И още ще рас­те

„Со­фар­ма“е най-ус­пеш­на­та ком­па­ния след при­ва­ти­за­ци­я­та

Capital - - Макродашборд -

ОО­сем­де­сет и пет го­ди­ни – то­зи рож­ден ден праз­ну­ва гру­па­та „Со­фар­ма“. Ис­то­ри­я­та й за­поч­ва през 1933 г. с из­г­раж­да­не­то на пър­ва­та ла­бо­ра­то­рия за ле­кар­с­т­ве­ни сред­с­т­ва в Бъл­га­рия, за да се раз­гър­не до обе­ди­не­ни­е­то на 97 ком­па­нии в раз­лич­ни сек­то­ри и по­зи­ци­о­ни­ра­не­то в 7 дър­жа­ви с из­нос в над 40 па­за­ра.

„Со­фар­ма“- един­с­т­ве­ни­ят про­из­во­ди­тел на ек­с­т­рак­ти от блат­но ко­ки­че, се пре­и­ме­ну­ва от „Хи­ми­ко­фар­ма­цев­ти­чен ком­би­нат – Со­фия“и по­лу­ча­ва днеш­но­то си име през 1990 г.

През 2000 г. тя ста­ва час­т­на ком­па­ния, за­поч­ва пе­ри­од на мо­дер­ни­за­ция и усъ­вър­шен­с­т­ва­не и се раз­рас­т­ва ус­пеш­но. Ус­пе­хът й е явен с ре­а­ли­зи­ра­ни 1.17 мл­рд. ле­ва при­хо­ди за из­ми­на­ла­та

го­ди­на.

Днес ком­па­ни­я­та за­е­ма пър­во мяс­то по при­хо­ди в сек­тор „Фар­ма­ция“в Бъл­га­рия де­сет по­ред­ни го­ди­ни. С 10

„Со­фар­ма“има 10 пъ­ти ръст в па­зар­на­та ка­пи­та­ли­за­ция и 25 пъ­ти ръст в при­хо­ди­те от 2000 г. до днес.

фар­ма­цев­тич­ни за­во­да в стра­на­та и един­с­т­ве­ния по ро­да си ам­пу­лен за­вод у нас с 24 хи­ля­ди ам­пу­ли в час го­диш­но тя про­из­веж­да 3 ми­ли­ар­да таб­лет­ки, 20 ми­ли­о­на броя си­роп­ни фор­ми, има 210 ге­не­рич­ни про­дук­та, 15 ори­ги­нал­ни фор­му­ли, 12 про­дук­та на рас­ти­тел­на ос­но­ва и из­пол­з­ва 1500 то­на ле­чеб­ни рас­те­ния в про­дук­ти­те си.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.