За­тя­га ли се кре­ди­тът

Capital - - Моят Капитал -

ОББ: „През ап­рил пре­ус­та­но­вих­ме фи­нан­си­ра­не­то на кре­ди­то­ис­ка­те­ли, ку­пу­ва­щи жи­лищ­ни имо­ти в сгра­ди на етап „груб стро­еж“, и ве­че за­дъл­жи­тел­но изис­к­ва­ме ми­ни­мум акт 15. Три ме­се­ца по-късно се вслу­шах­ме в пре­по­ръ­ки­те от БНБ и по­доб­но на ко­ле­ги­те от кон­ку­рен­т­ни бан­ки на­ма­лих­ме мак­си­мал­ния про­цент на фи­нан­си­ра­не от 90 на 85. Про­ме­ни­те са про­дик­ту­ва­ни от пре­ка­ле­но го­ле­мия оп­ти­ми­зъм, кой­то ви­тае сред част от па­зар­ни­те учас­т­ни­ци, за­ви­ше­ни­те це­ни и по­ра­ди удъл­жа­ва­не сро­ка на стро­и­тел­с­т­во­то на мал­ка част от жи­лищ­ни­те про­ек­ти.“ По­щен­с­ка бан­ка: „Прак­ти­ка­та на По­щен­с­ка бан­ка при жи­лищ­но­то кре­ди­ти­ра­не е ба­зи­ра­на на ба­лан­си­ра­на и стрик­т­на пре­цен­ка на про­фи­ла на кли­ен­ти­те и спе­ци­фи­ка­та на ис­ка­но­то фи­нан­си­ра­не, ко­я­то включ­ва и от­но­си­тел­но ви­сок про­цент тях­но са­мо­у­час­тие (сред­но око­ло 25-30%) при по­куп­ка­та, ко­е­то га­ран­ти­ра по-ви­со­ка­та пос­лед­ва­ща ан­га­жи­ра­ност на пот­ре­би­те­ли­те и на­ма­ля­ва рис­ка от из­па­да­не в не­въз­мож­ност за пла­ща­не.“ Прок­ре­дит банк: „Един от ос­нов­ни­те кри­те­рии за оцен­ка на кре­ди­тос­по­соб­ност­та на кли­ент, кой­то се ос­но­ва­ва на до­хо­ди­те от тру­до­ви въз­наг­раж­де­ния, бе­ше по­ви­шен до изис­ку­ем ми­ни­мум от 1000 BGN нет­но въз­наг­раж­де­ние по смет­ка на бан­ка­та. Ме­то­ди­ка­та за оцен­ка на кре­дит­ния риск е ос­та­ве­на неп­ро­ме­не­на.“ ДСК: По-ак­тив­но­то кре­ди­ти­ра­не не би след­ва­ло да е съп­ро­во­де­но със за­ни­жа­ва­не на кре­дит­ни­те стан­дар­ти и изис­к­ва­ния. „В до­пъл­не­ние - бан­ко­ва­та сис­те­ма ста­на все по-сил­но ре­гу­ли­ра­на, по­ра­ди ко­е­то рас­те­жът, кой­то бан­ки­те ре­а­ли­зи­рат, не би тряб­ва­ло да е въз­мож­но да из­п­ре­ва­ри оси­гу­ре­но­то пок­ри­тие на сис­тем­ния риск.“ Уник­ре­дит Бул­банк: „Прог­но­за­та е ус­ло­ви­я­та да бъ­дат все по­ве­че кли­ен­т­с­ки ори­ен­ти­ра­ни и то­зи про­дукт да бъ­де съ­път­с­т­ван по-ско­ро с про­ме­ни, свър­за­ни с пре­дос­та­вя­не на до­пъл­ни­тел­ни стой­нос­т­ни пред­ло­же­ния – ус­лу­ги и про­дук­ти, съ­път­с­т­ва­щи ку­пу­ва­не­то на нов дом, до­ка­то це­на­та все по­ве­че ще се оп­ре­де­ля от кли­ен­т­с­кия профил ин­ди­ви­ду­ал­но.“

има пре­дуп­реж­де­ние.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.