5.10

Capital - - Свободно Време -

На Нея с обич! Му­зи­ка­лен спек­та­къл за пе­ве­ца Емил Ди­мит­ров и не­го­вия жи­вот, раз­ка­зан през твор­чес­т­во­то му. Шес­т­на­де­сет от най-из­вес­т­ни­те му пес­ни ще бъ­дат из­пъл­не­ни на жи­во от ак­тьо­ра Да­ни­ел Цо­чев в съп­ро­вод със сим­фо­ни­чен ор­кес­тър и спе­ци­ал­но зас­не­ти крат­ки ки­но­ис­то­рии. В За­ла 1 на НДК от 20:00 ч., Би­ле­ти: 17 – 80 лв.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.