> КОМ­ПА­НИ­Я­ТА

Capital - - Мениджмънт & Кариери -

PepsiCo e вто­ри­ят най-го­лям про­из­во­ди­тел на хра­ни и на­пит­ки в све­та по при­хо­ди. Ма­кар за мно­зи­на да е из­вес­т­на ос­нов­но с ед­но­и­мен­на­та си мар­ка га­зи­ра­на на­пит­ка, гру­па­та про­из­веж­да и мно­го дру­ги ка­те­го­рии про­дук­ти ка­то со­ко­ве, чип­со­ве, снак­со­ве и др. Под уп­рав­ле­ни­е­то на Ну­йи ком­па­ни­я­та пре­ми­на към здра­вос­лов­ни хра­ни и раз­ши­ри пор­т­фо­ли­о­то си. В мо­мен­та над 22 мар­ки на PepsiCo от­чи­тат го­диш­ни при­хо­ди от над 1 мл­рд. до­ла­ра. Про­даж­би­те на PepsiCo за 2017 г. дос­тиг­на­ха

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.