Про­из­вод­с­т­во

Capital - - Международни Компании -

Tesla ус­пя да ус­ко­ри асем­б­ли­ра­не­то на ма­со­вия си Model 3, ка­то през тре­то­то три­ме­се­чие е про­из­ве­ла 53 239 ав­то­мо­би­ла при очак­ва­ния за 50 000 - 55 000 брой­ки от мо­де­ла. Око­ло 55 840 са би­ли дос­та­ве­ни на кли­ен­ти през то­зи пе­ри­од. За­ед­но с Model S и X об­щи­ят дос­тиг­нат ка­па­ци­тет на ком­па­ни­я­та за три­ме­се­чи­е­то е 80 142 ав­то­мо­би­ла. Tesla дос­тиг­на обе­ща­но­то още за 2017 г. сед­мич­но про­из­вод­с­т­во от 5000 брой­ки Mо­del 3 чак през ля­то­то на та­зи го­ди­на. След­ва­ща­та цел е 6000 на сед­ми­ца от вер­си­я­та.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.