P Ком­па­ния с ма­жо­ри­та­рен соб­с­т­ве­ник Спас Ру­сев - ед­но от ос­нов­ни­те ли­ца в БТК, кан­ди­дат­с­т­ва да ку­пи ал­бан­с­ки те­ле­ком >

Най-го­ле­ми­ят ак­ци­о­нер в БТК Спас Ру­сев (на сним­ка­та) е по­дал офер­та за по­куп­ка на Telekom Albania. Кон­ку­рен­ти са дру­ги три учас­т­ни­ка, ка­то най­ви­со­ка е офер­та­та на дър­жав­ния Telecom Serbia. При ус­пех на бъл­гар­с­кия кан­ди­дат гру­па­та око­ло БТК ще за­си­ли по­зиц

Capital - - #40 - Гер­га­на Ми­хай­ло­ва | gergana.mihaylova@capital.bg

ВВ­ъз­мож­ност­та за сделка на 500 км юго­за­пад­но от Со­фия за срав­ни­тел­но ма­лък и гу­бещ те­ле­ком пре­диз­ви­ка си­лен ин­те­рес, ма­кар и не от го­ле­ми мул­ти­на­ци­о­нал­ни иг­ра­чи, а от ре­ги­о­нал­ни. Един от тях е бъл­гар­с­ки - ком­па­ния на ос­нов­ния ак­ци­о­нер в БТК Спас Ру­сев. Въп­ре­ки па­да­щия мес­тен па­зар и за­гу­би­те на опе­ра­то­ри­те, за­ра­ди ко­и­то гер­ман­с­ки­ят соб­с­т­ве­ник на Telekom Albania про­да­ва ком­па­ни­я­та, из­не­над­ва­що тя яв­но изглежда ка­то доб­ра до­бав­ка за ре­ги­о­нал­ни­те пор­т­фей­ли на кан­ди­дат-ку­пу­ва­чи­те. А за­ра­ди раз­ме­ра си и за­гу­ба­та по­не в на­ча­ло­то те­ле­ко­мът е при­ли­чал на ев­ти­на, сле­до­ва­тел­но пос­ти­жи­ма оп­ция за кан­ди­да­ти от Бал­ка­ни­те. С най-ви­со­ка це­на, но ма­лък по­ли­ти­чес­ки шанс е сръб­с­ки­ят учас­т­ник. При­чи­на­та е, че в Ал­ба­ния е смя­тан за при­тес­ни­те­лен за на­ци­о­нал­на­та си­гур­ност. То­ва да­ва на­деж­ди на бъл­гар­с­кия кан­ди­дат в тър­га, ком­па­ния на Спас Ру­сев, за ко­го­то при­до­бив­ка­та би до­ба­ви­ла стой­ност, па­ке­ти­ра­на с ра­бо­те­ща­та под бран­да Vivacom БТК, при бъ­де­ща преп­ро­даж­ба на стра­те­ги­чес­ки ин­вес­ти­тор в сек­то­ра.

Ал­бан­с­ки­те же­ла­е­щи

На 17 сеп­тем­в­ри е прик­лю­чи­ло по­да­ва­не­то на це­но­ви­те офер­ти за при­те­жа­ва­на­та от Deutsche Telekom ком­па­ния, ка­то по ин­фор­ма­ция на „Ка­пи­тал“на то­зи пред­пос­ле­ден етап ос­нов­ни­те пре­тен­ден­ти са че­ти­ри.

Дър­жав­ни­ят Telekom Serbia се е вклю­чил из­не­над­ва­що в пос­лед­ния мо­мент, но е пред­ло­жил най-ви­со­ка це­на, без до­ри да пра­ви дю ди­ли­джънс (фи­нан­со­во-пра­вен ана­лиз) и

съг­ла­ся­вай­ки се без спо­ро­ве с всич­ки ис­ка­ния на про­да­ва­ча. По пуб­ли­ка­ции в ал­бан­с­ки­те и сръб­с­ки­те ме­дии пре­зи­ден­тът на Сър­бия Алек­сан­дър Ву­чич се е обаж­дал на гер­ман­с­кия кан­ц­лер Ан­ге­ла Мер­кел, за да под­си­гу­ри под­к­ре­па за

сдел­ка­та.

Вто­ри­ят по те­жест в тър­га е тур­с­ки­ят кан­ди­дат Eagle Mobile, зад кой­то сто­ят ин­вес­ти­то­ри от „Ча­лик хол­динг“- близ­ки до тур­с­кия пре­зи­дент Та­йип Ер­до­ган. Те кон­т­ро­ли­рат тре­тия по го­ле-

ми­на GSM опе­ра­тор в Ал­ба­ния - Albtelecom. Евен­ту­ал­но­то ок­руп­ня­ва­не на па­зар­ния дял би мог­ло да се ока­же преч­ка пред­вид кон­ку­рен­т­но­то за­ко­но­да­тел­с­т­во в стра­на­та. Ос­вен то­ва пред­вид об­тег­на­ти­те от­но­ше­ния меж­ду Гер­ма­ния и

Ер­до­ган кан­ди­да­тът изглежда сла­бо при­ем­лив за про­да­ва­ча.

Друг пре­тен­дент за Telecom Albania е гръц­ки кон­сор­ци­ум без опит на те­ле­ко­му­ни­ка­ци­он­ния па­зар, зад кой­то стои пе­ри­фер­но кри­ло на из­вес­т­на­та фа­ми­лия Вар­ди­но­я­нис и за кой­то се смя­та, че не раз­по­ла­га с не­об­хо­ди­мо­то фи­нан­си­ра­не за сдел­ка­та. Име­то на то­зи учас­т­ник не бе­ше обя­ве­но и ка­то счу­пен те­ле­фон гръц­ка ме­дия на­пи­са „Гло­бул“, ко­е­то в Сър­бия бе­ше ин­тер­п­ре­ти­ра­но ка­то но­вия кра­ен соб­с­т­ве­ник - чеш­ка­та PPF Group на Петр Кел­нер, а „но­ви­на­та бе­ше пре­ци­ти­ра­на от Reuters и та­ка стиг­на до­ри до бъл­гар­с­кия „24 ча­са“. По ин­фор­ма­ция на „Ка­пи­тал“учас­тие на Кел­нер ня­ма и не е има­ло.

На след­ва­що мяс­то е бъл­гар­с­ки­ят кан­ди­дат, кой­то е за­я­вил учас­тие в тър­га през дру­жес­т­во­то Albania Telekom Invest. Офер­та­та има те­жест ка­то ид­ва­ща от стра­те­ги­чес­ки иг­рач на те­ле­ко­му­ни­ка­ци­он­ния па­зар в ре­ги­о­на, соб­с­т­ве­ник на един от най-го­ле­ми­те по при­хо­ди те­ле­ко­ми на Бал­ка­ни­те - БТК.

Се­га Deutsche Telekom тряб­ва да нап­ра­ви из­бор на ек­с­к­лу­зи­вен ку­пу­вач, с кой­то да пре­го­ва­ря по до­го­во­ра, ка­то се очак­ва то­ва да се слу­чи до 10 дни.

Офи­ци­ал­но про­да­ва­чът не да­ва под­роб­нос­ти по сдел­ка­та, ка­то на въп­ро­си­те от ре­дак­ци­я­та от Deutsche Telekom през дъ­щер­на­та им OTE дип­ло­ма­тич­но от­го­во­ри­ха: „Стъп­вай­ки на стра­те­ги­чес­ки­те ни при­о­ри­те­ти и биз­нес це­ли, ние пос­то­ян­но пре­о­це­ня­ва­ме ак­ти­ви­те си, вк­лю­чи­тел­но те­зи в Ал­ба­ния, как­то съ­об­ра­зя­ва­ме и па­зар­ни­те въз­мож­нос­ти, за да съз­да­ва­ме стой­ност за на­ши­те ак­ци­о­не­ри, да под­си­гу­рим ста­бил­ност и нап­ре-

дък за гру­па­та. Про­це­сът по оцен­ка и съ­от­вет­ни­те дис­ку­сии с ня­кол­ко учас­т­ни­ка са в ход. Прак­ти­ка­та ни е да уве­до­мя­ва­ме ин­с­ти­ту­ци­и­те и об­щес­т­ве­ност­та, ако и ко­га­то има­ме не­що съ­щес­т­ве­но да опо­вес­тим.“

Как­во се про­да­ва

Telekom Albania е пър­ви­ят мо­би­лен опе­ра­тор в стра­на­та, за­поч­нал дей­ност през 1996 г. под бран­да AMC. Че­ти­ри го­ди­ни по-късно е ку­пен от гръц­ка­та OTE, ко­я­то в раз­га­ра на гръц­ка­та дъл­го­ва кри­за от 2009 г. е при­до­би­та от Deutsche Telekom. Та­ка гер­ман­с­ки­ят иг­рач по­лу­ча­ва ин­ди­рек­т­но и 99.79% от ал­бан­с­кия те­ле­ком, ко­и­то се про­да­ват в мо­мен­та.

Към по­лу­го­ди­е­то на та­зи го­ди­на GSM опе­ра­то­рът има 1.8 млн. або­на­ти, ко­е­то го пра­ви вто­ри по го­ле­ми­на, а па­зар­ни­ят му дял в об­щи­те при­хо­ди е 39%. Има пъл­но пок­ри­тие на стра­на­та и пред­ла­га 4G връз­ка. Об­с­луж­ва кли­ен­ти през 136 офи­са в стра­на­та, в ко­и­то ра­бо­тят бли­зо 400 слу­жи­те­ли. Към по­лу­го­ди­е­то при­хо­ди­те на Telekom Albania са 33 млн. ев­ро, ка­то прог­но­зи­те за 2018 г. са пос­тъп­ле­ни­я­та да дос­тиг­нат 69 млн. ев­ро. То­ва оба­че не е дос­та­тъч­но за опе­ра­то­ра да из­ле­зе на пе­чал­ба и през пос­лед­ни­те три го­ди­ни той тру­па за­гу­би, ко­е­то зат­руд­ня­ва се­ри­оз­но въз-

мож­нос­ти­те за ин­вес­ти­ции в мре­жа­та.

Въз­мож­но обяс­не­ние за ло­ши­те ре­зул­та­ти е неб­ла­гоп­ри­ят­на­та па­зар­на сре­да в Ал­ба­ния. Там ра­бо­тят още два мо­бил­ни опе­ра­то­ра - бри­тан­с­ки­ят Vodafone Albania и тур­с­ки­ят Albtelecom. Меж­ду тях те­че сви­ре­па це­но­ва кон­ку­рен­ция, ко­е­то во­ди до спад на при­хо­ди­те с 25 - 30% през пос­лед­ни­те го­ди­ни. До­пъл­ни­те­лен на­тиск вър­ху биз­не­са на ком­па­ни­и­те оказ­ват и спе­ци­фи­ки­те на ал­бан­с­кия пот­ре­би­тел ка­то кли­ент - ку­ри­оз­но, но факт, 90% от або­на­ти­те на мо­бил­ни­те опе­ра­то­ри пол­з­ват пред­п­ла­те­ни па­ке­ти за обаж­да­ния. По дан­ни на мес­т­ния сек­то­рен ре­гу­ла­тор AKEP, ци­ти­ра­ни от tiranatimes, през 2017 г. сред­но це­на­та на ми­ну­та раз­го­вор в ал­бан­с­ки­те мо­бил­ни мре­жи е 0.024 ев­ро­цен­та с ДДС, а сред­но на ме­сец пот­ре­би­те­ли­те хар­чат по 4 ев­ро. Ма­со­во се пол­з­ват при­ло­же­ни­я­та за смар­т­фо­ни, с ко­и­то обаж­да­ни­я­та и тек­с­то­ви­те съ­об­ще­ния са без­п­лат­ни. На­тис­кът на но­ви­те тех­но­ло­гии е тол­ко­ва го­лям, че към края на вто­ро­то три­ме­се­чие спа­дът на або­на­ти­те на GSM опе­ра­то­ри­те е с 21.2% до 2.7 млн. при 3.47 млн. го­ди­на по-ра­но. За то­ва сът­ре­се­ние е спо­мог­нал и фа­ли­тът на ал­бан­с­кия мо­би­лен опе­ра­тор Plus, кой­то е имал 206 хил. або­на­ти, но ми­на­ла­та го­ди­на е раз­п­ро­дал ак­ти­ви­те си на Telekom Albania и Albtelecom.

За БТК ли е

Ве­ро­ят­но ло­ши­те па­зар­ни ус­ло­вия на те­ле­ко­му­ни­ка­ци­он­ния па­зар в Ал­ба­ния не са един­с­т­ве­на­та при­чи­на Deutsche Telekom да прис­тъ­пи към из­хо­да от­там, тъй ка­то има ин­ди­ка­ции, че ком­па­ни­я­та тър­си ку­пу­вач и на дру­ги свои ак­ти-

ви в на­пос­ле­дък ди­на­мич­ния за сек­то­ра ре­ги­он. През та­зи го­ди­на скан­ди­нав­с­ка­та гру­па Telenor се из­тег­ли от ня­кол­ко стра­те­ги­чес­ки дър­жа­ви - Бъл­га­рия, Сър­бия, Ун­га­рия и Чер­на го­ра, прех­вър­ляй­ки биз­не­са си на че­ха Петр Кел­нер. Не­го­ва­та PPF Group има по­зи­ции на те­ле­ко­му­ни­ка­ци­он­ния па­зар в Че­хия, Сло­ва­кия и Ун­га­рия.

То­ва е важ­но за бъл­гар­с­ка­та БТК, ко­я­то в края на ми­на­ла­та го­ди­на бе най-го­ле­ми­ят по при­хо­ди те­ле­ком в стра­на­та с пос­тъп­ле­ния 890 млн. лв., та­ка че не мо­же да се очак­ва да е па­си­вен при та­ки­ва въз­мож­нос­ти на па­за­ра, как­ви­то сдел­ка­та в Ал­ба­ния пред­ла­га. През та­зи го­ди­на БТК по­га­си об­ли­га­ци­о­нен за­ем за 400 млн. ев­ро чрез син­ди­ки­ран бан­ков за­ем, ко­е­то й оси­гу­ри ре­сурс за ин­вес­ти­ции. По ин­фор­ма­ция на „Ка­пи­тал“Спас Ру­сев, кой­то кон­т­ро­ли­ра 46% от ком­па­ни­я­та, кан­ди­дат­с­т­ва за ал­бан­с­кия те­ле­ком са­мос­то­я­тел­но, а не през БТК, та­ка че пряс­но наб­ра­ни­ят ре­сурс ня­ма да се пол­з­ва за при­до­би­ва­ния. При­чи­на­та е, че слож­на­та ак­ци­о­нер­на струк­ту­ра, в ко­я­то учас­т­ва и рус­ки­ят кре­ди­тор VTB, би нап­ра­ви­ла учас­ти­е­то слож­но и тро­ма­во. А ве­ро­ят­но за Deutsche Telekom би има­ло проб­лем и учас­тие на ВТБ, ко­я­то ин­ди­рек­т­но има дял в БТК, за­ра­ди сан­к­ци­и­те към Ру­сия.

Пред­вид ло­ши­те фи­нан­со­ви ре­зул­та­ти на Telecom Albania ед­ва ли це­на­та на сдел­ка­та би зат­руд­ни­ла бъл­гар­с­кия ин­вес­ти­тор, кой­то би мо­гъл да из­в­ле­че стой­ност след вре­ме, при оз­д­ра­вя­ва­не на ал­бан­с­ка­та ком­па­ния и па­ке­ти­ра­не­то й с бъл­гар­с­кия те­ле­ком. А то­ва е още един сиг­нал, че бъ­де­ще­то на БТК се мис­ли през по­ред­на преп­ро­даж­ба в обоз­рим хо­ри­зонт.

Пре­дим­с­т­во­то на Ру­сев е, че има те­ле­ком опит и по­ли­ти­чес­ки е при­ем­лив ку­пу­вач за ал­бан­с­ки­те влас­ти и гер­ман­с­кия про­да­вач. Офер­ти­те са по­да­де­на на 17 сеп­тем­в­ри и до дни Deutsche Telekom тряб­ва да по­со­чи фа­во­рит.

сним­ка Цве­те­ли­на Бе­лу­то­ва

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.