Kulture Knot

Capital - - Свободно Време -

KKulture Knot нап­ра­ви нес­тан­дар­тен из­бор да от­во­ри в раз­га­ра на ля­то­то в Со­фия. “Ами, но­ви сме, учим се в дви­же­ние...”, каз­ва с при­тес­не­на ус­мив­ка един от три­ма­та ос­но­ва­те­ли, Пе­тър

Ми­нов, за­вър­шил мон­таж в НАТФИЗ и в мо­мен­та към края на ма­гис­т­ра­ту­ра­та си по ре­жи­су­ра в НБУ.

Ба­рът ак­цен­ти­ра вър­ху кул­тур­ни съ­би­тия – пред­с­та­вя­ния на кни­ги, про­жек­ции на ста­ри и но­ви фил­ми, дис­ку­сии. “Въ­об­ще сре­щи меж­ду хо­ра.

Бих­ме ис­ка­ли мяс­то­то да при­до­бие соб­с­т­вен об­лик и ха­рак­тер. Хо­ра­та да се чув­с­т­ват мак­си­мал­но не­фор­мал­но в не­го.” От­во­ре­ни са не са­мо за те­ми, свър­за­ни с из­кус­т­во­то – в края на сеп­тем­в­ри там бе­ше ор­га­ни­зи­ра­на лек­ция за дис­лек­си­я­та при де­ца­та.

Kulture Knot се впис­ва в тен­ден­ци­я­та в Со­фия от пос­лед­ни­те го­ди­ни ед­но арт прос­т­ран­с­т­во да съ­че­та­ва кул­тур­на дей­ност с та­зи на ка­фе­не и бар.

“Не въз­п­ри­е­ма­ме ни­ко­го за кон­ку­рен­ция, то­ва си е реф­лекс на пуб­ли­ка­та в мо­мен­та и се рад­ва­ме, че има ин­те­рес към по­доб­ни мес­та.”

“Въ­зел”-ът е на два ета­жа за по 40-ина ду­ши, ка­то на дол­но­то ни­во се ор­га­ни­зи­рат ки­ноп­ро­жек­ци­и­те. На 12 ок­том­в­ри там ще гос­ту­ва прог­ра­ма­та на вар­нен­с­кия фес­ти­вал за къ­со­мет­раж­но ки­но The Quarantine.

Kulture Knot се на­ми­ра на ул. “Бра­тя Ми­ла­ди­но­ви” 12, ра­бо­ти все­ки ден меж­ду 13:00 и 22:00 ч., а в не­де­ля от­ва­ря от 17 ч.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.