5 – 28.10

Capital - - Свободно Време -

Скул­п­ту­ра­та се­га. Се­рия от из­лож­би, пос­ве­те­ни на съв­ре­мен­на­та скул­п­ту­ра, ще прос­ле­дят тен­ден­ци­и­те, ин­те­ре­си­те и ко­ле­ба­ни­я­та й днес. В ак­ту­ал­на­та ек­с­по­зи­ция се включ­ват ра­бо­ти­те на Ва­лен­ти­на Ша­ра, Гру­па 7+1, Дан Те­нев, Ко­сьо Мин­чев, Ни­ко­лай Ма­ри­нов, Пав­лин Ра­дев­с­ки, Ра­да Бу­ко­ва, Ра­дос­лав Ни­нов, Сте­фан Ни­ко­ла­ев и Ти­та Дрен­с­ка. Ку­ра­тор е Ве­се­ла Но­жа­ро­ва. В Га­ле­рия Credo Bonum.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.