//ВЪЗ­МОЖ­НИ­ТЕ РЕШЕНИЯ Печ­ки­те, ко­и­то мо­гат да по­мог­нат на въз­ду­ха

Capital - - Тема На Броя -

Вто­ва, че отоп­ле­ни­е­то на дър­ва и въг­ли­ща е ос­нов­ни­ят ви­нов­ник за за­мър­ся­ва­не­то с фи­ни пра­хо­ви час­ти­ци, има ед­на доб­ра и ед­на ло­ша но­ви­на. Доб­ра­та е, че са­мо с уси­лия в ед­на по­со­ка мо­же да се пос­тиг­не го­лям ефект - в мо­мен­та печ­ки­те ге­не­ри­рат око­ло 50% от об­що­то ко­ли­чес­т­во вре­ден прах.

Ло­ша­та но­ви­на е, че ог­ра­ни­че­ни­я­та на дър­ва и въг­ли­ща за­ся­гат сто­ти­ци хи­ля­ди хо­ра и при­ла­га­не­то им ще бъ­де труд­но и по­ли­ти­чес­ки чув­с­т­ви­тел­но.

Пре­по­ръ­ки­те на Све­тов­на­та бан­ка са на­со­че­ни към под­мя­на на ста­ри­те печ­ки и кот­ли, въ­веж­да­не на строг кон­т­рол вър­ху ка­чес­т­во­то на дър­ва­та за ог­рев, сер­ти­фи­ка­ти за въг­ли­ща­та, как­то и на­сър­ча­ва­не из­пол­з­ва­не­то на пе­ле­ти.

Спо­ред ек­с­пер­ти­те из­пъл­не­ни­е­то на по­доб­ни мер­ки би пос­тиг­на­ло са­мо за ня­кол­ко го­ди­ни осе­за­ем ефект вър­ху кон­цен­т­ра­ци­я­та на пра­хо­ви час­ти­ци през зим­ния пе­ри­од. На­сър­ча­ва­не­то на до­ма­кин­с­т­ва­та да пре­ми­нат към по­е­фек­тив­ни печ­ки оба­че не е най-рен­та­бил­ни­ят ва­ри­ант за всич­ки об­щи­ни.

Ана­ли­зът нап­ри­мер по­каз­ва, че в Со­фия би би­ло по-доб­ре да се оси­гу­ри под­к­ре­па за свър­з­ва­не на до­ма­кин­с­т­ва­та с га­зо­раз­п­ре­де­ли­тел­на­та мре­жа.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.