3/4

Жи­во­тът ка­то по­рив към хар­мо­ния в пър­вия иг­ра­лен филм на Или­ян Ме­тев Три­ма­та го­во­рят, раз­хож­дат се, гот­вят, слу­шат пе­сен, еди­ни­ят за­къс­ня­ва, два­ма­та го тър­сят късно в нощ­та. Ня­ма дра­ми и слож­ни дейс­т­вия. В ежед­нев­ни раз­го­во­ри, със соб­с­т­ве­ни­те ду­ми на непр

Capital - - Свободно Време - Ян­ко Тер­зи­ев ко­лум­нист, „Ка­пи­тал“

ОО­ри­ги­нал­но­то заг­ла­вие е още по-оп­рос­те­но, са­мо от циф­ри – „3/4“. Ми­ни­ма­лиз­мът на на­ме­са­та в за­пе­ча­та­на­та с ки­но ре­ал­ност е ве­рую на Ме­тев. До­ку­мен­та­лист („Го­ле­шо­во“, „Пос­лед­на­та ли­ней­ка на Со­фия“), про­фе­си­о­на­лен му­зи­кант ка­то юно­ша, с об­ра­зо­ва­ние по изящ­ни из­кус­т­ва от Лон­дон. С ба­ща фи­зик, ка­къв­то е ба­ща­та и на със­це­на­рис­т­ка­та му Бе­ти­на Ип. Сни­ма не­ща, ко­и­то поз­на­ва от­вът­ре или е пре­жи­вял. В „3/4“за­пе­чат­ва мо­мен­ти от пре­лом­но­то ля­то на раз­дя­ла­та и по­рас­т­ва­не­то на три­ма от об­що че­ти­ри­ма чле­но­ве на обик­но­ве­но со­фийс­ко се­мейс­т­во. Фи­зи­кът То­дор (ре­ал­ни­ят пре­по­да­ва­тел в Со­фийс­кия уни­вер­си­тет То­дор Вел­чев), дъ­ще­ря му Ми­ла, обе­ща­ва­ща пи­а­нис­т­ка (Ми­ла Ми­хо­ва, му­зи­кант и в жи­во­та), 12-го­диш­ни­ят син Ни­ко­ла, с при­чуд­ли­во въ­об­ра­же­ние и енер­гия за три­ма (со­фийс­ко­то мом­че Ни­ко­ла Ма­ша­лов). Май­ка­та е от­със­т­ва­щи­ят такт в ця­ло­то, за нея зна­ем са­мо, че „ни­кой не я е виж­дал да пла­че“.

„3/4“е ин­те­рак­ти­вен на ду­хов­но ни­во. Зри­те­лят е лип­с­ва­ща­та чет­вър­тин­ка в ця­лос­т­на­та хар­мо­ния на фил­ма. По­ка­нен е „да до­пи­ше“па­у­зи­те и не­до­из­ка­за­нос­ти­те със соб­с­т­ве­ни­те си емо­ци­о­на­лен опит и спо­ме­ни. Да­ли ще го нап­ра­ви, за­ви­си от чо­веш­ка­та му съп­ри­час­т­ност и кул­тур­на от­во­ре­ност. Още от съ­що­то: „Из­точ­ни пи­е­си“.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.