Ами дип­ло­ма­та?

Capital - - Свободно Време -

Не­за­ви­си­мо да­ли гле­да­те на учи­лищ­на­та дип­ло­ма ка­то до­ка­за­тел­с­т­во за зна­ния или прос­то ка­то на пар­че хар­тия, тя все пак е не­об­хо­ди­ма за мно­го не­ща, ка­то за­пис­ва­не­то за шо­фьор­с­ки курс нап­ри­мер. То­ва оба­че не оз­на­ча­ва, че де­ца­та, обу­ча­ва­щи се у до­ма, неп­ре­мен­но тряб­ва да дър­жат при­рав­ни­тел­ни из­пи­ти, ако са се обу­ча­ва­ли по прог­ра­ма, раз­лич­на от та­зи на МОН. Дос­та­тъч­но е дип­ло­ма­та им да бъ­де пре­ве­де­на и ле­га­ли­зи­ра­на, за да бъ­де приз­на­та от дър­жа­ва­та. А ето и ня­кои от най­по­пу­ляр­ни­те об­ра­зо­ва­тел­ни ме­то­ди сред хо­ум­с­ку­лъ­ри­те: >Ми­нис­тер­с­т­во­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то поз­во­ля­ва де­ца­та да се обу­ча­ват ин­ди­ви­ду­ал­но у до­ма, сти­га да след­ват за­ло­же­на­та учеб­на прог­ра­ма и да по­ла­гат из­пи­ти в края на вся­ка го­ди­на. Спо­ред мно­го хо­ум­с­ку­лъ­ри оба­че по­доб­но ре­ше­ние обез­с­мис­ля иде­я­та на до­маш­но­то об­ра­зо­ва­ние, а имен­но уче­не­то да бъ­де съ­об­ра­зе­но с ин­те­ре­си­те и та­лан­ти­те на де­те­то. >Алекс се обу­ча­ва по прог­ра­ма­та Cambridge Pathway, чий­то це­но­раз­пис ва­ри­ра по дър­жа­ви. Мо­же­те да на­ме­ри­те по­ве­че под­роб­нос­ти тук. Ва­сил и се­мейс­т­во­то му из­пол­з­ват ан­г­лийс­ка­та сис­те­ма General Certificate of Secondary Education (GCSE), в края на ко­я­то се дър­жи из­пит: „Обик­но­ве­но то­ва ста­ва, ко­га­то де­те­то е на 16 го­ди­ни, но не е проб­лем да се слу­чи и по дру­го вре­ме, ко­га­то чо­век се чув­с­т­ва го­тов. Учеб­ни­ци­те са на­пи­са­ни на дос­тъ­пен език, а уро­ци­те са крат­ки, та­ка че за де­ца­та е лес­но да се под­гот­вят са­ми, с на­ша под­к­ре­па“, обяс­ня­ва Ва­сил. >Khan Academy e плат­фор­ма, пре­ве­де­на на бли­зо 40 ези­ка, ко­я­то да­ва въз­мож­ност на уче­ни­ци, ро­ди­те­ли и обу­чи­те­ли да ус­во­я­ват и пре­да­ват зна­ния он­лайн. В бъл­гар­с­кия ва­ри­ант мо­же­те да на­ме­ри­те уро­ци по ма­те­ма­ти­ка, прог­ра­ми­ра­не и на­у­ка. >Бъл­гар­с­ка­та плат­фор­ма „Уча.се“, съз­да­де­на от Да­рин Ма­джа­ров, пред­ла­га обу­чи­тел­ни ре­сур­си по прог­ра­ма­та на МОН, са­мо че пре­да­де­ни по ин­те­ре­сен, ин­те­рак­ти­вен на­чин. >Coursera е он­лайн ка­та­лог, кой­то съ­би­ра кур­со­ве от во­де­щи уни­вер­си­те­ти по све­та и до­ри да­ва въз­мож­ност да по­лу­чи­те дип­ло­ма или спе­ци­а­ли­за­ция.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.