е­то мо­же да включ­ва и Excel, се­га ли­ценз от НАП ще се изис­к­ва са­мо за соф­ту­е­ра. Сро­кът за смя­на

или пре­нас­т­рой­ка на ка­со­ви­те апа­ра­ти е до март 2019

г. за ре­гис­т­ри­ра­ни­те по ДДС тър­гов­ци. За не­ре­гис­т­ри­ра­ни­те по ДДС сро­кът ос­та­ва юни 2019 г.

P Ск­лю­че­ни­те сдел­ки за имо­ти в Со­фия на­ма­ля­ват през пос­лед­ни­те три ме­се

ца, но цените про­дъл­жа­ват да се по­кач­ват. Сред­на­та це­на на квад­ра­тен ме­тър жи­лищ­на площ в Со­фия дос­ти­га 990 ев­ро, или 7.7% по­ви­ше­ние спря­мо края на 2017 г.

Те­зи ни­ва ще се за­дър­жат до края на го­ди­на­та, ка­то пос­къп­ва­не ще има в оп­ре­де­ле­ни ра­йо­ни, прог­но­зи­рат от „Ад­рес“.

01 Кан­ди­да­тът на ГЕРБ за кон­с­ти­ту­ци­о­нен съ­дия от пар­ла­мен­тар­на­та кво­та Кра­си­мир Вла­хов (вля­во) бе из­с­лу­шан в сря­да в прав­на­та ко­ми­сия. Пред­с­тои гла­су­ва­не в пле­нар­на­та за­ла | Сним­ка На­деж­да Чи­пе­ва

02 1407 са ве­че жер­т­ви­те на ка­тас­т­ро­фал­но­то зе­мет­ре­се­ние в Ин­до­не­зия, ка­то го­ля­ма част са за­ги­на­ли от пос­лед­ва­ло­то цу­на­ми | Reuters 03 Пра­во­за­щит­ни гру­пи пре­дуп­реж­да­ват, че ру­мън­с­ки­ят ре­фе­рен­дум то­зи уи­кенд за пре­дот­в­ра­тя­ва­не на бра­ка при ед­но­по­ло­ви­те двой­ки ще сти­му­ли­ра дис­к­ри­ми­на­ци­я­та | Reuters

P General Electric от­но­во сме­ня из­пъл­ни­тел­ния си ди­рек­тор - след ед­ва 14 ме­се­ца на пос­та на до­се­гаш­ния ръ­ко­во­ди­тел Джон Фла­нъ­ри ид­ва Ло­рънс-Ла­ри Кълп, из­вес­тен с ус­пе­хи­те си на­че­ло на про­из­вод­с­т­ве­ния ги­гант Danaher. При­чи­на за смя­на­та ста­на­ха сла­би­те ре­зул­та­ти на пред­ло­же­ния от Фла­нъ­ри план за прес­т­рук­ту­ри­ра­не.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.